Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 4. Uzņēmuma kredo un septiņi principi

Uzņēmuma kredo un septiņi principi izklāsta mūsu attieksmi pret to, kā mēs, būdami Panasonic grupas darbinieki, ikdienā veicam savus darba pienākumus.

Uzņēmuma kredo: progresu un attīstību var panākt tikai, sadarbojoties un apvienojot visu mūsu uzņēmuma darbinieku pūliņus. Būdami garā vienoti, mēs apņemamies ar pilnu atdevi, cītīgi un godprātīgi pildīt savus korporatīvos pienākumus.

Lai caur uzņēmējdarbību veicinātu sabiedrības attīstību, ir svarīgi, lai katru dienu visi sadarbotos un strādātu no visas sirds. Tikai tad, ja ikviena organizācija ir nospraudusi savus augstos mērķus, ja organizācijas biedri tos pilnībā izprot un pieņem kā savus, ja visi strādā kā komanda, kurā valda savstarpēja uzticēšanās, ir iespējams sasniegt organizācijas mērķus un galu galā arī nodrošināt sabiedrības attīstību.

Ieguldījums sabiedrībā: mēs vienmēr uzvedīsimies atbilstoši vadības pamata mērķim, godprātīgi pildot savus rūpnieka pienākumus pret kopienām, kurās darbojamies.

Mūsu misija ir, veicot savu uzņēmējdarbību, dot ieguldījumu globālajā attīstībā un labklājības vairošanā, kā arī veidot harmoniju ar globālo vidi, lai radītu ideālu sabiedrību. To vienmēr paturot prātā, mums jāapņemas, veicot savu ikdienas darbu, sasniegt nepārspējamu kvalitāti, izmaksas un pakalpojumus.

Taisnīgums un godīgums: mēs būsim taisnīgi un godīgi visos mūsu biznesa darījumos un personīgajā uzvedībā. Lai cik talantīgi un zinoši mēs būtu, bez personīgā godaprāta mēs nevaram nedz izpelnīties citu cilvēku cieņu, nedz arī celt savu pašcieņu.

Mums, protams, ir jāievēro sabiedrības normas un noteikumi, kā arī savas darbības ir jāveic godīgi, bez aizspriedumiem un nesavtīgi. Ir svarīgi vienmēr uzvesties godprātīgi un taisnīgi. Bez šādas attieksmes pat ar zināšanām un talantiem apveltītie darbinieki nav tiesīgi kļūt par Panasonic grupas locekļiem.

Sadarbība un komandas gars: mēs apvienosim savas spējas, lai sasniegtu kopīgos mērķus. Lai arī cik talantīgi mēs būtu katrs atsevišķi, bez sadarbības un komandas gara uzņēmums mēs būsim tikai vārda pēc.

Apvienojot pūliņus un stiprinot komandas garu, mēs sasniegsim daudz labākus rezultātus. Ir svarīgi izmantot dažādus viedokļus un personības un būt vienotiem. Bez tā, lai cik talantīgi būtu mūsu sapulcinātie darbinieki, mēs nespēsim demonstrēt mūsu spēku kā organizācija.

Nenogurstoši centieni pilnveidoties: veicot savu uzņēmējdarbību, mēs pastāvīgi centīsimies uzlabot savu spēju sniegt ieguldījumu sabiedrībai. Tikai pieliekot nepagurstošus pūliņus, mēs varēsim sasniegt mūsu vadības pamata mērķi, un tas mums palīdzēs sasniegt ilgstošu mieru un labklājību.

Lai paveiktu savu misiju, mums ir jāstrādā, cik vien varam, jāpārvar grūtības un jāturpina virzīties uz priekšu. Neatkarīgi no tā, kāda veida darbu mēs darām, mums vienmēr ir jāmācās, nopietni jādomā un jāpieliek vislielākās praktiskās pūles, kuru pamatā ir spēcīga aizraušanās, lai rastos jauns radošums un atjautība un nodrošinātu turpmāko progresu un uzlabojumus.

Pieklājība un pazemība: mēs vienmēr būsim sirsnīgi un atturīgi, respektējot citu tiesības un vajadzības, lai stiprinātu veselīgas sociālās attiecības un uzlabotu dzīves kvalitāti mūsu kopienās.

Mums ir jāciena pieklājība un jābūt pazemīgiem mūsu pieejā darbam. Mūsu ikdienas dzīvē ir svarīgi pret ikvienu cilvēku izturēties ar cieņu, atturēties no kļūšanas augstprātīgiem un būt gataviem kritiski izvērtēt pašiem sevi.

Pielāgošanās spēja: mēs pastāvīgi pielāgosim savu domāšanu un uzvedību, rūpējoties par to, lai nodrošinātu atbilstību pastāvīgi mainīgajiem apstākļiem, rīkotos saskaņā ar dabu, un lai mūsu centieni nodrošinātu progresu un panākumus.

Mums jāturpina pareizi uztvert un pielāgoties sabiedrības izmaiņām un attīstībai. Lai to paveiktu, ir svarīgi neraudzīties uz lietām no šauras perspektīvas, bet aptvert plašākas tendences, kas ir pamatā notiekošajam, kā arī to būtību.

Mums ir jāraugās uz lietām tieši, uztverot tās, kādas tās ir, un objektīvi, nekļūstot egocentriskiem un aizspriedumainiem. Lai pielāgotos nepārtraukti progresējošai un attīstībā esošai sabiedrībai, mēs nedrīkstam arī atstāt novārtā savu spēcīgo vēlmi un centienus pastāvīgi progresēt.

Pateicība: mēs rīkosimies, izjūtot pateicību par visiem ieguvumiem, ko esam saņēmuši, pārliecībā, ka šī attieksme būs neierobežota prieka un dzīvotspējas avots, kas ļaus mums pārvarēt visus šķēršļus, ar kuriem saskaramies.

Mūsu ikdienas darbs un dzīve ir atkarīga no atbalsta, ko sniedz visas iesaistītās puses, kā arī daudzi citi, tostarp arī mūsu kolēģi, ģimenes un sabiedrība kopumā. Svarīgi, lai saņemto atbalstu mēs vienmēr atlīdzinātu ar pateicības sajūtu.

Dodot ieguldījumu sociālajā progresā ar pateicību vienam pret otru un vēlmi atlīdzināt daudzajiem cilvēkiem, kas mums ir palīdzējuši, mēs sniegsim neizmērojamu prieku, spēku un drosmi pārvarēt visas grūtības.