Panasonic grupas biznesa pamata filozofija 6. Biznesa pamata filozofijas praktiskā pielietošana

Biznesa pamata filozofiju var internalizēt, tikai to pielietojot. Mūsu bijušais priekšsēdētājs Arataro Takahashi ir teicis: „Intelektuālai izpratnei par biznesa pamata filozofiju ir maz jēgas. Lai tā kļūtu par jūsu nesatricināmu pamatu, ir svarīgi to pielietot praksē un apgūt to ar visu savu būtību.“ Šo filozofiju viņš izmantoja daudzu grupas uzņēmumu reformēšanai un izaugsmei.

Šajā sadaļā ir izskaidrota būtība, kas jāsaprot kā prasības biznesa pamata filozofijas praktizēšanai.

(1) Iedomājieties, kāda nākotne mums ir jāsasniedz, un tiecieties pēc būtiskās klientu vērtības.

Mūsu mērķis ir izveidot ideālu sabiedrību, kurā vadītu materiālā un garīgā pārticība. Tas attiecas arī uz mūsu atsevišķiem uzņēmumiem; katram no tiem ir jāiedomājas ideālās nākotnes tēls un jācenšas to sasniegt.

Ideālā nākotne, par kuru mēs šeit runājam, nav pašreizējās situācijas turpinājums; tā nav arī kas tāds, ko mēs apsveram tikai no savas perspektīvas viedokļa. Kādai nākotnē vajadzētu būt cilvēku dzīvei, sabiedrībai un globālajai videi un kā nodrošināt, lai mūsu bērni un mazbērni varētu dzīvot gan materiālā, gan garīgā ziņā bagātāku dzīvi? Ir jāspēj iztēloties, kāda veida nākotne mums būtu jāīsteno — tāda, kuras centrā ir cilvēki.

Kā, pieņemot to par atskaites punktu, mūsu uzņēmumam vajadzētu sniegt savu ieguldījumu? Kā tam vajadzētu mainīties un uzlabot savu konkurētspēju, lai to nepārspētu neviens konkurents? Un kādi pasākumi būtu jāveic, lai to sasniegtu? Mums ir jāpārdomā šīs lietas un pilnībā jāīsteno tās praksē.

Lai īstenotu ideālu nākotni, izmantojot specifiskus mūsu biznesa produktus un pakalpojumus, mums ir jātiecas sniegt klientiem būtiskas vērtības. Klientam būtiska vērtība nav tiekšanās pēc pārmērīgas veiktspējas vai kvalitātes, nedz arī tas nenozīmē vienkārši darīt to, ko klients mums prasa. Tas nozīmē palikt patiesi tuvu klientiem, saskatīt viņu problēmu un jautājumu būtību, viņu nākotni, kā arī saprast, kas viņiem ir patiešām derīgs.

Mums ir uzmanīgi jāuzklausa mūsu pašreizējie klienti un jāuzlabo mūsu produkti, raugoties uz tiem no viņu viedokļa. Vienlaikus būt patiesi tuvu klientiem nozīmē domāt, kā nākotnes dzīvesveidu un sabiedrību mēs varam attīstīt viņu labā, un drosmīgi risināt izaicinājumus, kas saistīti ar šā mērķa sasniegšanu.

Daudzi Panasonic grupas uzņēmumi ir attīstījušies atbilstoši šai pieejai. Piemēram, motoru bizness. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados mūsu dibinātājs iztēlojās nākotni, kurā katrā mājsaimniecībā tiks izmantoti vidēji desmit motori, un, pamatojoties uz šo vīziju, viņš uzsāka motoru biznesu. Vienlaikus viņš izvirzīja mērķi plaši piegādāt radioaparātus par cenām, kas būtu uz pusi zemākas nekā parastajiem modeļiem, lai cilvēkiem nodrošinātu vienkāršāku piekļuvi informācijai, un viņam izdevās uz pusi samazināt izmaksas.

Ceļš uz nākotni, kas mums jāsasniedz, būs garš un grūts. Mūsu motoru bizness tika uzsākts no nulles un sākumā bija tik neveiksmīgs, ka pat uzņēmuma iekšienē bija tādi, kas bija pārliecināti, ka rūpnīca ir jāslēdz.

Tomēr bijušais priekšsēdētājs Arataro Takahashi pārliecināja visus motoru biznesā iesaistītos darbiniekus ieviest praksē biznesa pamata filozofiju, lai sasniegtu nepārspējamu kvalitāti, izmaksas un pakalpojumus. Visi ražošanas, tehnoloģiju un pārdošanas nodaļu darbinieki atsaucās uz šo aicinājumu, nenogurstoši veicot uzlabojumus. Rezultātā tika radīts motoru klāsts, kas kļuva tik populāri, ka uzņēmums nespēja tos saražot pietiekami ātri. Lai sasniegtu šo punktu, bija vajadzīgi apmēram 20 gadi, taču motoru biznesa attīstība deva lielu ieguldījumu turpmākai sadzīves tehnikas biznesa attīstībai.

Tādējādi mums ikvienā mūsu biznesā ir jāsaredz nākotne, kas mums būtu jāsasniedz, un jātiecas pēc klientiem būtiskas vērtības.

(2) Panākt sociālo taisnīgumu, līdzāspastāvēšanu un kopēju labklājību.

Mūsu uzņēmējdarbībā, izmantojot sabiedrības mums uzticētos vadības resursus, šie resursi mums ir pareizi jāizmanto sabiedrības labā un pilnībā jāpilda mūsu pienākumi pret iesaistītajām pusēm.

