Základná obchodná filozofia Panasonic Group 8. Autonómne zodpovedné riadenie

V Panasonic Group nie je vedenie iba zodpovednosťou vrchného manažmentu. Všetci zamestnanci musia samých seba vidieť ako vlastných manažérov, ktorí sú zodpovední za svoju prácu pri súčasnom dodržiavaní pravidiel spoločnosti. Toto je fundamentálny koncept autonómneho zodpovedného riadenia.

Vo všetkých našich organizáciách by mal každý z nás na základe pravidiel a filozofie riadenia firmy prebrať zodpovednosť za vlastnú prácu a uskutočňovať neustále vylepšenia. Autonómne zodpovedné riadenie je jedným zo základných prvkov riadenia Panasonic Group a je tiež kultúrou, ktorá podporuje naše ľudské zdroje.

Kľúč k zaručeniu autonómneho zodpovedného riadenia v rámci podnikania zakladateľ videl v nasledovnom: "Samotní manažéri musia mať predovšetkým silný zmysel pre ich poslanie a filozofiu riadenia, vždy ju uplatňovať a vštepovať do svojich zamestnancov", a "Manažéri sa nesmú báť vo veľkom delegovať úlohy na svojich zamestnancov. Umožňovať im pracovať na základe vlastnej zodpovednosti a autority."

Zo samotnej podstaty človeka nás veľmi nabíja energiou, keď môžeme vidieť našu vlastnú prácu a jej dôležitosť. S takouto motiváciou môžeme proaktívne používať naše silné stránky zbieraním vedomostí a vykonávaním vylepšení. V tomto ohľade musia nadriadení urobiť všetko pre to, aby u svojich podriadených generovali takúto motiváciu pri delegovaní práce. Vďaka tomu bude každý jednotlivec pociťovať naplnenie z práce, čo bude viesť k radosti a šťastiu. Práve toto je základný koncept autonómneho zodpovedného riadenia.

Zakladateľ použil výraz "podnikavosť zamestnancov" ako popis toho, ako by zamestnanci mali pristupovať ku svojej práci. Vyzýval ich, aby si prisvojili myslenie prezidenta alebo majiteľa vlastnej nezávislej firmy, a tak aby aj pristupovali ku svojej práci, ich vlastným pohľadom na veci a s vlastným rozhodovaním.

Pri uplatňovaní princípu podnikavosti zamestnancov je nevyhnutné, aby každý z nás pri výkone svojich povinností mal tento zmysel pre zodpovednosť, pričom každý by mal venovať všetky svoje schopnosti vytváraniu lepších spôsobov a prostriedkov, odvážne ich implementovať, a aby bolo našim poslaním dosahovať lepšie výsledky.

Morimasa Ogawa, bývalý prezident Matsushita Housing Products, spojil výrobu mikrovlniek ešte v rannom štádiu a umožnil tejto výrobe, aby sa stala úspešnou a celosvetovou. Povedal, že jednotliví zamestnanci musia mať zmysel pre autonómnu zodpovednosť. Konzistentným uplatňovaním tohto myslenia sa všetci venujme svojej práci.

Zakladateľ v rámci vysvetlenia konceptu podnikavosti zamestnancov mladým novým členom prirovnal nezávislý podnik k obchodu s rezancami. Zamestnancom hovoril, aby si vybudovali myslenie majiteľa obchodu s rezancami, ktorý tvrdo pracuje, aby predával svoje rezance, a od zákazníkov si každý deň pýta spätnú väzbu ohľadom chuti, vďaka čomu môže svoje rezance neustále vylepšovať. Tiež uviedol, že takéto nadšenie a snaha bude potrebná aj v rámci našej individuálnej práce.

Aj ak ste členom veľkej organizácie, nestačí len robiť si prácu, ktorú vám niekto pridelil, a dodržiavať pritom stanovené systémy a procesy. Je nesmierne potrebné, aby každý z nás aj naďalej premýšľal o možných inováciách a vylepšeniach, aby sme boli stále lepší.

V spoločnosti, ktorá sa neustále mení a vyvíja, si nás naši zákazníci už viac nebudú vyberať, ak budete fungovať iba na základe našich vlastných spôsobov myslenia a perspektív. Musíme vedieť, že tí, čo sú dnes na vrchole, nemusia na ňom byť aj zajtra, a aj zajtra musíme zo seba vydať maximum. Na základe tohto myslenia musíme vždy mieriť vyššie.

Systém rozdelenia podniku z roku 1933 predstavuje koncept autonómneho zodpovedného riadenia, ktorý je stelesnený konkrétnym spôsobom. Systém je nezávislou ziskovou organizačnou štruktúrou, v rámci ktorej je celá spoločnosť rozdelená na obchodné divízie podľa produktov, a každá divízia je zodpovedná za všetko - od vývoja, cez výrobu a predaj až po riadenie ziskov a strát. Obchodné divízie bolo potrebné vytvoriť k tomu, aby bolo možné prevziať zodpovednosť za vlastné riadenie vedúce k rozvoju riaditeľov obchodnej divízie a jej zamestnancov. Takto sa zrodila dnešná tvár Panasonic Group.