Panasonic Leadership Principles

Ako jednotlivci združení skupinou Panasonic, a bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme manažérmi zodpovednými za tím, každý z nás poskytne vedenie a prispeje k úsiliu využiť kolektívnu múdrosť všetkých jednotlivcov na realizáciu ideálnej spoločnosti s bohatstvom v rámci hmoty i mysle. Za týmto účelom budeme neustále kontrolovať a zdokonaľovať Panasonic Leadership Principles, ktoré slúžia ako naše usmernenie pre príslušné každodenné konanie v rámci celej skupiny Panasonic.

Zameranie na zákazníka

(Customer Focus)

Vždy sa na veci musíme pozerať z pohľadu zákazníka.
Aby boli zákazníci stále spokojní, musíme do hĺbky porozumieť potenciálnym problémom, ktoré ešte musia identifikovať; musíme sa pozerať dopredu na ideálnu budúcnosť a naďalej podnikať kroky, ktoré ďaleko presahujú ich očakávania.

Poháňa víziu

(Drives Vision)

Bez viazania sa na status quo si smelo predstavme našu ideálnu budúcnosť mimo predstavy ostatných okolo nás.
Aj keď sa to bude zdať ťažké, nikdy sa nevzdáme a budeme pracovať na dosiahnutí ideálnej budúcnosti a zároveň na skúmaní všetkých možností.

Buduje dôveru

(Builds Trust)

S vedomím, že sme členmi spoločnosti, si získavame dôveru konaním v dobrej viere bez arogancie.
Nesmieme zanedbať ani najmenšie detaily a vždy myslieť na to a robiť to, čo je dobré pre spoločnosť.
Okrem toho sa budeme pokorne učiť od všetkých pridružených spoločností, budeme s nimi spolupracovať a navzájom sa zlepšovať prostredníctvom úctivého dialógu s cieľom dosiahnuť spoločenský pokrok.

Strategické myslenie a správanie

(Strategic Thinking and Behavior)

Musíme objaviť známky zmeny bez toho, aby sme sa príliš zaoberali aktuálnymi záležitosťami, a teda vidieť širší obraz spoločnosti a myslieť flexibilne.
Nebudeme robiť unáhlené rozhodnutia ani nebudeme mať krátkozraký prístup, akým je napríklad premýšľanie o krokoch, ktoré treba prijať na základe súčasného stavu. Vždy budeme podporovať a praktizovať strednodobé až dlhodobé myslenie.
Budeme otvárať nové obchodné príležitosti tým, že sa budeme neustále zaujímať o spoločenský a technologický pokrok, a vyhodnocovať a zdokonaľovať svoje schopnosti, ktoré budú slúžiť ako naše silné stránky v snahe zachovať náskok pred zmenami.

Najlepšie pracovné postupy a procesy

(Best Work Processes)

Bez uspokojenia sa so súčasným stavom (status quo) budeme presadzovať viditeľné meranie produktivity vo všetkých situáciách, dôsledne pokračovať v tomto úsilí a dosahovať výsledky, vďaka ktorým budeme vždy hrdí na to, že naša práca ponúka najlepšiu svetovú kvalitu.
Za týmto účelom budeme status quo považovať za úpadok, a budeme bez váhania pokračovať v odvážnom zlepšovaní akýchkoľvek nevyhovujúcich pracovných procesov.

Vlastníctvo

(Ownership)

Bez ohľadu na to, aké podradné sa môžu zdať naše úlohy, budeme si vedomí toho, že sme manažérmi našich vlastných úloh, a podľa toho budeme aj konať.
Nájdeme zmysel v každej práci, a nikdy nepovieme „Toto nie je moja práca.“
Aj naďalej budeme konať s pocitom autonómie pre naše šťastie a šťastie organizácie, ako aj pre blaho všetkých dotknutých jednotlivcov.

Vývoj

(Evolution)

Nebudeme závislí od našich súčasných schopností a minulých skúseností, ale budeme si naďalej rozširovať obzory, učiť sa a meniť sa.
Namiesto toho, aby sme sa viazali konvenciami a ospravedlňovali sa, prečo nemôžeme dosiahnuť tieto ciele, budeme radšej hľadať spôsoby, ako ich dosiahnuť. Staneme sa skôr vyzývateľmi než divákmi alebo kritikmi, a budeme podporovať výzvy ostatných okolo nás.

Harmonizuje múdrosť a vedomosti

(Harmonizes Wisdom)

Vytvorme viac múdrosti, počúvajme názory iných strán s otvorenou mysľou a s úctou k nim hovorme, čo je potrebné povedať.
Budeme podporovať rýchle a optimálne rozhodovanie bez strachu z nezhody s ostatnými.

Víta jedinečnosť a rozdielnosť

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Rozdiely budeme považovať za silné stránky, budeme vítať rozmanitosť a využijeme ju v náš prospech na vytváranie nových hodnôt.
Uvedomíme si svoje predsudky a zaujaté názory, a budeme podporovať spravodlivé rozhodovanie nezávislé od takýchto spôsobov myslenia.

Ľudia na prvom mieste

(People First)

Budeme skúmať, ako dosiahnuť ideálny stav prostredníctvom každodennej praxe a pokornej reflexie. Členom tímu nebudeme vnucovať naše názory a spôsoby, ale budeme veriť v ich potenciál a plne dôverovať, že dobre odvedú svoju prácu.
Pri plnení úloh bude pre nás prvoradou prioritou zaistenie zdravia a bezpečnosti nás a členov tímu. Budeme sa o seba navzájom starať a pomáhať vytvárať príjemné pracovné prostredie pre všetkých členov tímu.

Podporuje výsledky

(Drives Results)

Budeme si dobre vedomí svojich úloh a poslaní, a vždy potvrdíme cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, a tiež mieru, do akej sme ho dosiahli.
Nikdy nebudeme prehliadať naše správanie, keď bude v rozpore s našimi úspechmi. Bez ohľadu na to, aká ťažká je výzva, ktorej čelíme, nebojácne podnikneme rýchle kroky, aby sme zabezpečili dosiahnutie výsledkov.