Základná obchodná filozofia Panasonic Group 10. Rozvoj ľudí a vyťaženie maxima z ich potenciálu

​(1) Ako si Panasonic Group cení ľudí

Komplexná sila spoločnosti je súčtom sily zamestnancov. Pre zväčšenie celkovej sily a silných stránok spoločnosti je teda potrebné identifikovať, čo je potrebné pre našu prácu a nezávisle využiť všetky naše kapacity pre uskutočnenie vylepšení.

Iba ak sú ciele zamestnancov v súlade so smerovaním spoločnosti, a ciele spoločnosti sú rozšírením cieľov každého zamestnanca, tak až vtedy sa snaha každého zamestnanca môže skombinovať do formy, v ktorej bude organizácia vykonávať bezkonkurenčnú prácu, a bude následne vyberaná zákazníkmi.

Aby to bolo možné dosiahnuť, nadriadení musia dobre chápať jedinečné schopnosti každého podriadeného, a snažiť sa dostať do popredia jeho silné stránky, aby si zamestnanec mohol precvičovať svoje schopnosti so zmyslom naplnenia. Zároveň sa od podriadených očakáva, aby verili vo svoj vlastný potenciál a pokračovali vo vlastnom zlepšovaní sa.

Každý z nás je zodpovedný za rast Panasonic Group. Schopnosť skupiny pokračovať v prispievaní k rozvoju spoločnosti závisí od nastavenia mysle a správania každého z nás.

Na tomto pozadí je základom nášho riadenia pestovať a využívať vzácne ľudské zdroje, ktoré nám spoločnosť zverila. Ako uviedol zakladateľ: "Podnikanie, to sú ľudia."

"Podnikanie, to sú ľudia": V každom podniku platí, že nájdenie tých správnych ľudí je prvým krokom k rozvoju. Bez ohľadu na odlišnosť histórie alebo tradície spoločnosti môže neschopnosť nájsť ľudí schopných pokračovať v tejto tradícii viesť až k úpadku spoločnosti. Riadiace organizácie a metódy sú samozrejme veľmi dôležité, ale práve ľudia im vdychujú život... Biznis management je teda niečo viac než len kultiváciou silných ľudských zdrojov a podporovanie k naplneniu ich potenciálu.

(2) Vylepšite svoje vlastné schopnosti

Ako členovia Panasonic Group musíme vždy správne usudzovať v rámci myslenia sunao (neuväznená myseľ) a v súlade so Základnou obchodnou filozofiou, vďaka čomu môžeme vylepšiť naše schopnosti prostredníctvom každodennej praxe a pokornej reflexie našich skúseností.

Máme tu najmä Sedem zásad, ktoré sú návodom pre sebarozvoj z pozície člena Panasonic Group. Zároveň je to aj návod pre žitie lepšieho života z pozície výrobcov snažiacich sa o prínos pre rozvoj spoločnosti. Bývalý predseda Arataro Takahashi vysvetlil dôležitosť praktizovania Siedmich zásad nasledovne.

Sedem zásad je základom Základnej obchodnej filozofie. Napríklad, obsah "Prínosu pre spoločnosť" je stelesnením samotného Základného riadiaceho zámeru, a jeho uplatnenie v praxi konkrétnym spôsobom znamená vykonávať prácu, ktorá je bezkonkurenčná, čo sa týka kvality, ceny a služieb, a ktorú si vyberajú zákazníci. Ak toto chápeme, musíme sa teda neustále pýtať, či produkty, ktoré vyrábame, skutočne majú nejaký prínos pre spoločnosť, a či je náš aktuálny prístup k výrobe týchto produktov primeraný. Tieto reflexie a kontroly sa opakujú na každodennej báze. Prostredníctvom ich nahromadenia, sa generuje originalita a jedinečnosť, a v našej skutočnej práci sa tak odráža Základná obchodná filozofia. Preto bez jasnej základnej politiky nie je možné ľudí rozvíjať.

Spoločnosť má povinnosť rozvíjať svoje ľudské zdroje včasným a primeraným spôsobom. Zároveň musí byť každý z nás ambiciózny a naďalej sa snažiť o dosahovanie osobných cieľov.

(3) Ľudské zdroje a politika rozvoja

Zakladateľ hovorí o významnosti rozvoja ľudských zdrojov v Panasonic Group výrazom: "Najskôr sa postarajte o rozvoj ľudí, a až potom o výrobu produktov." Veril, že výrobe dobrého produktu musí predchádzať rozvoj potrebných ľudí.

