De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep 6. De basisbedrijfsfilosofie in praktijk brengen

De basisbedrijfsfilosofie kan alleen goed begrepen worden door deze in toepassing te brengen. De voormalige voorzitter Arataro Takahashi zei: "Een puur intellectueel begrip van de basisbedrijfsfilosofie is van weinig nut. Om haar tot een solide fundering van je werk te maken, is het belangrijk om haar in praktijk te brengen en lichamelijk te leren aanvoelen". Hij paste onze filosofie toe voor de renovatie en opbloei van diverse groepsbedrijven.

In deze paragrafen verklaren wij de essentiële punten die goed moeten worden begrepen voor de juiste praktische toepassing van de basisbedrijfsfilosofie.

(1) Denk je in wat voor toekomst wij ons zouden wensen om de klanten de beste waarde te bieden

Ons doel is het verwezenlijken van een ideale samenleving met materiële welvaart en spiritueel welzijn. Dit geldt ook voor onze afzonderlijke bedrijven, die elk hun ideale toekomst moeten schetsen en streven om die te verwerkelijken.

De ideale toekomst waarop we hier doelen is niet een uitbreiding van de huidige toestand, noch is het een visie die alleen gebaseerd mag worden op ons eigen perspectief. Hoe zou het leven van mensen, de maatschappij en het milieu wereldwijd er uit moeten zien in de toekomst en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen een rijker, meer vervullend leven kunnen leiden, zowel in materieel als in spiritueel opzicht? Wij staan voor de taak om de toekomst op te roepen die we ons zouden wensen, een toekomst waarin de mens centraal staat.

En vanaf die visie terugrekenend, hoe zou ons bedrijf daaraan kunnen bijdragen? Welke veranderingen zouden nuttig zijn om ons ideaal te realiseren en daarbij onze concurrenten een stap voor te blijven? En welke maatregelen zouden er praktisch voor nodig zijn? Over deze zaken moeten we grondig nadenken en de nodige stappen onverwijld in praktijk brengen.

Om de ideale toekomst te verwezenlijken via de specifieke producten en diensten van ons bedrijf, moeten we essentiële waarden voor onze klanten nastreven. Essentieel van waarde voor de klanten is niet het streven naar superieure kwaliteit of prestaties, evenmin als eenvoudigweg te doen wat de klant van ons vraagt. Het is veeleer zich verdiepen in wat de klant zoekt, in essentie aanvoelen welke problemen, wensen en toekomstplannen men heeft, om dan te realiseren wat het meest voor hen zou zijn.

We moeten aandachtig luisteren naar onze huidige klanten en onze producten verbeteren vanuit hun standpunt. Tegelijk betekent het zich verdiepen in de klant dat we moeten uitwerken hoe we hun toekomstige levensstijl en de maatschappij zo gunstig mogelijk kunnen ontwikkelen, om dan die uitdaging zonder schroom tegemoet te treden.

Veel bedrijven in de Panasonic-groep hebben zich ontwikkeld volgens deze aanpak. Neem bijvoorbeeld de motorenbouw. In de 30-er jaren voorzag de stichter een toekomst waarin elk huishouden gemiddeld zo'n tien motoren zou gebruiken, en op basis van die visie zette hij een motorenfabriek op. Tegelijk stelde hij zich ten doel om op grote schaal radio's te produceren voor de halve prijs van de destijds gangbare modellen om zo de mensen meer directe toegang tot informatie te bieden en hij slaagde er in de verkoopprijs te halveren.

De weg naar de toekomst die wij ons wensen zal lang en moeizaam zijn. Onze motorenfabriek, die van de grond af werd opgezet, was in het begin een dusdanige mislukking dat zelfs binnen het bedrijf zelf er stemmen opgingen dat het beter zou zijn de fabriek te sluiten.

Onze voormalige voorzitter Arataro Takahashi vertelde echter alle werknemers in de motorenhandel om de basisbedrijfsfilosofie in praktijk te brengen -- om de beste kwaliteit, prijsstelling en dienstverlening te bereiken. Iedereen in de fabricage, technische en verkoopafdelingen reageerde daarop door steeds onvermoeibaar verbeteringen aan te brengen. Het resultaat was een serie motoren die die zo populair werd, dat de productieafdeling ternauwernood aan de vraag kon voldoen. Het vergde ongeveer 20 jaar om dat punt te bereiken, maar de ontwikkeling van de motorenbouw droeg in hoge mate bij aan de daarop volgende ontwikkeling van de huishoudelijke apparatuur.

Op deze wijze moeten we in elk van onze bedrijven ons de gewenste toekomst indenken om de klanten de beste waarde te bieden.

(2) Werk voor sociale rechtvaardigheid, een vreedzame samenleving en algemene welvaart

Bij het verrichten van onze werkzaamheden met de managementvereisten die ons door de maatschappij zijn toevertrouwd, moeten we al onze vaardigheden aanwenden om een bijdrage te leveren aan de samenleving en onze verantwoordelijkheden tegenover iedereen naar ons beste kunnen te vervullen.

We moeten zorgen geen wetten en regels of geldende sociale moraliteit te overtreden en daarnaast moeten we altijd in het oog houden wat de samenleving het meest ten goede komt, de bestaande wijsheden in acht nemen en die praktisch toepassen. De stichter omschreef het belang van deze opstelling met de term "sociale rechtvaardigheid". Met de bescherming van de fysieke en mentale gezondheid van onze werknemers als eerste vereiste zal onze voortduurende zorg voor sociale rechtvaardigheid bijdragen aan de optimale ontwikkeling van de samenleving, de industrie en onze zakelijke partners.

