Základní obchodní filozofie Panasonic Group 4. Krédo společnosti a sedm principů

Krédo společnosti a sedm principů vyjadřují náš postoj ke způsobu, jakým každodenně vykonáváme svou práci jako zaměstnanci skupiny Panasonic.

Krédo společnosti: Pokroku a rozvoje lze dosáhnout pouze společným úsilím a spoluprací každého zaměstnance naší společnosti. Jednotni v duchu se zavazujeme plnit své firemní povinnosti s odhodláním, pílí a integritou.

Aby bylo možné přispět k rozvoji společnosti prostřednictvím podnikání, je nezbytné, aby všichni spolupracovali a pracovali s upřímností každý den. Pouze tehdy, když si každá organizace stanoví své vlastní vysoké cíle, její členové jim plně porozumí a přijmou je za své, a když existuje týmová práce založená na vzájemné důvěře, mohou být cíle organizace a nakonec i rozvoj společnosti realizovány.

Přínos pro společnost: Budeme se za všech okolností chovat v souladu se základním cílem managementu, věrně plnit své povinnosti průmyslníků komunitám, v nichž působíme.

Naším posláním je přispívat obchodními aktivitami ke globálnímu rozvoji a prosperitě, jakož i k harmonii s globálním životním prostředím s cílem vytvořit ideální společnost. S tímto vědomím se musíme zavázat k dosažení nepřekonatelné kvality, nákladů a služeb v rámci naší každodenní činnosti.

Čestnost a poctivost: Budeme spravedliví a čestní ve všech našich obchodních jednáních a osobním chování. Bez ohledu na to, jak talentovaní a znalí můžeme být, bez osobní integrity nemůžeme ani získat respekt druhých, ani zlepšit svou vlastní sebeúctu.

Samozřejmostí je dodržování společenských norem a pravidel a také poctivé a nestranné jednání bez sobectví. Je důležité chovat se vždy čestně a se smyslem pro fair play. Bez tohoto nastavení mysli nejsou ani lidé s obrovskými znalostmi a talentem způsobilí být členy Panasonic Group.

Spolupráce a týmový duch: Budeme sdílet své schopnosti k dosažení našich společných cílů. Bez ohledu na to, jak talentovaní jsme jako jednotlivci, bez spolupráce a týmového ducha budeme společnost jen podle jména.

Sjednocením našeho úsilí a posílením týmového ducha dosáhneme ještě lepších výsledků. Je důležité využívat různé názory a osobnosti a spolupracovat v duchu jednoty. Bez toho, bez ohledu na to, jak talentované pracovníky shromáždíme, nedokážeme prokázat naši sílu jako organizace.

Neúnavná snaha o zlepšení: Budeme se snažit neustále zlepšovat naši schopnost obohacovat společnost prostřednictvím našich obchodních aktivit. Pouze prostřednictvím tohoto neúnavného úsilí můžeme splnit naše základní cíle managementu a pomoci realizovat trvalý mír a prosperitu.

Abychom splnili naše poslání, musíme pracovat co nejusilovněji, překonávat obtíže a jít stále kupředu. Bez ohledu na druh práce, kterou děláme, se musíme vždy učit, myslet vážně a vynakládat maximální praktické úsilí založené na silném smyslu pro vášeň, aby se mohla objevit nová kreativita a vynalézavost a přinést další pokrok a zlepšení.

Zdvořilost a pokora: Vždy budeme srdeční a skromní, budeme respektovat práva a potřeby druhých s cílem posílit zdravé sociální vztahy a zlepšit kvalitu života v našich komunitách.

Musíme ctít zdvořilost a být pokorní v přístupu k práci. V každodenním životě je důležité, abychom se snažili chovat ke každému s úctou, nebyli arogantní a byli ochotni se nad sebou kriticky zamyslet.

Přizpůsobivost: Budeme stále přizpůsobovat naše myšlení a chování tak, abychom se adaptovali ke stále se měnícím podmínkám kolem nás, a budeme se starat o jednání v souladu s přírodou, abychom zajistili pokrok a úspěch našeho úsilí.

Musíme i nadále správně chápat změny a vývoj společnosti a přizpůsobovat se jim. Proto je důležité vyhnout se úzkému pohledu na věc, ale pochopit širší trendy, které jsou základem toho, co se děje, a také jejich podstatu.

Musíme se k věcem postavit čelem, brát je takové, jaké jsou, objektivně a nenechat se strhnout sebestředností a předsudky. Abychom se přizpůsobili společnosti, která se neustále vyvíjí, nesmíme zapomínat na naši silnou touhu a úsilí neustále se vyvíjet.

Vděčnost: Budeme jednat z pocitu vděčnosti za všechny výhody, které jsme obdrželi, přesvědčeni, že tento postoj bude zdrojem bezmezné radosti a vitality, což nám umožní překonat všechny překážky, se kterými se setkáme.

Naše každodenní práce a život závisí na podpoře všech zúčastněných stran a mnoha dalších osob, včetně našich kolegů, rodin a lidí z celé společnosti. Je důležité, abychom podporu, kterou dostáváme, vždy s pocitem vděčnosti opláceli.

Přispívat ke společenskému pokroku vzájemnou vděčností a touhou odvděčit se mnoha lidem, kteří nám pomohli, nám dodá bezmeznou radost a sílu a odvahu překonat všechny obtíže.