ข้อความจากซีอีโอกลุ่มบริษัท

ภาพ: Yuki Kusumi ตัวแทนกรรมการบริษัท ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Panasonic Holdings Corporation

มุ่งมั่นส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขัน
ให้ธุรกิจแต่ละด้านของเรา เพื่อนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคได้ทุ่มเทเพื่อส่งเสริม “ความก้าวหน้าและการพัฒนาสังคมรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน” ตลอดจน “ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก” ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นฐาน เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2021 กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ได้เปลี่ยนมาสู่ระบบบริษัทปฏิบัติการ ในการนี้ เราได้ทำการปรับปรุงหลักการบริหารจัดการให้อยู่ในรูปแบบของ “ปรัชญาธุรกิจพื้นฐานของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค” ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปสู่หลักการบริหารจัดการพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยท่านผู้ก่อตั้ง คุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (Konosuke Matsushita) ของเรา หลังจากนั้น เราจึงได้ให้คำปฏิญาณต่อสังคมอีกครั้ง โดยการนำหลักการพื้นฐานเหล่านี้มาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทพานาโซนิค

นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2022 กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ได้เปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นบริษัทผู้ถือหุ้น (Holding company) ซึ่งภายในเครือมีบริษัทปฏิบัติการที่ก่อตั้งขึ้นใหม่หลายแห่ง ดังนั้น ชื่อของบริษัทจึงเปลี่ยนจาก Panasonic Corporation เป็น Panasonic Holdings Corporation โดยชื่อ Panasonic Corporation จะถูกนำไปใช้โดยบริษัทปฏิบัติการแห่งหนึ่งในเครือซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิด

ภายใต้โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทนี้ บริษัทปฏิบัติการแต่ละแห่งจะมีบทบาทเป็นผู้นำในขอบเขตธุรกิจของตนเอง ซึ่งเราเรียกการจัดตั้งแบบนี้เป็นการภายในว่า “ระบบบริษัทปฏิบัติการ” (Operating company system) วัตถุประสงค์หลักของการปรับโครงสร้างใหม่นี้คือ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติการแต่ละแห่งได้ดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างอิสระ โดยการนำหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาปฏิบัติผ่านความรู้แบบองค์รวม ดังนั้น แต่ละบริษัทจะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งที่ตนเองได้สั่งสมมา และเดินหน้าเปิดรับความท้าทายใหม่ๆ อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมและลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของโลกที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พวกเราชาวพานาโซนิค จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ เราจะอุทิศตนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคนในสังคม โดยช่วยให้พวกเขาได้แสวงหาความสุขให้เหมาะสมแก่ตนเองทั้งในทางด้านร่างกายและจิตใจ จนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสุขกายสบายใจ ดังนั้นเราจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อความใหม่ขององค์กรที่สามารถสรุปใจความสำคัญของจุดมุ่งหมายเหล่านี้ไว้ว่า

"Live Your Best"

ภายใต้แนวคิดนี้ เราจะคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดเสมอและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราเพื่อให้บรรลุจุดหมายนี้ ในขณะเดียวกัน เราจะพยายามพัฒนาความสามารถในการสร้างคุณค่าของเรา รวมถึงความสามารถด้านการปฏิบัติงานในแนวหน้าของธุรกิจเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เราเป็นผู้ที่ลูกค้าเลือกต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนี้พานาโซนิค จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศเหนือความคาดหมายของลูกค้า

ท่านผู้ก่อตั้ง คุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (Konosuke Matsushita) เชื่อตลอดมาว่า “เราจะสามารถรักษาและเพิ่มความสุขของมนุษย์ได้ด้วยความมั่งคั่งทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณเท่านั้น” จากความคิดนี้เอง เขาได้อุทิศตนอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาสังคมในอุดมคติที่เปี่ยมด้วยความเพียบพร้อมทางวัตถุและความสุขทางใจ และปัจจุบัน กลุ่มบริษัทพานาโซนิคได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะผสานจุดแข็งของบริษัททั้งหมดในเครือของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายของท่านผู้ก่อตั้งด้วยการท้าทายตนเองและดำเนินการปรับปรุงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ผมใคร่ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากคุณอย่างต่อเนื่องจากนี้ต่อไป

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Representative Director, President
Group Chief Executive Officer
Panasonic Holdings Corporation