Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 10. Utveckla människor och få ut det mesta av deras potential

​(1) Hur Panasonic-koncernen värderar människor

Ett företags totala styrka är summan av medarbetarnas styrka. För att öka företagets samlade styrkor måste vi därför var och en identifiera vad som behövs i vårt arbete och självständigt använda vår fulla kapacitet till att implementera förbättringar.

Först när medarbetarnas mål och företagets inriktning möts, och företagets mål är en förlängning av varje medarbetares mål, kan varje medarbetares ansträngningar kombineras så att organisationen kan utföra ett överlägset arbete som kunderna efterfrågar.

För att uppnå detta bör överordnade ha en god förståelse för varje underordnads unika förmågor och sträva efter att få deras individuella styrkor att lysa så att de kan använda sina förmågor med en känsla av tillfredsställelse. Samtidigt förväntas underordnade att ha tilltro till sin egen potential och kontinuerligt förbättra sig själva.

Var och en av oss ansvarar för Panasonic-koncernens utveckling. Koncernens förmåga att fortsätta bidra till samhällets utveckling beror på tänkesättet och beteendet hos varje enskild individ.

Mot denna bakgrund är grunden för vår ledning att vårda och utnyttja de värdefulla mänskliga resurser som samhället anförtrott oss. Som grundaren sa, ”Ett företag består av människor”.

”Ett företag består av människor”: Att hitta rätt medarbetare är för alla företag det första steget mot utveckling. Oavsett hur framstående ett företags historia eller tradition är kommer oförmågan att hitta medarbetare som kan föra den traditionen vidare så småningom att leda till företagets nedgång. Ledningsorganisationer och -metoder är naturligtvis väldigt viktiga, men det är människor som ger dem liv… Således handlar företagsledning mer än något annat om att ha en stark personalstyrka och uppmuntra medarbetarna att uppfylla sin potential.

(2) Förbättra dina egna förmågor

Som medlemmar i Panasonic-koncernen måste vi alltid göra korrekta värdebedömningar med ett sunao (öppet) sinne i enlighet med den grundläggande affärsfilosofin, och vi måste förbättra våra förmågor genom rigorös daglig praxis och ödmjuk reflektion över våra erfarenheter.

Som medlem i Panasonic-koncernen är framför allt de Sju principerna en vägledning för självutveckling. Samtidigt är det en vägledning för att leva ett bättre liv som industriidkare som strävar efter att bidra till social utveckling. Den tidigare ordföranden Arataro Takahashi förklarade betydelsen av att praktisera de Sju principerna så här.

De Sju principerna utgör grunden till den grundläggande affärsfilosofin. Till exempel är innehållet i ”Bidrag till samhället” förkroppsligandet av själva det Grundläggande affärsmålet, och att omsätta detta i praktiken på ett konkret sätt innebär att utföra arbete på ett oöverträffat sätt ifråga om kvalitet, kostnad och service, och det är detta som kunderna kommer att välja. Med denna förståelse måste vi hela tiden reflektera över om de produkter vi tillverkar verkligen bidrar till samhället, och om vårt nuvarande tillvägagångssätt för att tillverka dem är lämpligt. Dessa reflektioner och undersökningar upprepas dagligen. Genom denna ackumulering genererar man originalitet och uppfinningsrikedom, och den grundläggande affärsfilosofin återspeglas då i arbetet som utförs. Det är därför omöjligt att utveckla människor utan en tydlig grundpolicy.

Ett företag har en skyldighet att utveckla sina medarbetare lägligt och ändamålsenligt. Samtidigt måste var och en av oss vara ambitiös och fortsätta sträva efter att uppnå våra personliga mål.

(3) Policy för personalutveckling

Grundaren angav betydelsen av personalutveckling inom Panasonic-koncernen med frasen ”Utveckla människor innan du tillverkar produkter”. Han ansåg att tillverkning av bra produkter måste föregås av att man utvecklar den typ av människor som behövs.

Så hur utvecklar vi medarbetarna och gör det bästa av deras potential? Grundidén är att utveckla medarbetare som anförtrotts oss av samhället, som till fullo förstår den grundläggande affärsfilosofin, arbetar allvarligt utifrån dessa policyer, reflekterar ödmjukt och fortsätter att sträva efter förbättring varje dag.

Det som är viktigast i utvecklingen av medarbetarna är att utan att tveka anförtro arbetet åt dina underordnade. Detta är också kärnan i autonom, ansvarsfull ledning. Människor skolas vid operativa frontlinjer, och för att de ska kunna utveckla sina förmågor måste de lära sig genom att arbeta, tänka och agera självständigt.

Att anförtro arbete till underordnade innebär inte att tilldela uppgifter utan urskillning. Samtidigt som de måste ha det slutliga ansvaret i åtanke, måste överordnade uppmuntra sina underordnade att tänka och förbättra sig självständigt. Det är viktigt att inte lära underordnade varenda detalj, utan att kommunicera med dem så att de kan tänka, bli medvetna och införliva de lärdomar de lär sig.

Även om det ibland är nödvändigt för dig att behandla dina underordnade strängt, är det viktigaste att behandla dem med uppriktighet och tillgivenhet så att de kan lita på dig och arbeta mot sin egen utveckling med en känsla av trygghet.

När du fullgör ditt ansvar som överordnad genom att delegera arbetsuppgifter med ett vakande öga, måste du också leda dina underordnade genom att djupgående fundera över framtida risker som kan uppstå. Det finns också saker som dina underordnade kan lära dig, och detta kan leda till din egen utveckling som överordnad.

Ett exempel på denna praxis är etableringen av Sagafabriken. I början av 1960-talet valde den tidigare styrelseordföranden Arataro Takahashi ut två unga anställda cirka 30 år gamla utan tidigare erfarenhet som skulle upprätta en torrbatterifabrik i Saga-prefekturen för Kyushu Matsushita Electric. De anförtroddes allt från konstruktionen av den nya byggnaden och anläggningarna till igångsättning av tillverkningen.

Takahashi förmedlade bara de grundläggande riktlinjerna utan några detaljerade villkor, men han ställde också strikta krav, som att instruera de två anställda att halvera sin föreslagna budget. Som ett resultat av deras hårda arbete och uppfinningsrikedom lyckades de bygga fabriken för mindre än den ursprungliga budgeten. Som chefer fortsatte de att bidra till etableringen av utländska fabriker och ledningen av koncernbolag.

Att utveckla människor är den överordnades viktigaste arbete. Panasonic-koncernen har som mål att fortsätta bidra till sociala framsteg genom att arbeta mot ett idealiskt samhälle. Även om du kan fastställa långtgående ideal och mål, kan perioden för ditt eget engagemang i företaget upplevas som kortvarigt. För att upprätthålla verksamheten som en pågående verksamhet måste därför överordnade utbilda sina underordnade, då verksamheten till syvende och sist måste föras vidare till nästa generation.

Som överordnade måste ni vara medvetna om att ni har ansvaret för att vägleda era underordnade, som är anförtrodda oss av samhället, för att överträffa er själva. När samhällsevolutionen accelererar är det svårt att tro att konventionella tillvägagångssätt kommer att fungera i nästa generation. Därför måste du hjälpa dina underordnade så att de uppnår förmågan att flexibelt hantera olika svårigheter när de befinner sig i positioner med eget ansvar.

Våra föregångare på Panasonic har lämnat oss många ovärderliga råd om att utveckla människor och få ut det mesta av deras förmågor. Vi hoppas att du kommer att tillämpa dem för såväl medarbetarnas utveckling som för din egen personliga tillväxt.