Panasonic Leadership Principles

Som medarbetare inom Panasonic-koncernen, oavsett om vi har chefsansvar eller ej, ska var och en av oss leda och bidra till arbetet med att utnyttja allas kollektiva visdom för att förverkliga ett idealsamhälle med materiellt och mentalt välstånd. I detta syfte ser vi kontinuerligt över och förbättrar Panasonics ledningsprinciper, som vägleder vårt dagliga agerande i hela Panasonic-koncernen.

Kundorientering

(Customer Focus)

Vi ska alltid utgå från kundens perspektiv.
För att hålla kunderna nöjda måste vi förstå deras potentiella problem, blicka framåt mot deras ideala framtid och fortsätta att vidta åtgärder som vida överträffar deras förväntningar.

Vision

(Drives Vision)

Utan att vara bundna av rådande uppfattningar ska vi djärvt föreställa oss en ideal framtid som överträffar andras föreställningsförmåga.
Även om det känns svårt ska vi aldrig ge upp och sträva efter att förverkliga en ideal framtid samtidigt som vi utnyttjar alla möjligheter.

Skapar förtroende

(Builds Trust)

Vi är en del av samhället och skapar förtroende genom att handla i god tro utan arrogans.
Vi får inte försumma någon detalj och gör alltid det som är rätt för samhället i stort.
Dessutom lär vi oss ödmjukt av alla dotterbolag, samarbetar med dem och förbättrar varandra genom respektfull dialog i syfte att uppnå sociala framsteg.

Strategiskt tänkande och beteende

(Strategic Thinking and Behavior)

Vi ska vara lyhörda för tecken på förändring utan att vara helt upptagna av det vi har för händer, så att vi ser hela bilden och tänker flexibelt.
Vi fattar inte förhastade beslut och tänker inte kortsiktigt, t.ex. baserat på den nuvarande situationen, utan förespråkar och tillämpar alltid ett perspektiv på medellång till lång sikt.
Vi vill skapa nya affärsmöjligheter genom att alltid intressera oss för sociala och tekniska framsteg och genom att utvärdera och finslipa vår kompetens i en strävan att föregripa förändringar.

Bästa arbetsprocesser

(Best Work Processes)

Vi vill inte stå still i utvecklingen utan främjar en synlig och grundlig mätning av produktiviteten i alla situationer och uppnår resultat i världsklass som vi alltid kan vara stolta över.
I detta syfte betraktar vi ett oförändrat tillstånd som ett misslyckande och tvekar inte att djärvt förbättra alla otillfredsställande arbetsprocesser.

Egenansvar

(Ownership)

Oavsett hur enkla våra arbetsuppgifter kan tyckas vara är vi medvetna om att det är vårt ansvar att fullgöra uppgiften och agerar därefter.
För oss är varje arbetsuppgift meningsfull och vi säger aldrig ”det är inte mitt jobb”.
Vi fortsätter att handla med en känsla av autonomi för vårt eget och organisationens bästa samt för alla berörda personers välbefinnande.

Utveckling

(Evolution)

Vi vilar inte på lagrarna utan fortsätter att vidga våra vyer, lära och förändras.
I stället för att vara bundna av konventioner och komma med undanflykter försöker vi hitta sätt att uppnå dessa mål. Vi utmanar konventionerna snarare än att stå vid sidan av och kritisera och stöder andra omkring oss i samma anda.

Harmoniserar visdom

(Harmonizes Wisdom)

För att öka visdomen ska vi lyssna på andras åsikter med öppet sinne och säga det som behöver bli sagt med respekt för dem.
Vi främjar snabbt och optimalt beslutsfattande utan rädsla för meningsskiljaktigheter.

Välkomnar det unika och annorlunda

(Welcomes Uniqueness and Differences)

För oss är olikheter en styrka, och vi välkomnar mångfald och utnyttjar den till vår fördel för att skapa nytt värde.
Vi blir medvetna om våra förutfattade meningar och fördomar och främjar ett opartiskt beslutsfattande.

Människan i första rummet

(People First)

Vi söker efter och uppnår ett idealtillstånd genom dagligt arbete och ödmjuk reflektion. Vi tvingar inte på andra våra åsikter och metoder, utan tror på deras potential och har fullt förtroende för deras förmåga att fullgöra sin uppgift.
När vi utför vårt arbete är vår egen och andras hälsa och säkerhet av största vikt. Vi tar hand om och hjälper varandra för att skapa en bra arbetsmiljö för alla.

Uppnår resultat

(Drives Results)

Vi måste känna till våra roller och uppgifter, och alltid bekräfta vilket mål som ska uppnås och i vilken mån vi har uppnått det.
Vi får aldrig fortsätta bete oss på ett sätt som motverkar våra prestationer. Oavsett hur svår utmaningen är vidtar vi djärvt snabba åtgärder för att uppnå resultat.