Základná obchodná filozofia Panasonic Group 2. Poslanie Panasonic Group a čo musíme teraz urobiť

Zakladateľ ďalej rozvinul myšlienku o skutočnom poslaní podniku a 5. mája 1932 si zhromaždil všetkých svojich zamestnancov, ktorým zdelil dôležité vyhlásenie. Panasonic Group ho označuje ako Meichi, odhalenie nášho firemného poslania.

Zakladateľ povedal: "Našim poslaním z pozície výrobcov je prekonať chudobu a do spoločnosti priniesť bohatstvo. Iba za týmto účelom budú podniky môcť prosperovať." Ako aj voda z kohútikov v Japonsku v tom čase, ktorá tiekla zadarmo, tak aj cena tovarov by mala byť čo najnižšia. Inými slovami, odstránenie chudoby dosiahneme výrobou nevyčerpateľnej dodávky tovaru.

Avšak skutočný zámer zakladateľa, podľa jeho filozofie vody z kohútika, vyjadril nasledovnými slovami, ktoré poukazujú na cieľ, ktorý sa snažil dosiahnuť: "Šťastie človeka je možné si udržať a zlepšovať prostredníctvom materiálneho a duchovného blahobytu. Iba kombinácia duchovného pokoja a nevyčerpateľnej dodávky materiálneho tovaru poskytne skutočné šťastie."

Na dosiahnutie tohto cieľa zakladateľ navrhol 250-ročný plán skladajúci sa z desiatich po sebe nasledujúcich 25-ročných období, s cieľom dosiahnuť "územie pokoja a prosperity", ktoré je ideálnou spoločnosťou. Navyše, tento plán nemá byť ukončený po prvých 250 rokoch, ale mal by sa predĺžiť o ďalších 250 rokov, pričom jeho cieľom bude snaha o dosiahnutie vyšších ideálov, a to spôsobom vhodným pre danú dobu.

Hoci bola filozofia vody z kohútika sformulovaná pred 90 rokmi, cieľ pre dosiahnutie materiálneho a duchovného blahobytu je rovnako platný aj v dnešnom svete.

Faktom je, že mnoho spoločností, najmä tých rozvinutých, je preplnených materiálnym tovarom, ale na úkor výrazne a rýchlo sa zhoršujúceho stavu životného prostredia a plytvania zdrojmi energie, pričom sa objavujú obavy, že naše deti, vnúčatá a nadchádzajúce generácie si nebudú môcť dovoliť taký bohatý život, aký dnes vedieme my.

Doteraz sme podnikali najmä z pohľadu zvyšujúceho sa materiálneho bohatstva prostredníctvom dodávania tovarov. Je to však veľmi vzdialené od ideálnej spoločnosti, ktorú si predstavoval náš zakladateľ. Do minulosti sa však vrátiť nevieme. Znovu si musíme predstaviť ideálnu spoločnosť, v ktorej prevláda materiálny a duchovný blahobyt, a v realite musíme smerovať práve k nej, aby sa stala skutočnou.

Aby sa naša ideálna spoločnosť stala skutočnou, musíme jasne pomenovať spoločenské problémy pri ich vzniku a prispieť k ich vyriešeniu. Počas 21. storočia musí byť prioritou riešenie globálnych problémov spojených so životným prostredím.

Panasonic Group v roku 1991 vydala ešte pred ostatnými firmami vlastnú Chartu o životnom prostredí, a s týmto problémom bojujeme už mnoho rokov. Ak chceme napredovať ako podnik, ktorému záleží na jasnom pomenovaní environmentálnych problémov, musíme aj naďalej proaktívne pristupovať k týmto problémom z rôznych uhlov, vrátane minimalizovania škôd na životnom prostredí našimi produktmi a službami, a znížením množstva energie, ktorú používame v rámci našich výrobných aktivít.