Základná obchodná filozofia Panasonic Group 4. Krédo spoločnosti a Sedem zásad

Krédo spoločnosti a Sedem zásad vyjadrujú náš postoj k spôsobu, akým každý deň vykonávame našu prácu ako zamestnanci Panasonic Group.

Krédo spoločnosti: Pokrok a rozvoj je možné realizovať iba prostredníctvom kombinovaného úsilia a spolupráce každého zamestnanca našej spoločnosti. Duchovne zjednotení sa zaväzujeme, že budeme vykonávať naše firemné povinnosti oddane, usilovne a poctivo.

Aby bolo možné prispieť k rozvoju spoločnosti prostredníctvom podnikania, je kriticky potrebné, aby ľudia každý deň navzájom spolupracovali s úctou a úprimnosťou. Iba ak si každá organizácia určí svoje prioritné ciele, jej členovia im dokážu plne porozumieť a prijať ich za vlastné, a to ruka v ruke s tímovou prácou založenou na vzájomnej dôvere, vďaka čomu je možné realizovať ciele organizácie a podporiť tak rozvoj spoločnosti.

Prínos pre spoločnosť: Vždy budeme konať v súlade so Základným riadiacim zámerom a ako výrobcovia si vždy budeme čestne plniť svoje záväzky voči komunitám, v ktorých pôsobíme.

Našim poslaním je prispieť ku globálnemu rozvoju a prosperite, a tiež k harmónii s globálnym životným prostredím prostredníctvom našich obchodných činností s cieľom urobiť ideálnu spoločnosť skutočnosťou. S touto myšlienkou sa zaväzujeme, že v rámci našich každodenných činností budeme dosahovať neprekonateľnú kvalitu, cenu a služby.

Férovosť a čestnosť: Pri obchodnom rokovaní a osobnom správaní budeme féroví a čestní. Nech sme akokoľvek talentovaní a inteligentní, bez čestnosti si nezaslúžime rešpekt ostatných, ani si nezvýšime vlastné sebavedomie.

Musíme bez váhania dodržiavať normy a pravidlá spoločnosti a naše činnosti musíme vykonávať férovým a objektívnym spôsobom bez akéhokoľvek sebectva. Je dôležité vždy sa správať s integritou a zmyslom pre fair play. Bez tohto nastavenia mysle nebudú ani tí najvzdelanejší a najtalentovanejší kvalifikovaní stať sa členmi Panasonic Group.

Spolupráca a kolektívny duch: Naše aktivity spojíme tak, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Nech sme akokoľvek talentovaní jednotlivci, bez spolupráce a kolektívneho ducha zostane z našej spoločnosti iba meno.

Ešte lepšie výsledky dosiahneme zjednotením nášho úsilia a posilnením nášho kolektívneho ducha. Je dôležité využívať rôzne názory a rozdielne osobnosti, a spolupracovať v duchu jednoty. Bez toho - bez ohľadu na to, akých talentovaných zamestnancov prinesieme - zlyháme a nedokážeme ukázať silu našej organizácie.

Neúnavná snaha o zlepšenie: Budeme sa neustále snažiť zlepšovať naše schopnosti s úmyslom prispieť k lepšej spoločnosti. Iba prostredníctvom tejto neúnavnej snahy naplníme náš Základný riadiaci zámer, a pomôžeme tým realizovať dlhodobý pokoj a prosperitu.

Pre naplnenie nášho poslania musíme pracovať čo najtvrdšie, musíme prekonávať prekážky a napredovať. Bez ohľadu na typ práce, ktorý vykonávame, sa vždy musíme učiť, myslieť seriózne, a maximalizovať praktické úsilie založené na silnom zmysle pre vášeň, aby sa mohla zrodiť nová tvorivosť a jedinečnosť, ktorá prinesie ďalší pokrok a zdokonalenie.

Zdvorilosť a ľudskosť: Vždy budeme úprimní a mierni, budeme rešpektovať práva a potreby iných, čím posilníme zdravé spoločenské vzťahy a zlepšíme kvalitu života v našich komunitách.

Musíme si ctiť zdvorilosť a byť pokorní v rámci prístupu k našej práci. V našich každodenných životoch je dôležité, aby sme sa snažili o jednanie s rešpektom, bez arogancie, a s ochotou prijať kritiku.

Prispôsobivosť: Neustále budeme prispôsobovať naše myslenie a správanie tomu, aby bolo v súlade s meniacimi sa okolitými podmienkami. Budeme si dávať pozor na to, aby sme konali v harmónii s prírodou, a tak zabezpečili pokrok a úspech.

Musíme pokračovať v správnom uchytení a prispôsobení sa zmenám a evolúcii spoločnosti. K tomu je dôležité vyhnúť sa pozeraniu na veci z príliš úzkeho pohľadu. Potrebné je zachytiť väčšie trendy, ktoré sú základom pre aktuálne udalosti, ako aj ich podstatou.

Musíme veciam čeliť, brať ich také, aké sú, a to objektívne, bez akejkoľvek sebestrednosti a predpojatosti. Aby sme sa mohli prispôsobovať spoločnosti, ktorá sa neustále vyvíja, nesmieme zanedbať udržanie si silnej túžby a snahy po neustálom pokroku.

Vďačnosť: Za všetky prijaté výhody prejavíme vďaku v presvedčení, že tento postoj bude zdrojom nekonečného entuziazmu a vitality, ktorý nám dodá silu prekonať všetky prekážky.

Naša každodenná práca a život sa opierajú o podporu všetkých zúčastnených strán, a tiež mnohých ďalších, vrátane našich kolegov, rodín a ľudí v celej spoločnosti. Je dôležité, aby sme darovanú podporu vždy odplatili zmyslom pre vďačnosť.

Prispením k spoločenského pokroku vzájomnou vďačnosťou a túžbou po odplate nás mnoho ľudí, ktorí nám doteraz pomohli, obdaruje nekonečnou radosťou, silou a odvahou prekonávať akékoľvek ťažkosti.