De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep 2. De missie van de Panasonic-groep en wat ons nu te doen staat

Onze stichter bleef zich verdiepen in de ware missie van het bedrijf en op 5 mei 1932 riep hij het volledige personeel bijeen om een belangrijke aankondiging te maken. Bij de Panasonic-groep wordt dit herdacht als Me-ichi, de onthulling van onze bedrijfsmissie.

De stichter zei: "Onze missie als industriëlen is de armoede te overwinnen en de samenleving welvaart te brengen. Alleen voor dit doel kan men bedrijven laten floreren." Net als het drinkwater in Japan, dat in die dagen geheel gratis uit de kraan stroomde, zou de prijs van de producten zo gering mogelijk moeten zijn. Met andere woorden, het overwinnen van de armoede kan worden bewerkstelligd door het produceren van een niet aflatende stroom van waardevolle producten.

Vervolgens verklaarde de stichter zijn ware bedoeling, zoals geschetst in zijn kraanwater-filosofie, met de volgende woorden, die aanduiden welk doel hij nastreefde: "Het menselijk geluk kan worden bereikt en bevorderd door materiële welvaart zowel als spiritueel welzijn. Alleen wanneer de spirituele zielerust wordt gepaard aan een onbeperkte stroom van tastbare goederen kan het ware geluk worden bereikt".

Om deze missie ten uitvoer te brengen, stelde de stichter een 250-jarig toekomstplan voor, verdeeld in tien opeenvolgende perioden van 25 jaar, met als einddoel de verwezenlijking van een "vreedzaam en welvarend land", een ideale samenleving. Zelfs dan zou het plan niet aflopen na de eerste 250 jaar, maar zou worden verlengd met nog eens 250 jaar van het streven naar hogere idealen, passend bij dat toekomstig tijdperk.

Alhoewel de kraanwater-filosofie al bijna 90 jaar geleden werd geformuleerd, blijft de doelstelling van materiële welvaart en geestelijk welzijn evenzeer geldig in de wereld van vandaag.

In feite zijn vele landen, vooral de meest ontwikkelde naties, ruimschoots voorzien van materiële goederen, maar vooral in het licht van de snel voortschrijdende aantasting van het milieu en de uitputting van energiebronnen is er groeiende bezorgheid dat onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties wellicht niet zulke materiële welvaart zullen kennen als die wij nu genieten.

Tot dusverre zijn onze zakelijke activiteiten voornamelijk ontplooid om de materiële welvaart te vergroten door het voorzien in nuttige goederen. Dit heeft ons echter nog niet veel dichter gebracht bij de ideale samenleving die onze stichter voor ogen had. Natuurlijk is dit niet de tijd om terug te keren naar het verleden. Wij moeten ons opnieuw een ideale maatschappij voor de geest halen, die zowel materieel als spiritueel een rijk bestaan biedt, en ons dan inspannen om die te verwezenlijken.

Om onze ideale samenleving te verwerkelijken, moeten we de sociale vraagstukken die zich voordoen, zonder schroom aanpakken om passende oplossingen te vinden. Hieronder vallen vooral ook de milieuvraagstukken die in de 21ste eeuw de hoogste prioriteit moeten krijgen.

De Panasonic-groep heeft, lang voor vele andere bedrijven, reeds in 1991 ons eigen Milieucontract opgesteld en wij worstelen al vele jaren met dit vraagstuk. Om voortgang te boeken als bedrijf dat een leidende rol vervult bij het aanpakken van milieuproblemen, moeten wij doorgaan proactieve maatregelen te nemen vanuit diverse perspectieven, zoals het beperken van de milieuschade die onze producten en diensten zouden kunnen berokkenen en het verminderen van het energieverbruik van onze productieprocessen.