Základní obchodní filozofie Panasonic Group 2. Mise Panasonic Group a co musíme nyní udělat

Zakladatel stále přemýšlel o skutečném poslání podniku a 5. května 1932 shromáždil všechny své zaměstnance, aby pronesl významné prohlášení. Panasonic Group to označuje jako Meichi, odhalení našeho firemního poslání.

Zakladatel řekl: „Naším posláním jako průmyslníků je překonat chudobu a přinést společnosti bohatství. Pouze za tímto účelem bude společnostem umožněno prosperovat.“ Stejně jako v Japonsku v té době volně tekla voda z kohoutku, měla být cena zboží co nejnižší. Jinými slovy, odstranění chudoby bude dosaženo výrobou nevyčerpatelné dodávky zboží.

Zakladatel však naznačil skutečný záměr své filozofie kohoutkové vody těmito slovy, která naznačují cíl, jejž sledoval: „Lidské štěstí lze udržet a posílit jak hmotným, tak duchovním bohatstvím. Skutečného štěstí lze dosáhnout pouze tehdy, když se duchovní klid spojí s neomezeným přísunem hmotných statků.“

K dosažení tohoto poslání stanovil zakladatel plán na 250 let, který se skládal z deseti po sobě jdoucích etap po 25 letech a jehož cílem bylo vytvořit „zemi míru a prosperity“, tedy ideální společnost. Plán by navíc neměl skončit po prvních 250 letech, ale měl by být prodloužen na dalších 250 let a měl by usilovat o vyšší ideály způsobem odpovídajícím době.

Ačkoli filozofie kohoutkové vody byla formulována již před 90 lety, cíl dosáhnout materiálního a duchovního blahobytu je stejně aktuální i v dnešním světě.

Mnohé společnosti, zejména ve vyspělých zemích, sice oplývají hmotnými statky, ale zejména s ohledem na rychle se zhoršující ničení životního prostředí a vyčerpávání energetických zdrojů existují velké obavy, že si naše děti, vnuci a další generace nebudou moci užívat bohatého života, jaký vedeme nyní.

Doposud jsme podnikali především z důvodu zvyšování materiálního dostatku prostřednictvím dodávek zboží. To však zdaleka není ideální společnost, jak si ji představoval náš zakladatel. Nemůžeme se nyní vrátit do minulosti. Musíme si znovu vysnít ideální společnost s hmotným i duchovním bohatstvím a pokročit v její realizaci.

Chceme-li vybudovat ideální společnost, musíme se zabývat sociálními problémy, které se objeví, a přispívat k jejich řešení. Z nich by měly mít v 21. století nejvyšší prioritu globální environmentální otázky.

Panasonic Group stanovila svou vlastní Chartu životního prostředí v roce 1991 dříve než ostatní společnosti a touto problematikou se zabýváme již mnoho let. Abychom byli i do budoucna společností, která je lídrem v řešení otázek životního prostředí, musíme i nadále podnikat proaktivní kroky z různých hledisek, včetně minimalizace škod na životním prostředí způsobených našimi výrobky a službami a snižování množství energie, kterou spotřebováváme při našich výrobních činnostech.