Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 10. Attīstīt cilvēkus un maksimāli izmantot viņu potenciālu

​(1) Cilvēku novērtēšana Panasonic grupā

Uzņēmuma visaptveroša jauda ir darbinieku labāko īpašību summa. Tāpēc, lai palielinātu uzņēmuma kopējās stiprās puses, mums katram ir jānosaka, kas ir nepieciešams mūsu darbā, un patstāvīgi jāizmanto visas savas spējas, lai veiktu uzlabojumus.

Tikai tad, kad darbinieku mērķi ir saskaņoti ar uzņēmuma virzību, un uzņēmuma mērķi ir katra darbinieka mērķu turpinājums, visu darbinieku centienus var apvienot, lai organizācija spētu veikt nepārspējamu darbu, ko izvēlas klienti.

Lai to sasniegtu, vadītājiem jābūt labai izpratnei par katra padotā individuālajām spējām un jātiecas panākt, lai tie spētu visā pilnībā atklāt savas individuālās stiprās puses un izmantotu tās, gūstot piepildījumu. Vienlaikus no padotajiem tiek gaidīta ticība savam potenciālam un nemitīga sevis pilnveidošana.

Ikviens no mums mēs esam atbildīgi par Panasonic grupas izaugsmi. Grupas spēja turpināt sniegt ieguldījumu sabiedrības attīstībā ir atkarīga no ikviena tās darbinieka attieksmes un uzvedības.

Uz šī fona mūsu vadības pamats ir audzināt un izmantot vērtīgos cilvēkresursus, ko mums uzticējusi sabiedrība. Kā ir teicis mūsu dibinātājs: „Uzņēmums — tie ir cilvēki“.

„Uzņēmums — tie ir cilvēki“: jebkurā uzņēmumā īsto cilvēku atrašana ir pirmais solis ceļā uz attīstību. Neatkarīgi no tā, cik izcila ir uzņēmuma vēsture vai tradīcijas, nespēja atrast cilvēkus, kas spētu turpināt šo tradīciju, galu galā novedīs pie uzņēmuma pagrimuma. Pārvaldības organizācijas un metodes, protams, ir ļoti svarīgas, bet tieši cilvēki ir tie, kas tam visam iedveš dzīvību... Tādējādi biznesa vadība vairāk par visu ir stipru cilvēkresursu izkopšana un viņu iedrošināšana īstenot savu potenciālu.

(2) Pilnveidojiet savas spējas

Esot Panasonic grupas locekļiem, mums atbilstoši biznesa pamata filozofijai un pielietojot sunao (nesavažotu) prātu, vienmēr ir jāpieņem pareizi spriedumi par vērtībām un jāpilnveido mūsu spējas, neatlaidīgi veicot ikdienas darbu un pazemīgi pārdomājot gūto pieredzi.

Septiņi principi ir ikviena Panasonic grupas locekļa pašattīstības vadlīnijas. Vienlaikus tas ir arī vadlīnijas, lai dzīvotu labāku dzīvi, esot rūpniekiem, kas vēlas sniegt ieguldījumu sociālajā attīstībā. Mūsu kādreizējais priekšsēdētājs Arataro Takahashi šādi paskaidroja septiņu principu praktizēšanas nozīmi.

Septiņi principi ir pamats, uz kura balstīta uzņēmējdarbības pamata filozofija. Piemēram, grāmatas „Ieguldījums sabiedrībā“ saturs ir Vadības pamata mērķa koncepcijas izklāsts, un tā ieviešana praksē konkrētā veidā nozīmē veikt darbu tā, lai darba kvalitāte, izmaksas un pakalpojumi būtu nepārspējami, un lai tos izvēlētos klienti. To izprotot, mums pastāvīgi jāapsver, vai mūsu ražotie produkti sniedz patiesu ieguldījumu sabiedrībai un vai mūsu pašreizējā pieeja to ražošanai ir piemērota. Šādām pārdomām un pārbaudēm ir jāatkārtojas dienu no dienas. Tām uzkrājoties, tiek radīta oriģinalitāte un izdomas spējas, kā rezultātā biznesa pamata filozofija atspoguļojas mūsu reālajā darbā. Tādēļ bez skaidras pamata politikas nav iespējams attīstīt cilvēku.

Uzņēmumam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši attīstīt savus cilvēkresursus. Vienlaikus katram no mums ir jābūt ambiciozam un jātiecas sasniegt savus personīgos mērķus.

(3) Cilvēkresursu attīstīšanas politika

Mūsu dibinātājs norādīja uz cilvēkresursu attīstīšanas nozīmi Panasonic grupā ar vārdiem: „Iekams izgatavot produktus, attīstiet cilvēkus“. Viņš uzskatīja, ka, iekams uzsākt labu produktu ražošanu, ir jāattīsta cilvēki ar vajadzīgajām īpašībām.

