Sơ lược về Panasonic

Sứ mệnh của chúng tôi

Panasonic luôn nắm bắt những cơ hội mới để thực hiện những mục tiêu mà chúng tôi đã theo đuổi trong hơn một thế kỷ qua
– giúp con người cải thiện cuộc sống ở nhà, tại nơi làm việc và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Hội đồng quản trị của Tập đoàn

Tổng quan về tập đoàn Panasonic

Cổ phiếu phổ thông

259,4

tỷ yên

Số nhân viên

228.420

Số công ty hợp nhất

512

(bao gồm công ty mẹ)

Doanh thu thuần

8.496,4

tỷ yên

Tính đến năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024