Základní obchodní filozofie Panasonic Group 1. Mise společnosti

Z jakého důvodu společnost existuje? Náš zakladatel Konosuke Matsushita věřil, že úkolem a posláním podniku je uspokojovat touhu lidí žít v hojnosti.

Jinými slovy předpokládal, že hlavním posláním firmy je přispívat k rozvoji společnosti dodáváním výrobků a služeb špičkové kvality, které jsou užitečné pro život lidí, za přiměřené ceny a v přiměřeném množství. Domníval se, že vlastníkem podniku s takovým posláním není podnik sám, ale společnost, což je vyjádřeno větou „podnik je veřejná instituce.“

Považujeme-li podnik za veřejnou instituci, dojdeme k závěru, že mu společnost svěřila nezbytné manažerské zdroje, včetně personálu, kapitálu, půdy a materiálu. Firma musí přispívat společnosti tím, že vykonává činnosti, které co nejlépe využívají zdroje, jež jí společnost svěřila, a vytváří tak nadhodnotu.

Obecný názor je, že účelem firmy je dosahování zisku. Skupina Panasonic ovšem považuje zisk za něco, co společnost dává podniku jako odměnu za jeho přínos, a čím větší je přínos, tím větší je zisk. Na druhou stranu, pokud podnik nevytváří zisk, neplní svou společenskou odpovědnost nebo není schopen ji plnit, a proto by měl být urychleně reformován.

Kromě toho firma při podnikání zároveň udržuje dobré vztahy se zákazníky, obchodními partnery, akcionáři, společností a mnoha dalšími zainteresovanými stranami. Jelikož je podnik veřejnou institucí, je nepřípustné, aby se rozvíjel na úkor svých zainteresovaných stran. Jediný způsob, jak se může podnik dlouhodobě rozvíjet, je spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami.

V naplnění společenské povinnosti hrají významnou roli zaměstnanci. V neustále se měnící společnosti není možné, aby podnik plnil své sociální povinnosti tím, že bude nadále vytvářet nadhodnotu pro společnost, pokud jeho zaměstnanci nebudou dělat nic víc než plnit zadané úkoly. Všechny osoby pracující v podniku musí každodenně zlepšovat svou práci, i když jen nepatrně. To povede ke zlepšení a rozvoji životního stylu lidí i společnosti.