Základná obchodná filozofia Panasonic Group 1. Poslanie podniku

Aký je účel existencie podnikov? Náš zakladateľ, Konosuke Matsushita, veril, že úlohou a poslaním podniku je uspokojiť túžbu človeka žiť život väčšej hojnosti.

Inými slovami, domnieval sa, že pôvodným poslaním podniku je prispieť k rozvoju spoločnosti ponukou produktov a služieb top kvality, ktoré budú za rozumnú cenu a vo vhodnom množstve užitočné pre život človeka. Veril, že majiteľ podniku s takýmto poslaním nie je samotným podnikom, ale spoločnosťou, čo vyjadril výrazom "obchodná spoločnosť je verejnou inštitúciou."

Ak niekto považuje podnik za verejnú inštitúciu, je možné usúdiť, že riadiace zdroje potrebné pre tento podnik, vrátane zamestnancov, kapitálu, pôdy a materiálov, boli podniku zverené z rúk spoločnosti/verejnosti. Podnik musí prispieť spoločnosti zapájaním sa do činností, ktoré najlepšie využívajú poskytnuté zdroje spoločnosťou, vďaka čomu sa v spoločnosti tvorí pridaná hodnota.

Vo všeobecnosti existuje názor, že účelom podniku je honba za ziskom. Panasonic Group však zisk považuje za niečo, čo je podniku dané spoločnosťou ako odmena za príspevok spoločnosti, a čím sú tieto prispenia väčšie, tým vyšší je aj zisk podniku. Na druhú stranu, ak spoločnosť netvorí zisk, neplní svoju spoločenskú zodpovednosť alebo má nedostatok schopností tak učiniť, vtedy je potrebné ju čím skôr zreformovať.

Podnik vykonáva svoje obchodné aktivity pri súčasnom udržiavaní si vzťahov so zákazníkmi, obchodnými partnermi, akcionármi, spoločnosťou a množstvom ďalších zainteresovaných strán. Keďže podnik je verejnou inštitúciou, nie je prijateľné, aby sa rozvíjal na úkor svojich partnerov a podporovateľov. Jediným spôsobom, ako sa podnik môže dlhodobo rozvíjať, je spolu so svojimi partnermi a podporovateľmi.

Aby si podnik mohol plniť svoje spoločenské povinnosti, má svojich zamestnancov, ktorí tu hrajú významnú úlohu. V neustále sa meniacej spoločnosti je pre podnik nemožné, aby si plnil svoje spoločenské povinnosti neustálou tvorbou pridanej hodnoty pre spoločnosť, ak jej zamestnanci nerobia nič viac, než len vykonávajú zadané úlohy. Každý človek pracujúci v podniku musí svoju prácu každý deň zdokonaľovať, hoci len po malých krokoch. Vedie to k vylepšovaniu a rozvoju životného štýlu človeka a celej spoločnosti.