De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep 4. Het bedrijfscredo en de zeven principes

Het bedrijfscredo en de zeven principes verwoorden onze opstelling voor de wijze waarop wij ons dagelijks werk verrichten als medewerkers van de Panasonic-groep.

Bedrijfscredo: Vooruitgang en ontwikkeling zijn enkel mogelijk door de gecombineerde inspanningen en de samenwerking van alle werknemers van ons bedrijf. In een eenheid van geest beloven wij onze bedrijfsplichten met toewijding, ijver en integriteit uit te voeren.

Om bij te dragen aan de onwikkeling van de maatschappij door zakelijke activiteiten is het van essentieel belang dat iedereen elke dag oprecht samenwerkt. Alleen wanneer elke organisatie zijn eigen hoogstaande doelen stelt en de leden deze volledig begrijpen en onderschrijven, met teamwork dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, kunnen de doelstellingen van de organisatie en uiteindelijk de ontwikkeling van de maatschappij worden verwezenlijkt.

Bijdrage aan de maatschappij: We zullen ons altijd gedragen in overeenstemming met de fundamentele managementdoelstelling, waarbij we onze verantwoordelijkheden als industriëlen getrouw zullen nakomen tegenover de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Onze missie is om via onze zakelijke activiteiten bij te dragen aan de globale ontwikkeling en welvaart, in harmonie met het milieu wereldwijd, om een ideale samenleving te realiseren. Met dit bewustzijn altijd in gedachten moeten wij ons toeleggen op het bereiken van ongeëvenaarde kwaliteit, redelijke prijzen en goede dienstverlening in ons dagelijks werk.

Rechtvaardigheid en eerlijkheid: Wij zullen rechtvaardig en eerlijk zijn in al onze bedrijfsactiviteiten en in ons persoonlijk gedrag. Ongeacht hoeveel talenten en kennis we hebben, zonder persoonlijke integriteit kunnen we het respect van anderen niet verdienen en ons eigen zelfrespect niet verbeteren.

Vanzelfsprekend moeten we de normen en regels van de maatschappij naleven en we moeten ook onze activiteiten ontplooien in een rechtvaardige wijze zonder vooroordelen en zonder zelfzuchtigheid. Het is belangrijk om ons altijd te gedragen met integriteit en een gevoel voor eerlijk spel. Zonder deze mentale instelling kunnen ook diegenen die volop kennis en talent hebben zich niet kwalificeren als leden van de Panasonic-groep.

Samenwerking en team-spirit: We brengen onze capaciteiten samen om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Hoe getalenteerd we als individuele personen ook zijn, zonder samenwerking en team-spirit zijn we alleen in naam een bedrijf.

We kunnen altijd betere resultaten bereik door onze inspanningen te bundelen en onze team-spirit te versterken. Het is belangrijk om diverse gezichtspunten en verschillende persoonlijkheden te laten samenwerken om die tot een eenheid te smeden. Zo niet, dan kunnen we ook met zeer getalenteerde medewerkers onze kracht als organisatie niet demonstreren.

Onvermoeibaar streven naar verbetering: We streven er constant naar onze bijdrage aan de maatschappij via onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Enkel op die manier kunnen we voldoen aan onze fundamentele managementdoelstelling en kunnen we helpen om duurzame vrede en vooruitgang te realiseren.

Om onze missie uit te voeren, moeten we zo hard mogelijk werken, moeilijkheden overwinnen en steeds vooruitgang boeken. Ongeacht het soort werk dat we doen, moeten we blijven leren, serieus nadenken en de meest praktische oplossingen vinden op grond van een krachtig gevoel van passie, zodat nieuwe creativiteit en ingenieuze vindingen aan het licht komen, om voortdurende vooruitgang en verbeteringen te brengen.

Beleefdheid en nederigheid: We zijn altijd vriendelijk en bescheiden, we respecteren de rechten en behoeften van anderen om gezonde sociale relaties te bevorderen en de levenskwaliteit in onze gemeenschappen te verbeteren.

We moeten beleefdheid tonen en ons nederig opstellen in onze benadering van het werk. In ons dagelijks leven is het belangrijk dat we trachten om iedereen met respect te behandelen, oppassen om geen arrogantie te tonen en steeds bereid zijn om onszelf kritisch te beschouwen.

Flexibiliteit: We zullen onze denkwijze en ons gedrag constant aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden rondom ons, zodat we in harmonie met de natuur werken om vooruitgang en succes in ons streven te verzekeren.

We moeten voortdurend de veranderingen en evolutie van de samenleving op waarde schatten en er ons naar schikken. Daarom is het belangrijk dat we de dingen niet vanuit een te nauw oogpunt beschouwen, maar gevoelig te blijven voor de grotere verschuivingen die ten grondslag liggen aan de dagelijkse voorvallen, om die ook in essentie te begrijpen.

We moeten de dingen nemen zoals ze komen en ze objectief accepteren, zonder verstrikt te raken in zelfzucht of vooroordelen. Voor de aanpassing aan een samenleving die zich voortdurend ontwikkelt en vooruitgang boekt, mogen we niet vergeten ook onze eigen vooruitgang steeds in het oog te houden en te bevorderen.

Dankbaarheid: We zijn dankbaar voor alle voordelen die we hebben gekregen, en we weten dat dit gedrag een bron vormt van oneindig plezier en dynamiek, zodat we eventuele hindernissen kunnen overwinnen.

Ons dagelijks werk en leven berust op de ondersteuning door alle betrokkenen, evenals vele anderen, waaronder onze collega's, familie en allerlei mensen in de bredere samenleving. Het belangrijk dat we altijd de ontvangen steun met een dankbaar gevoel waarderen en die waardering tonen.

Bijdragen aan de sociale vooruitgang met wederzijdse dankbaarheid en de wens om allerlei mensen die ons hulp hebben geboden ook op onze beurt te helpen, geeft ons een mateloos plezier en tevens de kracht en moed om alle moeilijkheden het hoofd te bieden.