Základní obchodní filozofie Panasonic Group 6. Praktikování základní obchodní filozofie

Základní obchodní filozofii si lze osvojit pouze jejím uplatňováním. Bývalý předseda Arataro Takahashi řekl: „Intelektuální pochopení základní obchodní filozofie je málo platné. Aby se stala vaším neotřesitelným základem, je důležité ji uplatňovat v praxi a učit se ji svým tělem.“ Tuto filozofii uplatnil při reformě a růstu mnoha společností skupiny.

V této části jsou vysvětleny základní věci, které je třeba chápat jako požadavky pro praktikování základní obchodní filozofie.

(1) Představa, jaké budoucnosti bychom měli dosáhnout, a usilování o zásadní hodnotu pro zákazníka

Naším cílem je vytvořit ideální společnost s hmotným a duchovním blahobytem. To platí i pro naše jednotlivé podniky, z nichž každý si musí představit svou ideální budoucnost a snažit se jí dosáhnout.

Ideální budoucnost, o níž zde hovoříme, není rozšířením současné situace ani není něčím, o čem bychom uvažovali pouze z naší perspektivy. Jak by měl v budoucnu vypadat život lidí, společnost a globální životní prostředí a jak můžeme zajistit, aby naše děti a vnuci mohli žít bohatší život jak po materiální, tak po duchovní stránce? Je třeba si představit, jakou budoucnost bychom měli uskutečnit - takovou, v jejímž středu budou lidé.

Pokud tedy budeme počítat zpětně, jak by měl náš podnik přispívat? Jak by měl změnit a zdokonalit konkurenceschopnost, aby byl bezkonkurenční? A jaká opatření by měla být přijata k dosažení tohoto cíle? Musíme si tyto věci promyslet a důkladně je uvést do praxe.

Abychom mohli realizovat ideální budoucnost prostřednictvím konkrétních produktů a služeb našeho podnikání, musíme sledovat základní hodnoty zákazníků. Zásadní hodnota zákazníka neznamená snahu o nadměrný výkon nebo kvalitu, ani to, že prostě děláme to, o co nás zákazník požádá. Jde o to zůstat zákazníkům skutečně nablízku, podívat se na podstatu jejich problémů a otázek a na jejich budoucnost a uvědomit si, co je pro ně skutečně užitečné.

Musíme pozorně naslouchat našim současným zákazníkům a zlepšovat naše produkty z jejich pohledu. Zůstat skutečně blízko zákazníkům zároveň znamená uvažovat o tom, jak můžeme v budoucnu rozvíjet životní styl a společnost v jejich prospěch, a odvážně se zabývat výzvou, jak toho dosáhnout.

V souladu s tímto přístupem se rozvíjí mnoho podniků skupiny Panasonic Group. Vezměme si například automobilový průmysl. Ve 30. letech 20. století si zakladatel představoval budoucnost, kdy bude každá domácnost používat v průměru deset motorů, a na základě této vize zahájil podnikání v oblasti motorů. Zároveň si stanovil cíl dodávat rádia za poloviční cenu oproti běžným modelům, aby lidé měli snadnější přístup k informacím, a podařilo se mu snížit náklady na polovinu.

Cesta k budoucnosti, které musíme dosáhnout, bude dlouhá a náročná. Naše továrna na motory, která začínala od nuly, byla zpočátku tak neúspěšná, že se i uvnitř společnosti našli tací, kteří tvrdili, že by se továrna měla zavřít.

Bývalý předseda představenstva Arataro Takahaši však všem zaměstnancům, kteří se podílejí na obchodu s motory, řekl, aby v praxi uplatňovali základní obchodní filozofii - dosáhnout bezkonkurenční kvality, nákladů a služeb. Všichni ve výrobním, technickém a prodejním oddělení reagovali neúnavným zlepšováním. Výsledkem byla řada motorů, které byly tak populární, že je obchodní divize nedokázala vyrábět dostatečně rychle. Trvalo to asi 20 let, než jsme dosáhli tohoto bodu, ale rozvoj obchodu s motory významně přispěl k následnému rozvoji obchodu s domácími spotřebiči.

V každém z našich podniků si tak musíme představit budoucnost, které bychom měli dosáhnout, a usilovat o zásadní hodnotu pro zákazníka.

(2) Dosáhnutí sociální spravedlnosti, koexistence a vzájemné prosperity

Při výkonu naší činnosti, kdy využíváme manažerské zdroje, které nám společnost svěřila, musíme tyto zdroje správně využívat ve prospěch společnosti a plně plnit své povinnosti vůči zainteresovaným stranám.