Takže, ako rozvinúť ľudské zdroje a vyťažiť maximum z ich potenciálu? Základnou myšlienkou je rozvoj ľudských zdrojov, ktoré nám zverila spoločnosť, a ktoré plne chápu Základnú obchodnú filozofiu, pracujú čestne na základe týchto pravidiel, sú pokorní a neprestajne sa každý deň snažia zlepšovať.

Najdôležitejšie v rámci rozvoja ľudských zdrojov je bez váhania zveriť prácu vašim podriadeným. Toto je tiež základ autonómneho zodpovedného riadenia. Ľudia sú rozvíjaní na operačných líniách, a aby si mohli rozvinúť svoje schopnosti, musia sa ich naučiť prácou, myslením a nezávislým konaním.

Zverenie práce podriadeným neznamená prideľovanie úloh bez rozdielu. Pri tom, ako nadriadení myslia na potrebu niesť finálnu zodpovednosť, musia zároveň podporovať svojich podriadených, aby rozmýšľali autonómne a zlepšovali sa. Je dôležité neučiť podriadených všetko, ale komunikovať s nimi tak, aby mohli premýšľať, uvedomovať si, a internalizovať si veci, ktoré sa naučili.

Hoci je niekedy potrebné s podriadenými jednať tvrdo v záujme ich vlastných potrieb, najdôležitejšou vecou je správať sa k nim s úctou a zanietením, aby vám mohli veriť a pracovať na svojom raste so zmyslom pre bezpečie.

Keď si budete plniť svoje povinnosti ako nadriadený, a budete delegovať úlohy pozorným okom, musíte vašich podriadených zároveň viesť k hlbšiemu premýšľaniu o možných budúcich rizikách. Existujú aj veci, ktoré vás môžu naučiť vaši podriadení, a to môže viesť k vášmu vlastnému rastu z pozície nadriadeného.

Jedným príkladom je založenie Saga Factory. Na začiatku 60. rokov 20. storočia si v rámci založenia továrne na výrobu suchých batérií v prefektúre Saga pre Kyushu Matsushita Electric bývalý predseda Arataro Takahashi zvolil dvoch mladých zamestnancov vo veku asi 30 rokov, ktorí nemali žiadne predchádzajúce skúsenosti so zakladaním tovární, a prenechal im všetko, od stavby novej budovy a zariadení, až po spustenie výroby.

Takahashi im povedal iba základný koncept bez podrobných podmienok, ale nastolil tiež prísne požiadavky, ako napríklad to, že dvoch zamestnancov inštruoval, aby navrhovaný rozpočet na výstavbu znížili na polovicu. Výsledkom ich tvrdej práce a jedinečnosti bolo, že sa im podarilo postaviť túto továreň za ešte nižšiu cenu, než bol pôvodný rozpočet. Ako manažéri sa naďalej podieľali na zakladaní zahraničných tovární a riadení podnikov skupiny.

Rozvoj ľudí je najdôležitejšou prácou nadriadeného. Panasonic Group sa zameriava na kontinuálne prispievanie k pokroku spoločnosti prácou smerujúcou k ideálnej spoločnosti. Hoci si môžete stanoviť ďalekosiahle ideály a ciele, obdobie vášho zapojenia sa do chodu spoločnosti môže byť považované za iba krátkodobé. Preto, z pohľadu udržania podnikania ako fungujúceho koncernu, si musia nadriadení vychovávať svojich podriadených a podnikanie je nevyhnutne potrebné odovzdávať ďalším generáciám.

Vy, ako nadriadený, si musíte byť vedomý, že nesiete zodpovednosť za vedenie vašich podriadených, ktorých nám zverila spoločnosť, a ktorí vás prekonajú. So zrýchľujúcim sa spoločenským rozvojom je stále náročnejšie veriť, že bežné prístupy budú fungovať aj pre ďalšie generácie. Preto musíte svojim podriadeným pomôcť, aby získali schopnosť a flexibilitu popasovať sa s rôznymi ťažkosťami, keď budú v pozícii zodpovedného človeka.

Naši predchodcovia v Panasonic nám zanechali množstvo neoceniteľných rád ohľadom rozvoja ľudí a maximalizácie potenciálu ich schopností. Veríme, že ich budete aplikovať do rozvoja ľudských zdrojov a do vášho osobného rastu.