Panasonic Leadership Principles

ในฐานะปัจเจกบุคคลที่รวมตัวกันในกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ไม่ว่าท่านจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการที่รับผิดชอบทีมหนึ่งๆ หรือไม่ก็ตาม แต่ละคนล้วนต้องแสดงความเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในความพยายามในการใช้สติปัญญาของทุกคนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมในอุดมคติที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องวัตถุและจิตใจ เพื่อบรรลุสิ่งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักการเป็นผู้นำของพานาโซนิค อย่างต่อเนื่อง โดยหลักการนี้จะเป็นแนวทางชี้แนะในการดำเนินงานในชีวิตประจำวันของพนักงานทั้งกลุ่มพานาโซนิค

มุ่งเน้นที่ลูกค้า

(Customer Focus)

คิดจากมุมมองของลูกค้าเสมอ
พนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นไปได้ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นไปได้ของปัญหาของลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตในอุดมคติของลูกค้า และลงมือทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าอยู่เสมอ

มีวิสัยทัศน์

(Drives Vision)

พนักงานทุกคนจะต้องไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดในปัจจุบัน มองไปข้างหน้าเพื่อสรรสร้างอนาคตในอุดมคติที่อยู่นอกเหนือจินตนาการของผู้คนรอบตัว
การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องยาก แต่ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ และการสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมด จะนำมาซึ่งความสำเร็จของอนาคตในอุดมคติ

สร้างความเชื่อใจ

(Builds Trust)

ด้วยการตระหนักถึงการที่ทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม พนักงานทุกคนจะต้องสร้างความเชื่อใจอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติดี ปราศจากความทระนงตน และไม่ละเลยแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ การเรียนรู้อย่างอ่อนน้อมจากผู้คนรอบตัว ให้ความร่วมมือ และส่งเสริมซึ่งกันและกันผ่านการพูดคุยอย่างให้เกียรติ ก็จะช่วยก่อให้เกิดการบรรลุความก้าวหน้าทางสังคม

การคิดและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์

(Strategic Thinking and Behavior)

การที่ทุกคนรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยไม่มุ่งเป้าหมายไปที่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากจนเกินไป จะทำให้มองเห็นภาพกว้างของสภาพแวดล้อมและเกิดความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
ส่งเสริมและฝึกฝนการคิดในระยะกลางและระยะยาวอยู่เสมอ ไม่ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่างหุนหันพลันแล่นเพียงเพื่อหวังผลระยะสั้นหรือการดำเนินการที่นำไปสู่วิธีการแบบเดิม
เปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการให้ความสนใจกับความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยีอยู่เสมอ ฝึกฝนในการประเมินทักษะ เพื่อพัฒนาจุดแข็งซึ่งนำไปสู่ความพยายามที่จะก้าวนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

(Best Work Processes)

การไม่พึงพอใจกับกระบวนการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน จากความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรสินค้าที่มีคุณภาพและความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานได้
ด้วยเหตุนี้ พนักงานทุกคนจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพื่อก่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจอย่างไม่ลังเล

ความเป็นเจ้าของ

(Ownership)

ไม่ว่างานของเราจะเป็นอย่างไร พนักงานทุกคนต่างก็เป็นผู้จัดการของงานที่ตนเองทำ ไม่สามารถกล่าวได้ว่างานใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองเพราะทุกๆ งานล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและช่วยขับเคลื่อนองค์กรทั้งสิ้น
พนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยใจสาธารณะและอุทิศตน เพื่อประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนผ่านทางกิจกรรมของบริษัท

การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า

(Evolution)

การไม่พึ่งพาเพียงความสามารถในปัจจุบันและประสบการณ์ในอดีต ความพยายามที่จะขยายขอบเขตการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิมๆ และการไม่มีข้อโต้แย้งให้เหตุที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จะทำให้สามารถค้นหาวิธีการใหม่ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น พนักงานทุกคนจะต้องพยายามทำสิ่งที่ท้าทายและสนับสนุนให้ผู้คนรอบตัวทำในสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน

สอดประสานภูมิปัญญา

(Harmonizes Wisdom)

เพื่อสร้างภูมิปัญญาที่มากขึ้น การรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ๆ ซึ่งบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสม โดยไม่ต้องกังวลกับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น

ยอมรับเอกลักษณ์และความแตกต่าง

(Welcomes Uniqueness and Differences)

พนักงานทุกคนจะยึดถือความแตกต่างว่าเป็นจุดแข็ง ต้อนรับความหลากหลายและใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าใหม่
พนักงานทุกคนจะต้องขจัดความคิด มุมมองหรือทัศนคติที่เป็นอคติ โดยเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจอย่างยุติธรรมผ่านทางมุมมองด้านการยอมรับความแตกต่าง

ใส่ใจผู้คนก่อน

(People First)

พนักงานทุกคนจะประพฤติปฏิบัติอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน จะเคารพความคิดเห็นและวิธีการทำงานของสมาชิกในทีม และเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของสมาชิกในทีม
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใส่ใจผู้คนคือการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงานทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

สร้างผลลัพธ์

(Drives Results)

พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของเราอย่างชัดเจน และยืนหยัดที่จะบรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายที่ยากเพียงใด พนักงานทุกคนจะต้องลงมือปฎิบัติอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้