Panasonic Leadership Principles

Jako jednotlivci spojeni skupinou Panasonic, bez ohledu na to, zda jsme či nejsme manažery zodpovědnými za tým, každý z nás povede a přispěje k úsilí využít kolektivní moudrost všech jednotlivců k realizaci ideální společnosti s hmotným i duševním bohatstvím. Za tímto účelem budeme neustále ověřovat a zdokonalovat Panasonic Leadership Principles, které slouží jako návod pro naše patřičné každodenní jednání v rámci celé skupiny Panasonic.

Zaměření na zákazníka

(Customer Focus)

Vždy se na věci dívejme pohledem zákazníka.
Aby byli zákazníci neustále spokojeni, musíme do hloubky porozumět potenciálním problémům, které budou identifikovány; budeme se dívat dopředu na ideální budoucnost a nadále podnikat kroky, které daleko přesahují jejich očekávání.

Pohánění vizí

(Drives Vision)

Bez ulpívání na současnosti, představme si směle naši ideální budoucnost, bez ohledu na představy ostatních kolem nás.
I když se to bude zdát obtížné, nikdy se nevzdáme a budeme pracovat na dosažení ideální budoucnosti, zatímco prozkoumáme všechny možnosti.

Budování důvěry

(Builds Trust)

S vědomím, že jsme členy společnosti, si získáváme důvěru jednáním v dobré víře bez arogance.
Nesmíme zanedbat ani sebemenší detaily a vždy budeme dělat to, co považujeme za dobré pro společnost.
Kromě toho se budeme pokorně učit od všech připojených společností, budeme s nimi spolupracovat a navzájem se zlepšovat prostřednictvím respektuplného dialogu s cílem dosáhnout společenského pokroku.

Strategické myšlení a chování

(Strategic Thinking and Behavior)

Budeme objevovat známky změny, aniž bychom se příliš zabývali aktuálními záležitostmi, tedy vnímat širší obraz společnosti a myslet flexibilně.
Nebudeme dělat ukvapená rozhodnutí ani nebudeme mít krátkozraký přístup, jakým je například přemýšlení o krocích, které je třeba přijmout na základě současného stavu. Vždy budeme podporovat a praktikovat střednědobé až dlouhodobé myšlení.
Budeme otevírat nové obchodní příležitosti tím, že se budeme neustále zajímat o společenský a technologický pokrok, vyhodnocovat a zdokonalovat své schopnosti, které budou sloužit jako naše silné stránky při úsilí zachovat náskok před změnami.

Nejlepší pracovní postupy a procesy

(Best Work Processes)

Bez toho, aniž bychom byli uspokojeni současným stavem, budeme prosazovat viditelné měření produktivity ve všech situacích, důsledně pokračovat v tomto úsilí a dosahovat výsledků, díky kterým budeme vždy hrdí na to, že naše práce nabízí nejlepší světovou kvalitu.
Pro tento účel budeme současný stav považovat za úpadek, a budeme bez váhání pokračovat v odvážném zlepšování jakýchkoli nevyhovujících pracovních procesů.

Vlastnictví

(Ownership)

Bez ohledu na to, jak podřadné se mohou zdát naše úkoly, budeme si vědomi toho, že jsme manažery naší vlastní práce, a podle toho budeme i jednat.
Najdeme význam v každé činnosti, a nikdy neřekneme "Tohle není moje práce."
Budeme pokračovat v jednání s pocitem autonomie pro naše štěstí a štěstí organizace, jakož i pro blaho všech dotčených jednotlivců.

Vývoj

(Evolution)

Nebudeme závislí na našich současných schopnostech a minulých zkušenostech, ale budeme si nadále rozšiřovat obzory, učit se a měnit se.
Namísto toho, abychom se vázali konvencemi a omlouvali se, proč nemůžeme dosáhnout těchto cílů, budeme raději hledat způsoby, jak jich dosáhnout. Staneme se spíše vyzyvateli než diváky nebo kritiky, a budeme podporovat i výzvy ostatních kolem nás.

Harmonizace moudrosti a znalosti

(Harmonizes Wisdom)

Pro vytvoření více moudrosti budeme naslouchat názorům jiných stran s otevřenou myslí a s úctou k nim řekneme, co bude potřeba sdělit.
Budeme podporovat rychlá a optimální rozhodování beze strachu z nesouhlasu ostatních.

Vítání jedinečnosti a rozdílnosti

(Welcomes Uniqueness and Differences)

Rozdíly budeme považovat za silné stránky, budeme vítat rozmanitost a využijeme ji v náš prospěch k vytváření nových hodnot.
Uvědomíme si své předsudky a zaujaté názory, a budeme podporovat spravedlivé rozhodování nezávislé na takových způsobech myšlení.

Lidé na prvním místě

(People First)

Budeme zkoumat a dosahovat ideálního stavu prostřednictvím každodenní praxe a pokorné reflexe. Členům týmu nebudeme vnucovat naše názory a způsoby, ale budeme věřit v jejich potenciál a plně důvěřovat, že dobře odvedou svoji práci.
Při plnění úkolů bude naší prvořadou prioritou zajištění zdraví a bezpečnosti nás i členů našeho týmu. Budeme se o sebe navzájem starat a pomáhat vytvářet příjemné pracovní prostředí pro všechny členy týmu.

Podporování výsledků

(Drives Results)

Budeme si dobře vědomi svých úkolů a poslání a vždy potvrdíme cíl, kterého chceme dosáhnout, a také míru, do jaké jsme jej dosáhli.
Nikdy nebudeme přehlížet naše chování, když bude v rozporu s našimi úspěchy. Bez ohledu na to, jak těžká je výzva, které čelíme, nebojácně podnikneme rychlé kroky, abychom zajistili dosažení výsledků.