Papildus tam, ka mēs nepārkāpjam likumus un noteikumus un ievērojam sociālās morāles normas, mums vienmēr ir jāapsver, kas ir labi sabiedrībai, jāapgūst pārbaudītas zināšanas un jāpiemēro tās praksē. Mūsu dibinātājs saprata, cik svarīga ir pieeja, ko apzīmē ar terminu „sociālais taisnīgums“. Ar mūsu darbinieku fiziskās un garīgās veselības aizsardzību kā priekšnosacījumu, nenogurstoša sociālā taisnīguma īstenošana veicinās patiesu sabiedrības, nozares un mūsu biznesa partneru attīstību.

Turklāt ciešās attiecībās, ko veidojam, veicot uzņēmējdarbību ar uzņēmumiem, kas mums piegādā materiālus, apakšuzņēmējiem un darbuzņēmējiem, kas atbalsta mūsu biznesu, un saistītajiem mazumtirdzniecības veikaliem un tirdzniecības aģentiem, kas pārdod mūsu produktus, mums ir jācenšas īstenot kopēju labklājību un attīstību.

Esot partneriem, kas tiecas nodrošināt sabiedrības attīstību, būtiska ir atklāta diskusija un kopēja sapratne starp šīm saistītajām pusēm, kā arī kopējas izpratnes veidošana produktu, tehnoloģiju un procesu pilnveidošanas jomā. Tādā veidā katra puse caur sadarbību var spēlēt lielāku lomu sabiedrībā, vienlaikus saglabājot autonomiju un kopēju atbalstu, kas attīsta kolektīvās stiprās puses. Tas ir Panasonic grupas fundamentāls uzskats par līdzāspastāvēšanu un kopēju labklājību.

(3) Izskaust brāķi, bezdarbību un darba atkārtotu veikšanu

No mūsu peļņas viedokļa, kā norādīts 1. punktā „Uzņēmuma misija“, nonākšana mīnusos mums jāuzskata par grēku. Turklāt, pat ja uzņēmums gūst ievērojamu peļņu, bet šo uzņēmumu nomoka pārmērīgs daudzums brāķa un bezdarbība, tas vienkārši zaudē iespēju gūt lielāku peļņu. Līdz ar to mēs zaudējam iespēju pelnīt naudu, kurā mums būtu jādalās ar mūsu darbiniekiem, akcionāriem un sabiedrību, un kas ļauj mums dot ieguldījumu plašākam klientu lokam un nākotnes sabiedrībai. Šajā sakarā arī šādi apstākļi tiek uzskatīti par grēku.

Tādējādi kļūst acīmredzami, ka būt mīnusā ir grēks, bet arī brāķis, bezdarbība un darbu atkārtota veikšana biznesā paši par sevi ir grēks. Lai cik mazs būtu katra atsevišķā darbinieka darbs, tas eksistē, lai nestu labumu sabiedrības cilvēkiem, un vienmēr ir saistīts ar sabiedrības attīstību.

Šajā ziņā mūsu uzņēmējdarbībā nevajadzētu būt nevienam brāķa izstrādājumam. Katru dienu ikvienam no mums ir jāapzinās katra sekunde un katrs brāķis un jāveic uzlabojumi, lai tos novērstu. Tāpēc mums vienmēr jātiecas veikt savu darbu vislabākajā veidā, saprotot, ka pat tad, ja mums ir darīšana ar vienu skrūvi vai papīra lapu, mūsu darbam ir jāveicina sabiedrības attīstība.

Protams, veids, kā tiek veikts darbs, laika gaitā mainās, taču jebkurā laikmetā mums ir jāpaātrina darba un uzņēmējdarbības norise, jāstiprina mūsu operatīvā konkurētspēja un tādējādi jāsniedz ieguldījums sabiedrībai, pilnībā novēršot brāķi, bezdarbību un darbu atkārtotu veikšanu.

(4) Reaģēt uz sabiedrībā notiekošām pārmaiņām

Sabiedrība mainās katru dienu, un pārmaiņu ātrums ar katru gadu kļūst aizvien lielāks. Šo pārmaiņu gaitā dažas lietas panīkst un izzūd, citas rodas no jauna, bet kopumā sabiedrība nemitīgi attīstās.

Pēdējos gados attīstības negatīvās ietekmes rezultātā ir radušās daudzas sociālas problēmas, piemēram, globālas vides problēmas. Tomēr, ja redzam, ka šādas problēmas ir jārisina, un tiecamies pēc labākas reakcijas vai meklējam jaunu ceļu, mēs varam teikt, ka mūsu sabiedrība turpina attīstīties, mainoties dienu no dienas. Mūsu dibinātājs uzskatīja, ka izaugsmes un attīstības princips darbojas attiecībā uz visām lietām un visā pasaulē.

Ikvienā mūsu uzņēmumā mēs cenšamies iztēloties nākotni, kas ir jāīsteno, paredzēt mūsu klientu nākotni un piegādāt produktus un pakalpojumus, kas viņiem patiesi palīdz, lai veidotu ideālu sabiedrību, kurā valda materiālā un arī garīgā pārticība. Pieliekot pūliņus, lai to paveiktu, mēs saskarsimies ar izmaiņām, kas satur ne tikai iespējas, bet arī draudus.

Saskaroties ar šādām izmaiņām un to pazīmēm, ir svarīgi nebūt paviršiem, bet uztvert situāciju tieši un objektīvi — tādu, kāda tā ir, un pēc tam izprast galvenās tendences, kas tajā slēpjas. Lai tiktu galā ar izmaiņām, mums ir jāapsver pat iespēja atmest metodes, kas līdz šim ir bijušas efektīvas.

Mums ir jābūt drosmei atmest to, kas jāatmet, un sākt katru dienu ar jaunu attieksmi, meklējot jaunus paņēmienus problēmu risināšanai. Šāda attieksme liks mums sekot līdzi sociālās izmaiņām un pilniem entuziasma turpināt virzīties uz priekšu.