Daarnaast moeten we via de hechte banden die we smeden in de samenwerking met bedrijven die ons van grondstoffen voorzien, met aannemers van deeltaken en bedrijven die onder contract onze onderneming steunen, tevens de gelieerde verkoopwinkels en andere instanties die onze producten verkopen, altijd zorgen een wederzijdse welvaart en ontwikkeling veilig te stellen.

Als partners die de ontwikkeling van de maatschappij nastreven, is het van essentieel belang om een open discussie te voeren en wederzijds begrip te tonen voor alle betrokken partijen, evenals een algemeen begrip op het gebied van producten, technologie en procesverbetering. Op deze wijze kan elke partij een grotere rol spelen in de maatschappij door samenwerking met behoud van autonomie en wederzijdse ondersteuning die leidt tot een veelzijdige collectieve kracht. Dit is de zienswijze van de Panasonic-groep ten aanzien van samenwerking en algemene welvaart.

(3) Voorkomen van verspilling, verloren tijd en overbodig dubbel werk

Vanuit het oogpunt van onze winsten, zoals verwoord onder 1. De doelstelling van de onderneming, moeten we het werken met verlies kenmerken als zonde. Bovendien, al draait een bedrijf wel redelijk winstgevend, als dat bedrijf geplaagd wordt door verspilling van tijd en grondstoffen, dan is er duidelijk sprake van verloren kansen om een hogere winst te genereren. En dan missen we de kans om geld te verdienen dat verdeeld kan worden onder onze werknemers, aandeelhouders en de samenleving en dat ons in staat zou stellen om een bredere klantenkring te bereiken en een ruimere bijdrage te leveren aan de maatschappij van de toekomst. In dit opzicht moet elke vorm van verspilling ook worden gekenmerkt als zonde.

Aldus is het duidelijk dat met verlies draaien zonde is, en ook alle vormen van verspilling, verloren tijd en overbodig dubbel werk evenzeer zonde zijn. Hoe gering de arbeidsverrichting van elk individu ook is, al het werk moet nuttig zijn voor de mensen in de samenleving en het heeft altijd een zekere invloed op de ontwikkeling van de maatschappij.

In deze zin mag er ook niet de geringste verspilling bestaan in onze bedrijfsactiviteiten. Elke dag moet een ieder van ons zich bewust zijn van elke seconde verloren tijd of elke vorm van verspilling en dan de nodige verbeteringen aanbrengen om dat te vermijden. Zodoende moeten we altijd ons beste werk leveren, in het begrip dat ook al gaat het om een enkele schroef of een enkel vel papier, ons werk draagt uiteindelijk bij tot de ontwikkeling van de samenleving.

Natuurlijk verandert de manier waarop ons werk wordt verricht met de tijd, maar in elke tijd moeten we de snelheid van het werk en de productiviteit verhogen, de verkoopbaarheid van onze producten optimaliseren en zodanig onder beste bijdrage leveren aan de samenleving, door verspilling, verloren tijd en overbodig dubbel werk te voorkomen.

(4) Reageren op maatschappelijke veranderingen

De samenleving verandert van dag tot dag en het tempo van de veranderingen neemt van jaar tot jaar toe. Vanzelfsprekend zullen hierbij bepaalde dingen plotseling verdwijnen terwijl er nieuwe verschijnselen de kop opsteken, maar in het algemeen ontwikkelt de samenleving zich in een geleidelijke evolutie.

In recente jaren zijn veel sociale vraagstukken voortgekomen uit de negatieve aspecten van de ontwikkeling, zoals de wereldwijde milieuproblemen. Als we echter deze kwesties beschouwen als vraagstukken die een oplossing vereisen, en ons richten op een rationele aanpak of een nieuwe benadering, kunnen we stellen dat onze samenleving zich blijft ontwikkelen terwijl die van dag tot dag verandert. Onze stichter geloofde dat het principe van "groei en ontwikkeling" in alle aspecten van de wereld werkzaam is.

In elk van onze bedrijven trachten we een beeld op te roepen van een wenselijke toekomst, ons voorbereidend op de toekomst van onze klanten, om producten en diensten te leveren die in positieve zin bijdragen, om een ideale maatschappij te realiseren die zowel materiële welvaart als spiritueel welzijn biedt. Tijdens dit streven ontmoeten we veranderingen die niet slechts nieuwe kansen maar ook dreiging kunnen vertegenwoordigen.

In het licht van dergelijke veranderingen en tekenen aan de wand is het belangrijk om dit niet oppervlakkig te zien, maar de situatie serieus en objectief waar te nemen zoals die is en om dan de diepere totaaltrends er achter te beschouwen. Om de veranderingen het hoofd te bieden, kan het zelfs wel eens nodig zijn om methoden die tot dusverre effectief waren, te verruilen voor andere.

We moeten de moed hebben om zaken die niet meer nodig zijn, af te danken en om elke dag te beginnen met een nieuwe instelling en een nieuwe aanpak. Deze houding zal ons in staat stellen om sociale veranderingen waar te nemen en om de toekomst met enthousiasme tegemoet te gaan.