សេចក្ដីសង្ខេបអំពី Panasonic

គោលបំណង​របស់យើង

Panasonic នឹងបន្តក្រសោបយកនូវឱកាសថ្មីៗដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកជាងមួយសតវត្សរ៍នេះ
– ដើម្បីធ្វើឱ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សកាន់តែប្រសើរឡើងនៅឯផ្ទះ នៅកន្លែងធ្វើការ និងជួយដល់​សង្គមឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែរីកចម្រើន។

ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

ទិដ្ឋភាពរួមរបស់ Panasonic Group

ភាគហ៊ុនទូទៅ

259.2

ពាន់លានយ៉េន

ចំនួននិយោជិត

240,198

ចំនួនក្រុមហ៊ុនរួម

532

(រួមទាំងក្រុមហ៊ុនមេ)

ការលក់សរុប

7,388.8

ពាន់លានយ៉េន

គិតត្រឹមឆ្នាំសារពើពន្ធបញ្ចប់នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2022