ข้อความจากซีอีโอกลุ่มบริษัท

ภาพ: Yuki Kusumi ตัวแทนกรรมการบริษัท ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Panasonic Holdings Corporation

เร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้่าวสู่ความรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและจิตใจ

“ความรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและจิตใจ” คือสภาวะสังคมในอุดมคติซึ่งคุณ Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งของเรานึกภาพไว้และพยายามทำให้เป็นจริงมาตลอดชีวิต เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงส่งนี้ ในปี 1932 คุณ Konosuke ได้กำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท Panasonic และจัดทำแผน 250 ปี ซึ่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปกว่าสิบชั่วรุ่น

ดังนั้น พวกเราทุกคนที่ Panasonic ในปัจจุบันจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบความมุ่งมั่นนี้ให้กับรุ่นต่อๆ ไป

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นมากมายในสังคม รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงและการแบ่งแยกห่วงโซ่อุปทานเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง นอกจากนี้ ในปัจจุบันเรายังเผชิญปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญอีกมากมาย เช่น ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรร่อยหรอ และอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นเนื่องจากสุขภาพที่ดี

เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาสังคมต่างๆ เหล่านี้และบรรลุเป้าหมายตามแผน 250 ปี พวกเราที่กลุ่มบริษัท Panasonic จะใช้กลยุทธ์พื้นฐาน 2 ข้อ

ข้อแรกคือ กลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดจะผนึกกำลังกันเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก หากจะจินตนาการถึงความสุขของผู้คนในอนาคต 160 ปีนับจากนี้เมื่อดำเนินการตามแผน 250 ปีของกลุ่มบริษัทฯ จนเสร็จสิ้น เราต้องไม่ทำให้ชนรุ่นหลังต้องประสบกับความยากลำบากอย่างร้ายแรงในการดำรงชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้อย่างเด็ดขาด พวกเราที่ Panasonic ถือว่าการมอบวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเป้าหมายด้านการจัดการที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของเรา ดังนั้น เราจึงขอน้อมรับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของ Panasonic (Panasonic GREEN IMPACT) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ และนำมาปฏิบัติ ด้วยธุรกิจต่างๆ ที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น การโยกย้าย ที่อยู่อาศัย เมืองต่างๆ และห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มบริษัท Panasonic จะเร่งดำเนินการเพื่อมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสังคม

ข้อสอง เรามีความแน่วแน่ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง มีความปลอดภัย และได้รับความสะดวกสบายไปตลอดชีวิต กลุ่มบริษัท Panasonic มีโอกาสมากมายในการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของชีวิต เมื่อนำการให้บริการลูกค้าจากรอบด้านเหล่านี้มารวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอันล้ำสมัยของเรา และโดยการเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องการเติบโตในฐานะ “ผู้มอบโซลูชันด้านไลฟ์สไตล์”

พวกเราทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ จะรวมพลังกันเพื่อให้บรรลุผลตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “Live Your Best” เพื่อการนี้ เราจะยกระดับธุรกิจของเราเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มบริษัท พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ จะผนึกกำลังกันและท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้น และภายใต้โครงสร้างบริษัทแบบประกอบธุรกิจ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งของเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมและลูกค้าที่เราดูแลอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้ กลุ่มบริษัท Panasonic จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างการเติบโตให้มากยิ่งขึ้น และในที่สุดก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้ ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากคุณอย่างต่อเนื่องจากนี้ต่อไป

Yuki Kusumi

Yuki Kusumi
Representative Director, President
Group Chief Executive Officer
Panasonic Holdings Corporation