Základná obchodná filozofia Panasonic Group 9. Participatívne riadenie prostredníctvom kolektívnej múdrosti

Pre zaručenie, že autonómne zodpovedné riadenie bude dôsledne implementované, Panasonic Group zdôrazňuje dôležitosť praktizovania podnikavosti zamestnancov, cez ktorú si zamestnanci osvoja myslenie zodpovednosti za riadenie vlastnej práce, a tiež dôležitosť výkonu vedenia zbieraním vedomostí každého jednotlivca. Zakladateľ raz povedal, že "najlepšie riadenie je riadenie založené na kolektívnej múdrosti."

Je nesmierne potrebné, aby každý z nás mal v rámci svojej práce myslenie autonómnej zodpovednosti, a takisto každý z nás musí pokračovať v zlepšovaní sa pre dosiahnutie konkurenčnej výhody. Bez ohľadu na to, ako schopný je daný človek, každý z nás má určitý limit pre dosiahnutie potrebných vedomostí. Samo-uspokojivé riadenie môže chvíľu fungovať, ale nakoniec bude viesť k negatívnym dôsledkom seba-správnosti a nevydrží dlho.

Namiesto toho sa sústreďme na zbieranie vedomostí a rýchle uskutočňovanie kvalitných rozhodnutí, čo nám pomôže prispieť spoločnosti rýchlejšie, než je tomu u iných firiem.

Pre zozbieranie kolektívnej múdrosti je dôležité, aby nadriadení spolupracovali s podriadenými pre čo najefektívnejšie využitie ich individuálnych silných stránok. Pre maximalizovanie výhody talentu musia nadriadení dôverovať svojim podriadeným, delegovať im povinnosti v čo najväčšej miere, poskytovať im primerané a kontinuálne vedenie a podporu, a podporovať podriadených v proaktivite a inovatívnosti.

Nadriadení musia pristupovať k odporúčaniam a návrhom od podriadených s otvorenou mysľou a úprimnosťou, a musia sa snažiť v čo najväčšej miere tieto návrhy implementovať. Ak daný návrh nie je možné prijať, nadriadení musia dôkladne vysvetliť dôvod, aby podriadený nestratil motiváciu a iniciatívu, a aby mal chuť pracovať ešte aktívnejšie.

Aby bolo možné šíriť podnikové a organizačné zásady, musia ich nadriadení komunikovať svojim podriadeným spôsobom zhora nadol. Ak však nadriadení iba dávajú pokyny a podriadení ich slepo plnia, pokrok organizácie sa zastaví. Okrem toho je potrebné mať firemnú kultúru otvorenej diskusie, v ktorej môžu podriadení povedať nadriadeným všetko, čo je potrebné povedať.

Dokonca aj noví zamestnanci by sa mali považovať za vlastných manažérov v rámci nezávislej obchodnej entity, a aj u nich je potrebné, aby si osvojili myslenie podnikavosti zamestnancov a proaktívne sa podieľali na riadení, napríklad navrhovaním potrebných vylepšení.

Rovnako potrebné je zbieranie rozličných názorov a pohľadov. Panasonic Group oslovuje zákazníkov z každého kúta tejto planéty. Preto, ak chceme, aby si nás aj naďalej vyberali zákazníci z celého sveta aj napriek neustále sa rýchlo meniacemu globálnemu trhu, je potrebné, aby sme do našej práce zahrnuli rôzne pohľady a perspektívy. Naša individuálna rôznorodosť pomáha pri tvorbe rôznorodých názorov a pohľadov, a je potrebné, aby sme prijali a rešpektovali individualitu každého z nás.

Využitím osobnej diverzity je možné zbierať múdrosť, vďaka ktorej sa môže organizácia vyvíjať. Inými slovami, rôznorodosť vedie k lepšej konkurencieschopnosti. Aby sme z rôznorodosti mohli vyťažiť maximum, nadriadení musia búrať bariéry, ktoré stoja v ceste individuálnych osobností, a podporovať týchto jedincov, aby mali možnosť určiť si pre seba výzvy.

Aby v rámci organizácie fungovala diverzita a komunikácia zdola nahor, jednotlivci musia pociťovať, že za každých okolností môžu povedať, čo je práve potrebné povedať. Tento prístup zdola nahor namiesto jednoduchej implementácie riadiacich smerníc, dokonca aj zadržiavaním toho, čo je potrebné povedať, povzbudí zamestnancov, aby autonómne zdieľali problémy na pracovisku bez ohľadu na ich pozíciu, a otvorene diskutovali o tom, čím by sa organizácia mala stať. Takto si môžu vymieňať nápady týkajúce sa napredovania podniku. Toto je základom pre zbieranie kolektívnej múdrosti.

Predpokladom pre využitie kolektívnej múdrosti je pre nadriadených i podriadených spôsob objektívneho prístupu k situáciám, bez uväznenia sa v osobných pocitoch alebo domnienkach. Je teda dôležité pristupovať k práci myslením sunao (neuväznená myseľ).

Aby si zákazníci vždy vyberali nás, spojme sa pre dosiahnutie bezkonkurenčnej kvality, ceny a služieb implementovaním participatívneho riadenia založeného na jedinečnej kolektívnej múdrosti vo všetkých divíziách Panasonic Group.