Kromě toho, že nesmíme porušovat zákony a předpisy a společenskou morálku, musíme vždy zvážit, co je pro společnost správné, osvojit si osvědčenou moudrost a uvést ji do praxe. Její zakladatel vystihl její význam termínem „sociální spravedlnost.“ Neúnavné prosazování sociální spravedlnosti, jehož předpokladem je ochrana fyzického a duševního zdraví našich zaměstnanců, přispěje ke skutečnému rozvoji společnosti, průmyslu a našich obchodních partnerů.

Kromě toho musíme v úzkých vztazích, které navazujeme v průběhu podnikání se společnostmi, které nám dodávají materiály, se subdodavateli a dodavatelskými společnostmi, jež podporují naše podnikání, a s přidruženými maloobchodními prodejnami a obchodními zástupci, kteří prodávají naše výrobky, usilovat o vzájemnou prosperitu a rozvoj.

Jako partneři, kteří usilují o rozvoj společnosti, musí tyto vzájemně propojené strany otevřeně diskutovat a porozumět si, stejně jako vzájemně zvyšovat povědomí v oblasti výrobků, technologií a zlepšování procesů. Tímto způsobem může každá strana hrát větší roli ve společnosti, a to prostřednictvím spolupráce při zachování autonomie a vzájemné podpory, která vytváří kolektivní sílu. To je základní pohled Panasonic Group na koexistenci a vzájemnou prosperitu.

(3) Odstranění plýtvání, nečinnosti a přepracování

Z hlediska našich zisků, jak je uvedeno v bodě 1. V rámci Mise společnosti musíme setrvávání v červených číslech považovat za hřích. Navíc, i když podnik generuje značný zisk, pokud ho trápí nadměrné plýtvání a nečinnost, pak jednoduše přichází o možnost generovat vyšší zisky. V důsledku toho přicházíme o možnost vydělat peníze, o které bychom se měli podělit s našimi zaměstnanci, akcionáři a společností a které nám umožní přispět širšímu okruhu zákazníků a společnosti budoucnosti. S ohledem na to jsou tyto podmínky také považovány za hřích.

Je tedy zřejmé, že být v červených číslech je hřích, ale navíc přítomnost plýtvání, nečinnosti a přepracování je v podnikání sama o sobě hříchem. Bez ohledu na to, jak drobná je práce každého jednotlivce, je vykonávána ve prospěch lidí ve společnosti a je vždy spojena s jejím rozvojem.

V tomto smyslu by v našich obchodních aktivitách nemělo docházet k plýtvání. Každý z nás si musí každý den uvědomovat každou vteřinu nebo každý jednotlivý kus odpadu a snažit se ho eliminovat. Proto bychom se měli vždy snažit odvádět co nejlepší práci a chápat, že i když se jedná o jeden šroubek nebo list papíru, naše práce by měla vést k rozvoji společnosti.

Způsob práce se samozřejmě mění s dobou, ale v každé době musíme zvyšovat rychlost práce a podnikání, posilovat konkurenceschopnost našich provozních front a přispívat tak společnosti důsledným odstraňováním plýtvání, nečinnosti a přepracování.

(4) Reakce na změny ve společnosti

Společnost se mění každým dnem a rychlost změn se každým rokem zvyšuje. Během těchto změn některé věci upadají a zanikají, jiné se nově rodí, ale celkově se společnost neustále vyvíjí a rozvíjí.

V posledních letech vyvstalo mnoho sociálních problémů, které jsou důsledkem negativních dopadů rozvoje, například globálních problémů s životním prostředím. Pokud se však na tyto problémy díváme jako na ty, které potřebují řešení, a snažíme se najít lepší řešení nebo novou cestu, můžeme říci, že se naše společnost nadále rozvíjí a mění se každým dnem. Zakladatel věřil, že princip „růstu a vývoje“ funguje ve všech věcech na světě.

V každém z našich podniků se snažíme představit budoucnost, kterou je třeba realizovat, předvídat budoucnost našich zákazníků a dodávat produkty a služby, které k ní skutečně přispívají, abychom mohli realizovat ideální společnost s materiálním i duchovním blahobytem. Při tomto úsilí budeme čelit změnám, které představují nejen příležitosti, ale i hrozby.

Tváří v tvář těmto změnám a náznakům změn je důležité nezaujímat povrchní pohled, ale postavit se k situaci čelem a objektivně, tak jak je, a následně pochopit hlavní trendy, které za ní stojí. Abychom se mohli vyrovnat se změnami, musíme zvážit i možnost zavržení metod, jež se dosud osvědčily.

Musíme mít odvahu zbavit se toho, čeho bychom se měli zbavit, a začít každý den s novým přístupem a novými způsoby vykonávání činností. Tento přístup od nás bude vyžadovat, abychom sledovali společenské změny a nadále se s nadšením posouvali.