Meddelande från företagsgruppens VD

Foto: Yuki Kusumi, företrädande direktör, VD, verkställande koncernchef, Panasonic Holdings Corporation

Nu snabbar vi på övergången till ett välstånd som tar hänsyn till både världsligt och sinnligt.

"Fysiskt och mentalt välstånd" var det idealiska tillståndet för det samhälle som vår grundare Konosuke Matsushita eftersträvade under hela sitt liv. För att uppnå detta högt ställda mål slog han fast denna devis som företagets huvudsyfte redan 1932, tillsammans med en plan för de kommande 250 åren som var tänkt att gälla för tio generationer framåt.

Därför är vi som arbetar på Panasonic idag ansvariga för att lämna vidare stafettpinnen till nästa generation.

Vi har sett många snabba samhällsförändringar med betydande brist på arbetskraft och en geopolitisk uppdelning av försörjningskedjor. Dessutom står vi nu inför svåra sociala fenomen som global uppvärmning, utarmning av naturens resurser och den allt högre beräknade livslängden.

För att möta de sociala problemen och samtidigt nå målet i vår 250-årsplan, kommer vi inom Panasonic Group att följa två grundläggande strategier.

För det första kommer koncernen att kombinera sina ansträngningar för att bidra till lösningar på de globala miljöproblemen. Föreställningen om människors lycka när koncernen fullbordat sin 250-årsplan om 160 år, förutsätter att vi lyckas undvika att ackumulera ännu större klimatproblem för kommande generationer. På Panasonic ser vi det som vårt högst prioriterade verksamhetsmål att erbjuda snabba lösningar på de globala miljöproblemen inklusive klimatförändringarna. Därför arbetar vi alla för att implementera miljövisionen Panasonic GREEN IMPACT genom hela koncernen. Genom våra många verksamheter som täcker områden som mobilitet, boende, städer och leveranskedjor kommer Panasonic Group att öka tempot för att bidra till minskade koldioxidutsläpp i samhället.

För det andra vill vi att våra kunder ska kunna leva friska och känna sig trygga och välmående genom hela livet. Panasonic Group har mängder av beröringspunkter med kunder genom alla deras olika livsstadier. Vi vill växa vidare som en "leverantör av livsstilslösningar" genom att kombinera våra många kundkontakter med banbrytande digitala teknologier, samt genom att påskynda teknisk innovation och förnyade affärsmodeller.

Inom koncernen kommer vi med gemensamma krafter att arbeta för att leva upp till vår egen företagsslogan "Live Your Best." Med detta för ögonen kommer vi att påskynda omställningen inom koncernen. Alla koncernens medarbetare kommer var och en att öka sina ansträngningar och utmana sig själva för att åstadkomma ytterligare förbättringar. Inom den operativa verksamheten kommer samtidigt vart och ett av våra operativa bolag att arbeta hårt för att överträffa sina mål och sina bidrag till kunderna inom respektive bransch. Det är så här som vi inom Panasonic Group visar vår beslutsamhet för att skapa ytterligare tillväxt och så småningom även ett ökat företagsvärde. Jag vill ta tillfället i akt att be ödmjukast om ert fortsatta stöd när vi nu arbetar vidare mot våra mål.

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Företrädande direktör, VD
Företagsgruppens verkställande direktör
Panasonic Holdings Corporation