Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 9. Deltagande ledning genom kollektiv visdom

För att säkerställa att autonom, ansvarsfull ledning implementeras djupt betonar Panasonic-koncernen vikten av att utöva medarbetares entreprenörskap. Därigenom utvecklar medarbetarna ett ansvarstänkande för att leda sitt eget arbete, och de lär sig vikten av att leda genom att insamla erfarenheter från varje enskild person. Grundaren konstaterade vid ett tillfälle att ”den bästa ledningen är ledning baserad på kollektiv visdom”.

Det är viktigt att var och en av oss känner ett självständigt ansvar i vårt arbete, och vi måste alla fortsätta att utveckla oss själva för att bli överlägsna i vårt arbete. Men oavsett hur kapabel en person kan vara, finns det en gräns för en människas visdom. En självbelåten ledning kan fungera ett tag, men kommer så småningom att leda till negativa effekter på egenrättfärdighet, vilket inte kommer att bestå.

Om vi i stället samlar på oss omfattande visdom och snabbt fattar högkvalitativa beslut hjälper det oss att fortsätta bidra till samhället snabbare än andra företag.

För att samla in kollektiv visdom är det viktigt att överordnade samarbetar med underordnade för att på bästa sätt utnyttja deras individuella styrkor. För att maximera nyttan av allas talanger måste överordnade lita på sina underordnade, delegera ansvar och befogenheter i så stor grad som möjligt, löpande ge lämplig vägledning och uppmuntra underordnade att vara proaktiva och uppfinningsrika.

Överordnade bör betrakta sina underordnades rekommendationer och förslag med ett öppet och uppriktigt sinne och anstränga sig för att införa dem i verksamheten i så stor grad som möjligt. Om ett förslag inte kan antas måste de överordnade förklara varför, så att de underordnade inte förlorar sin motivation och initiativförmåga, utan istället kan fortsätta arbeta aktivt.

För att sprida företags- och organisationspolicyer måste överordnade kommunicera dem till sina underordnade i en toppstyrd modell. Men om de överordnade bara ger instruktioner och underordnade helt enkelt följer dem, kommer organisationen att misslyckas med att utvecklas. Det är dessutom viktigt att ha en företagskultur med öppna diskussioner, där underordnade kan kommunicera sina synpunkter till sina överordnade nedifrån och upp.

Även nyanställda bör betrakta sig själva som en egen chef för en självständig affärsenhet, och de måste anamma tankesättet om de anställdas entreprenörskap och delta i ledningen proaktivt, till exempel genom att föreslå nödvändiga förbättringar.

Det är också viktigt att samla in olika åsikter och insikter. Panasonic-koncernen vänder sig till kunder i alla världens hörn. Vi måste införliva olika åsikter och perspektiv i vårt arbete för att kunna fortsätta att bli valda av kunder på en global marknad, som ständigt förbättras och utvecklas i alla snabbare takt. Vår individuella mångfald genererar olika åsikter och insikter, och det är viktigt att vi accepterar och respekterar den individualitet, som finns inom var och en av oss.

Genom att dra fördel av personlig mångfald kan visdom samlas in, och organisationen kan fortsätta att utvecklas. Mångfald leder med andra ord till ökad konkurrenskraft. För att få ut det mesta av mångfalden bör överordnade bryta ner barriärer som står i vägen för individuella personligheter och stödja dessa individer så att de får möjlighet att utmana sig själva.

För att kommunikation och mångfald underifrån och upp ska blomstra i en organisation bör alla medarbetare känna att de alltid kan framföra sina åsikter. Istället för att bara implementera ledningsdirektiv och förhindra ärliga åsikter, kommer denna nedifrån-och-upp-strategi att uppmuntra alla medarbetare att dela problem på arbetsplatsen oavsett rang, diskutera öppet hur organisationen bör utvecklas och utbyta idéer om riktningen framåt. Detta är kärnan i att samla kollektiv visdom.

Förutsättningen för att använda kollektiv visdom är att både överordnade och underordnade närmar sig olika situationer, som de är, utan att fastna i personliga känslor eller felaktiga antaganden. Det betyder med andra ord att alla måste ta sig an sina arbetsuppgifter med sunao – ett öppet sinne.

För kunderna alltid ska välja oss: låt oss jobba tillsammans för att uppnå överlägsen kvalitet, kostnad och service, genom att implementera deltagande ledning baserad på genuin, kollektiv visdom i alla Panasonic-koncernens avdelningar.