Tātad, kā mums attīstīt cilvēkresursus un maksimāli izmantot to potenciālu? Pamata ideja ir attīstīt sabiedrības mums uzticēto personālu tā, lai tas pilnībā izprastu biznesa pamata filozofiju un nopietni strādātu, vadoties pēc šīm politikas nostādnēm, dziļi pārdomātu norises un procesus un ik dienas tiektos pilnveidoties.

Cilvēkresursu attīstīšanas procesā svarīgākais ir bez vilcināšanās uzticēt darbu saviem padotajiem. Tā ir autonomas atbildīgas vadības būtība. Cilvēki tiek audzināti operatīvās priekšējās līnijās, un, lai viņi attīstītu savas spējas, viņiem ir jāmācās, neatkarīgi strādājot, domājot un rīkojoties.

Darba uzticēšana padotajiem nenozīmē darba uzdošanu nešķirojot. Paturot prātā nepieciešamību uzņemties galīgo atbildību, vadītājiem ir jāmudina padotie domāt un pilnveidoties autonomi. Ir svarīgi nevis mācīt padotajiem visu, bet komunicēt ar viņiem, lai viņi varētu domāt, būt zinoši un internalizēt apgūtās zināšanas.

Lai gan dažkārt pret padotajiem viņu pašu labā nākas izturēties skarbi, svarīgākais ir izturēties pret viņiem sirsnīgi un ar pieķeršanos, lai viņi jums uzticētos un, jūtoties droši, strādātu pie savas izaugsmes.

Pildot savus priekšnieka pienākumus un deleģējot pienākumus padotajiem, jums viņi ir modri jāvada, dziļi analizējot iespējamos nākotnes riskus. Taču ir arī lietas, ko padotie var iemācīt jums, un tas var dot iespēju jūsu kā vadītāja izaugsmei.

Viens no šādas prakses piemēriem ir Saga rūpnīcas dibināšana. 1960. gadu sākumā, kad Sagas prefektūrā uzņēmumam Kyushu Matsushita Electric bija jāuzceļ sauso bateriju rūpnīca, bijušais priekšsēdētājs Arataro Takahashi izvēlējās divus jaunus apmēram 30 gadus vecus darbiniekus, kuriem nebija nekādas iepriekšējas pieredzes rūpnīcu izveidē, un uzticēja viņiem visu — sākot no jaunu ēku un aprīkojuma celtniecības līdz ražošanas uzsākšanai.

Takahashi izsniedza tikai pamatnostādnes bez detalizētiem nosacījumiem, tomēr izvirzīja stingras prasības, piemēram, pieprasīja abiem darbiniekiem samazināt plānoto būvniecības budžetu uz pusi. Ieguldot smagu darbu un liekot lietā atjautību, viņiem izdevās uzcelt rūpnīcu par summu, kas bija mazāka nekā bija paredzēts sākotnējā budžetā. Būdami vadītāji, viņi turpināja dot ieguldījumu aizjūras rūpnīcu izveidē un grupas uzņēmumu vadībā.

Cilvēku attīstīšana ir vadītāja vissvarīgākais darbs. Panasonic grupas mērķis ir turpināt dot ieguldījumu sociālajā progresā, strādājot pie ideālas sabiedrības veidošanas. Lai arī jūs varat izvirzīt tālejošus ideālus un mērķus, laika periodu, ko būsiet iesaistīts jūsu biznesā, var uzskatīt par īslaicīgu. Tādēļ no uzņēmējdarbības kā uzņēmuma nepārtrauktas darbības perspektīvas vadītājiem ir jāmāca viņa padotie, jo uzņēmums galu galā ir jānodod nākamajai paaudzei.

Jums kā vadītājam ir jāapzinās, ka jums ir pienākums būt par ceļvedi padotajiem, kurus mums uzticējusi sabiedrība, lai pārspētu pašus sevi. Tā kā sabiedrības evolūcija paātrinās, ir grūti ticēt, ka tradicionālās pieejas darbosies nākamajā paaudzē. Tādēļ jums ir jāpalīdz saviem padotajiem, lai viņi, ieņemot atbildīgus amatos, spētu elastīgi tikt galā ar dažādām grūtībām.

Mūsu priekšgājēji uzņēmumā Panasonic mums ir devuši daudz nenovērtējamu padomu saistībā ar cilvēku attīstīšanu un viņu spēju maksimālu izmantošanu. Mēs ceram, ka jūs tos pielietosiet cilvēkresursu attīstīšanai un jūsu personāla izaugsmei.