Základní obchodní filozofie Panasonic Group 9. Participativní management prostřednictvím kolektivní moudrosti

Aby bylo zajištěno důkladné zavedení autonomního odpovědného managementu, zdůrazňuje Panasonic Group význam praktikování podnikání zaměstnanců, díky němuž si zaměstnanci osvojují myšlenku odpovědnosti za řízení vlastní práce, a také význam provádění managementu prostřednictvím shromažďování moudrosti každého jednotlivce. Zakladatel jednou prohlásil, že „nejlepší management je management založený na kolektivní moudrosti.“

Je nezbytné, aby každý z nás měl při své práci samostatnou odpovědnost, a každý z nás se musí nadále zdokonalovat, aby dosáhl bezkonkurenční práce. Ať je však člověk jakkoli schopný, moudrost jednoho člověka je omezená. Sebeuspokojivý management může chvíli fungovat, ale nakonec povede k negativním důsledkům samolibosti a nevydrží.

Naopak, shromažďování rozsáhlých poznatků a rychlé přijímání kvalitních rozhodnutí nám pomůže pokračovat v přínosu pro společnost rychleji než ostatním společnostem.

Pro získání kolektivní moudrosti je důležité, aby nadřízení spolupracovali s podřízenými a co nejlépe využili jejich individuální silné stránky. Aby bylo možné maximálně využít talent každého z nich, musí nadřízení svým podřízeným důvěřovat, v maximální možné míře delegovat odpovědnost a pravomoci, průběžně poskytovat vhodné pokyny a podporovat podřízené v aktivitě a vynalézavosti.

Nadřízení by měli přistupovat k doporučením a návrhům svých podřízených s otevřenou myslí a upřímností a snažit se je co nejvíce přijmout. Pokud návrh nelze přijmout, musí to nadřízení plně vysvětlit, aby podřízení neztratili motivaci a iniciativu a mohli pracovat aktivněji.

Pro šíření firemních a organizačních zásad je musí nadřízení sdělovat svým podřízeným způsobem shora dolů. Pokud však nadřízení pouze vydávají pokyny a podřízení se jimi řídí, organizace se nebude vyvíjet. Kromě toho je nezbytné, aby ve firmě panovala kultura otevřené diskuse, kdy podřízení mohou svým nadřízeným sdělit vše, co potřebují, zdola nahoru.

I nově přijatí zaměstnanci by se měli považovat za manažery samostatného podnikatelského subjektu a měli by si osvojit podnikatelské myšlení zaměstnanců a aktivně se podílet na managementu, například navrhováním potřebných zlepšení.

Důležité je také shromáždit různé názory a postřehy. Panasonic Group oslovuje zákazníky ve všech koutech světa. Aby si nás zákazníci na globálním trhu, který se stále rychleji vyvíjí, mohli i nadále vybírat, musíme do naší práce zahrnout různé názory a perspektivy. Naše individuální rozmanitost vytváří různé názory a pohledy a je nezbytné, abychom akceptovali a respektovali individualitu každého z nás.

Využitím osobní rozmanitosti lze získávat moudrost a organizace se může dále rozvíjet. Jinými slovy, rozmanitost vede ke zvýšení konkurenceschopnosti. Aby bylo možné co nejlépe využít rozmanitosti, měli by nadřízení odbourávat bariéry, které stojí v cestě individuálním osobnostem, a podporovat tyto jednotlivce, aby měli příležitost si sami klást výzvy.

Aby se v organizaci dařilo v komunikaci zdola nahoru a rozmanitosti, měli by mít jednotlivci pocit, že mohou vždy říci, co mají na srdci. Namísto pouhého provádění směrnic vedení i s tím, že se zamlčí to, co je třeba říci, bude tento přístup zdola nahoru podporovat zaměstnance, aby autonomně sdíleli problémy na pracovišti bez ohledu na postavení, otevřeně diskutovali o tom, čím by se organizace měla stát, a vyměňovali si nápady týkající se dalšího směřování. To je podstata shromažďování kolektivní moudrosti.

Předpokladem využití kolektivní moudrosti je, aby nadřízení i podřízení přistupovali k situacím objektivně, tak jak jsou, a nenechali se chytit do pasti osobních pocitů nebo domněnek. To znamená, že je důležité přistupovat k práci se sunao (nezasaženou) myslí.

Aby si nás zákazníci vždy vybrali, spojme své síly, k dosažení bezkonkurenční kvality, nákladů a služeb zavedením participativního řízení založeného na skutečné kolektivní moudrosti ve všech divizích Panasonic Group.