Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 10. Inimeste arendamine ja nende potentsiaali ära kasutamine

​(1) Kuidas Panasonic Group inimesi väärtustab

Ettevõtte tugevus on selle töötajate tugevuste summa. Järelikult tuleb ettevõtte tugevdamiseks tugevdada töötajaid ning aru saada, millised on puudused, mille kallal on mõtet vaeva näha.

Firma saab klientidele pakkuda parimat kogemust vaid siis, kui firma ja selle töötajate eesmärgid ning liikumissuunad kattuvad.

Selleks peavad ülemused hästi teadma alluvate tugevusi ja nõrkusi ning oskama nende tugevusi välja tuua. Samas oodatakse alluvatelt eneseusku ning -arengut.

Igaüks meist vastutab Panasonic Groupi kasvu eest. Groupi võime ühiskona panustada sõltub meie kõigi mõtteviisist.

Selle taustal on meie juhtimise ülesandeks kasutada ja arendada ühiskonnalt saadud väärtuslikku inimresurssi. Nagu asutaja ütles: "Ettevõte on inimesed."

"Ettevõte on inimesed": iga firma esimene samm edu suunas on õigete inimeste leidmine. Ükskõik millised on ettevõtte ajalugu ja traditsioonid, kui õigeid inimesi ei suudeta leida, on tulemuseks ettevõtte lagunemine. Juhtimisorganisatsioonid ja -meetodid on muidugi ka tähtsad, kuid inimesteta on nad mõttetud... Ärijuhtimine on väga tihedalt seotud inimeste leidmise ja arendamisega.

(2) Enda võimete arendamine

Panasonicu grupi liikmetena peame alati langetama õigeid väärtushinnanguid sunao (avatud) meelega kooskõlas põhilise ärifilosoofiaga ning suurendama oma võimeid range igapäevase praktika ja oma kogemuste alandliku mõtisklemise kaudu.

Seitse põhimõtet on enesearengu juhend igale Panasonic Groupi liikmele. Samas on see ka juhendiks kõikidele ühiskonda panustavatele industrialistidele. Endine esimees Arataro Takahashi selgitas seitsme põhimõtte tähtsust järgmiselt.

Seitse põhimõtet on põhiise ärifiosoofia alus. Näiteks on "Panus ühiskonda" sisu põhilise juhtimiseesmärgi enda kehastus ja selle konkreetne elluviimine tähendab töö tegemist, mis on kvaliteedi, kulude ja teeninduse poolest ületamatu ning mis valivad kliendid. Sellest arusaamast lähtuvalt peame me pidevalt nägema, kas meie tooted annavad ühiskonnale piisavalt väärtust ning kas meie tootmisviisid on õiged. Selline enesepeegeldus peab toimuma igapäevaselt. Selle tulemusel tekib originaalsus ja kvaliteet ning põhiline ärifilosoofia realiseerub käegakatsutavalt. Ilma selge aluspoliitikata ei ole võimalik inimesi arendada.

Ettevõte peab enda inimressursse arendama kiiresti ja õigesti. Samas peab igaüks meist olema ambitsioonikas ning täitma enda isiklikke eesmärke.

(3) Inimressursside arengupoliitika

Asutaja märkis Panasonic Groupi inimressursside arengu tähtsust: "Kõigepealt tuleb arendada inimesi, seejärel tooteid." Ta uskus, et heade toodete valmistamisele peab eelnema õigete inimeste väljaõpetamine.

Aga kuidas inimesi arendada ja nende potentsiaali realiseerida? Põhiidee on arendada välja töötajaskond, mis saab aru põhilisest ärifilosoofiast, töötab selle põhjal ausalt, austab alalhoidlikkust ning arendab iseennast iga päev.

Inimeste arendamise tulemusel tekib olukord, kus alluvatele saab ülesandeid jätta kõhklemata. See on ka autonoomse vastutustundliku juhtimise alus. Inimestele meeldib olla tegevuse keskel ning ennast arendada, nad peavad töötades kaasa mõtlema ning iseseisvalt tegutseda oskama.

Alluvatele delegeerimine ei tähenda valimatut käskude jagamist. Ülemused peavad eesmärki silmas pidades enda alluvaid iseseisvalt mõtlema ja tegutsema julgustama. Alluvatele ei ole vaja kõike õpetada, vaid neid tuleb julgustada ise õppima ning ettevõtlik olema.

Kuigi mõnikord on vaja alluvaid nende endi vajaduste huvides karmilt kohelda, on kõige olulisem kohelda neid siiralt ja kiindumusega, et nad saaksid teid usaldada ja turvatundega oma kasvu nimel töötada.

Kui täidate oma kohustusi ülemusena delegeerides valvsa pilguga, peate juhtima ka oma alluvaid, mõeldes põhjalikult tulevastele riskidele, mis võivad tekkida. Ka alluvatel on teile palju õpetada ning saate neilt õppida paremat juhtimist.

Üks näide sellest on Saga tehase rajamine. Kuuekümnendatel teheti rajada Kyushu Matsushita Electricu akutehast Saga prefektuuri ning endine esimees Arataro Takahashi valis kaks selleks ülesandeks kaks 30-aastast eelneva kogemuseta töötajat, kellesse ta pani uute tehaste rajamiseks kogu oma usu.

Takahashi andis neile ainult üldised näpunäited, kuid seadis kõrged eesmärgid, nagu ehituskulude vähendamine poole võrra. Raske töö ja vaeva tulemusel suudeti tehased ehitada algsest eelarvest odavamalt. Nendest said välismaiste tehaste juhid ning nad aitasid gripi erinevatel ettevõtetel kasvada.

Inimeste arendamine on ülemuse tähtsaim ülesanne. Panasonic Group tahab ühiskonna arengusse ka edaspidi panustada ning sihtida ideaalühiskonna suunas. Kuigi võite seada kaugeleulatuvaid ideaale ja eesmärke, võib teie ettevõttes osalemise perioodi pidada üürikeseks. Seetõttu peavad ülemused oma alluvaid koolitama, pidades silmas ettevõtte jätkuvat tegevust, kuna äri tuleb lõpuks edasi anda järgmisele põlvkonnale.

Peate ülemustena saama aru, et teil on kohustus enda alluvaid koolitada ning neid motiveerida ennast ületama. Kuna ühiskonna areng kiireneb, ei ole tõenäoline, et praegused meetodid enam tulevikus töötavad. Peate enda alluvaid aitama, et nad oskaksid probleemidega iseseisvalt ja paindlikult hakkama saada.

Meie eelkäijad Panasonicus on jätnud palju hindamatu väärtusega nõu, kuidas inimesi arendada. Me loodame, et rakendate seda nõu iseenda alluvate arendamisel ja treenimisel.