นโยบายพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทพานาโซนิค

บทนำ

ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดให้ก้าวหน้า กลุ่มบริษัทพานาโซนิค
ได้วางเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องยึดมั่นตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่บัญญัติขึ้น
โดยท่าน โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมตามปรัชญาดังกล่าวโดยการให้ลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นของเราได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์พื้นฐานในการ
บริหารงาน ข้อพึงยึดถือ และอนุสติ 7 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของปรัชญา
ในการดำเนินธุรกิจของเรา อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
ตรวจสอบอีกด้วยว่าคำมั่นสัญญาของเราได้บรรลุผลอย่างแท้จริงหรือไม่

ครั้งนี้ เราจะเปลี่ยนไปใช้โครงสร้าง “ระบบบริษัทธุรกิจ” แบบใหม่ เพื่อ
นำไปสู่การบริหารจัดการความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
“เราจะอุทิศตนให้กับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคมตลอดจนความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้คนดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้ จะ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกให้ดีขึ้น” ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
พื้นฐานในการบริหารงาน กล่าวคือ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปีที่เราได้
ปรับปรุงแก้ไข “นโยบายพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ
สำหรับการ “อุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคม” ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ
ของเรา โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในปัจจุบัน

เราทุกคนในนามกลุ่มบริษัทพานาโซนิคต้องแสดงความสามารถและทักษะ
อย่างเต็มที่ รวมทั้งกำหนดรูปแบบในอุดมคติที่ควรจะเป็นของบุคลากรแต่ละคน
อย่างชัดเจน แบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีความ
แม่นยำสูงโดยรวบรวมความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากทรัพยากรบุคคลหลากหลาย
ระดับตลอดจนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า
และสังคมได้อย่างไม่เป็นสองรองใคร เราต้องมองสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
ตรงไปตรงมาอยู่เสมอ หากทิศทางในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางสังคมหรือมีมาตรการอื่นที่ดีกว่า เราก็จะเลือกหนทางใหม่ที่ดีกว่าโดยไม่รั้งรอ
เป็นการแก้ไขโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแทรกซึมแนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่
มีอยู่แต่เดิมของเราให้แข็งแกร่งอีกครั้ง

เราจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้ถึงนโยบายพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจนี้
และให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พนักงานแต่
ละคนจะต้องประพฤติตนในลักษณะที่ตรงกับความคาดหวังของทุกคนอยู่เสมอ
เราจะร่วมมือกับทุกคนในการยกระดับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคไปสู่สังคมในอุดม
คติที่ “วัตถุกับจิตวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเดียว” กล่าวคือ มีความมั่งคั่งทั้งทาง
วัตถุและจิตวิญญาณนั่นเอง

ยูกิ คุซุมิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
1 ตุลาคม 2564

ชุดของแนวทางการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนในการพยายามนำปรัชญาธุรกิจพื้นฐานมาใช้ประโยชน์