De basisbedrijfsfilosofie van de Panasonic-groep 1. De doelstelling van de onderneming

Welk doel stelt een onderneming zich? Onze stichter Konosuke Matsushita geloofde dat het doel en de middelen van een onderneming zich moeten richten op het streven van alle mensen om hun bestaan aangenaam en betekenisvol te maken.

Met andere woorden: hij stelde zich als uitgangpunt dat het primaire doel van een onderneming de verrijking en ontwikkeling van de samenleving moet ondersteunen door het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en diensten die een nuttige bijdrage leveren aan het dagelijks leven, voor een redelijke prijs en in de gewenste hoeveelheid. Hij geloofde dat de eigenaar van een onderneming met een dergelijk doel niet zo zeer de onderneming zelf is, maar dat die aan de samenleving toebehoort, een idee kort en bondig vervat als "een onderneming is een openbare instelling".

Als men een onderneming zo beschouwt als een openbare instelling, kan men de gevolgtrekking maken dat de bedrijfsmiddelen die de onderneming nodig heeft, waaronder het personeel, de fondsen, bedrijfslocaties en grondstoffen, door de samenleving aan het bedrijf zijn toevertrouwd. De onderneming moet een bijdrage leveren aan de maatschappij door naar vermogen het beste gebruik te maken van de middelen die haar door de samenleving te beschikking zijn gesteld, om daarmee de vereiste meerwaarde te leveren.

Over het algemeen wordt het aangenomen dat het doel van een onderneming het nastreven van geldelijke winst is. Wij van de Panasonic-groep zien de winst als iets dat door de samenleving aan het bedrijf wordt toegekend, als beloning voor de geleverde bijdragen, en hoe waardevoller die bijdragen, des te groter de winst. Andersom vervult een onderneming die geen winst maakt, ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden niet naar behoren, of is daartoe niet in staat en zal dan ook zo spoedig mogelijk gerenoveerd moeten worden.

Daarnaast voert een onderneming haar bedrijfsactiviteiten uit door het onderhouden van contacten met klanten, zakenpartners, aandeelhouders, de samenleving en vele andere betrokkenen. Aangezien de onderneming een openbare instelling is, kan die zich in geen geval ontwikkelen ten koste van haar omgeving of de betrokken personen en instanties. De enige manier waarop een onderneming zich langdurig gunstig kan ontwikkelen is in samenwerking met alle betrokkenen.

In een onderneming die haar sociale verantwoordelijkheden wil nakomen, speelt het personeel een bepalende rol. In een steeds veranderende samenleving kan een onderneming nooit haar sociale verantwoordelijkheid van de creatie van maatschappelijke meerwaarde naleven als de medewerkers niet meer doen dan slechts hun voorgeschreven taken verrichten. Alle personen die werkzaam zijn in een onderneming moeten dagelijks hun eigen arbeidsprestaties verbeteren, ook al is het maar in geringe mate. Dat zal de positieve ontwikkeling en verrijking van het dagelijks leven ten goede komen, voor iedereen en voor de samenleving.