Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 4. Företagets verksamhetsidé och de Sju principerna

Företagets verksamhetsidé och de Sju principerna uttrycker vår inställning till hur vi dagligen ska utföra vårt arbete som medarbetare i Panasonic-koncernen.

Företagets verksamhetsidé: Framsteg och utveckling kan endast åstadkommas genom gemensamma ansträngningar och samarbete mellan alla medarbetare på vårt företag. Vi förbinder oss att i en anda av gemenskap utföra våra arbetsuppgifter med hängivenhet, flit och integritet.

För att bidra till samhällets utveckling genom företaget är det avgörande att alla samarbetar och arbetar tillsammans varje dag. Först när varje organisation sätter upp sina egna höga mål, dess medlemmar förstår dem fullt ut och gör dem till sina egna, och det finns ett lagarbete baserat på ömsesidigt förtroende, kan organisationens mål och i slutändan samhällets utveckling förverkligas.

Bidrag till samhället: Vi kommer alltid att uppträda i enlighet med den grundläggande ledningsprincipen och troget uppfylla vårt ansvar som industriidkare gentemot de samhällen där vi verkar.

Vårt uppdrag är att bidra till global utveckling och välstånd samt harmoni med den globala miljön genom våra affärsverksamheter, med syftet att förverkliga ett idealiskt samhälle. Med denna medvetenhet alltid i åtanke måste vi förbinda oss att uppnå överlägsen kvalitet, kostnad och service genom vår dagliga verksamhet.

Rättvisa och ärlighet: Vi kommer att vara rättvisa och ärliga i alla våra affärsangelägenheter och i vårt personliga uppförande. Oavsett hur begåvade och kunniga vi än är, kan vi utan personlig integritet varken förtjäna andras respekt eller öka vår egen självrespekt.

Vi måste följa samhällets normer och regler som en självklarhet, och vi måste också bedriva vår verksamhet på ett rättvist och opartiskt sätt, fritt från själviskhet. Det är viktigt att alltid uppträda med integritet och med en känsla för rent spel. Utan detta tankesätt är inte ens de med ett överflöd av kunskap och talanger kvalificerade att ingå som medlemmar i Panasonic-koncernen.

Samarbete och laganda: Vi måste slå samman våra förmågor för att uppnå våra gemensamma mål. Oavsett hur begåvade vi är som individer blir vi utan samarbete och laganda bara ett företag till namnet.

Vi ska uppnå ännu bättre resultat genom att förena våra ansträngningar och stärka vår laganda. Det är viktigt att utnyttja olika åsikter och olika personligheter och att samarbeta i en enhetlig anda. Utan detta kommer vi inte, hur än begåvad den samlade personalen är, att kunna visa vår styrka som organisation.

Ständigt arbete för förbättring: Vi kommer att ständigt sträva efter att förbättra vår förmåga att bidra till samhället genom våra affärsaktiviteter. Det är endast genom detta ständiga arbete som vi kan uppfylla vår grundläggande ledningsprincip och bidra till att förverkliga varaktig fred och välstånd.

För att uppfylla vårt uppdrag måste vi arbeta så hårt som möjligt, övervinna svårigheter och fortsätta framåt. Oavsett vilken typ av arbete vi utför måste vi alltid lära oss mer, tänka seriöst och anstränga oss till det yttersta utifrån en stark känsla av passion, så att ny kreativitet och uppfinningsrikedom kan växa fram och leda till ytterligare framsteg och förbättringar.

Artighet och ödmjukhet: Vi kommer alltid att vara vänliga och ödmjuka och respektera andras rättigheter och behov för att stärka sunda sociala relationer och förbättra livskvaliteten i våra samhällen.

Vi måste hedra artighet och vara ödmjuka i vår inställning till arbetet. I vårt dagliga liv är det viktigt att vi anstränger oss för att behandla alla med respekt, avstår från att agera arrogant och att vi är öppna för självkritik.

Anpassningsförmåga: Vi ska ständigt anpassa vårt tänkande och beteende för att möta de ständigt föränderliga villkoren runt omkring oss, och vi måste se till att vi agerar i harmoni med naturen för att säkerställa framåtskridande och framgång i våra strävanden.

Vi måste fortsätta att korrekt förstå och anpassa oss till samhällets förändringar och utveckling. För att uppnå detta är det viktigt att undvika att se saker ur ett snävt perspektiv, utan att i stället ta tag i större trender som ligger till grund för det som händer, såväl som deras kärna.

Vi måste bemöta frågeställningar rakt på sak, ta dem som de är på ett objektivt sätt utan att fastna i självcentrering och förutfattade meningar. För att anpassa oss till ett samhälle som går framåt och utvecklas kontinuerligt får vi inte glömma bort vår starka önskan och våra ansträngningar om att också själva utvecklas kontinuerligt.

Tacksamhet: Vi ska agera utifrån en känsla av tacksamhet för alla de förmåner vi har fått, övertygade om att denna attityd kommer att vara en källa till obegränsad glädje och vitalitet, vilket gör det möjligt för oss att övervinna alla hinder vi konfronteras med.

Vårt dagliga arbete och vårt liv är beroende av stöd från alla berörda parter och många andra, inklusive våra kollegor, familjer och människorna i samhället som helhet. Det är viktigt att vi alltid återbetalar det stöd vi får med en känsla av tacksamhet.

Att bidra till sociala framsteg med tacksamhet mot varandra och viljan att återgälda alla de människor som har hjälpt oss, kommer att ge oss gränslös glädje och styrka och modet att övervinna svårigheter.