Panasonic-konsernin liiketoiminnan perusfilosofia 1. Yrityksen tehtävä

Mihin tarkoitukseen yritykset ovat olemassa? Perustajamme Konosuke Matsushita uskoi, että yrityksen rooli ja tehtävä on tyydyttää ihmisten halu elää suuremmassa runsaudessa.

Toisin sanoen hän oletti, että yrityksen alkuperäinen tehtävä on edistää yhteiskunnan kehitystä toimittamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluja, jotka ovat hyödyllisiä ihmisten elämässä kohtuulliseen hintaan ja sopivina määrinä. Hän uskoi, että tällaisen tehtävän omaavan yrityksen omistaja ei ole itse yritys vaan yhteiskunta ja tämä ilmaistaan ajatuksella ”yritys on yhteiskunnan julkinen yksikkö”.

Jos yritys nähdään yhteiskunnan julkisena yksikkönä, ajatellaan että yhteiskunta on tuottanut sille tarvittavat johtamisen resurssit, mukaan lukien henkilöstön, pääoman, maan ja materiaalit. Yrityksen on osallistuttava yhteiskuntaan harjoittamalla toimintaa, jossa yhteiskunnan sille antamia resursseja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla ja luodaan siten lisäarvoa.

Yleisesti ottaen on olemassa näkemys, että yrityksen tarkoituksena on tavoitella voittoa. Panasonic-konserni pitää voittoa kuitenkin jonain, jonka yhteiskunta antaa yritykselle palkkiona panoksistaan ja mitä suurempi se panos on, sitä suurempi on voitto. Toisaalta, jos yritys ei tuota voittoa, se ei täytä sosiaalista vastuutaan tai sillä ei ole kykyä tehdä sitä. Sen vuoksi sitä pitää uudistaa viipymättä.

Lisäksi yritys harjoittaa liiketoimintaansa säilyttäen samalla suhteet asiakkaisiin, liikekumppaneihin, osakkeenomistajiin, yhteiskuntaan ja lukuisiin muihin sidosryhmiin. Koska yritys on yhteiskunnan julkinen yksikkö, ei ole hyväksyttävää, että se kehittyisi sidosryhmiensä kustannuksella. Ainoa tapa, jolla yritys voi kehittyä pitkällä aikavälillä, on tehdä se yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.

Jotta yritys täyttäisi sosiaaliset vastuunsa, on työntekijöillä merkittävä rooli. Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa yrityksen on mahdotonta täyttää sosiaalista vastuutaan jatkamalla lisäarvon luomista yhteiskunnalle, jos sen työntekijät eivät tee enempää, kuin suorittavat määritetyt tehtävänsä. Kaikkien yrityksessä työskentelevien henkilöiden on parannettava omaa työtään päivittäin, edes vähän. Tämä johtaa ihmisten elämäntapojen ja yhteiskunnan parantamiseen ja kehittämiseen.