Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 3. Den grundläggande ledningsprincipen

Syftet med Panasonic-koncernens verksamhet och dess uppdrag är oförändrat sedan kungörandet om Meichi och den grundläggande ledningsprincipen fångar denna filosofi på ett koncist sätt. Det är den vägledande principen för alla våra ledningsaktiviteter, och det är också den huvudsakliga grunden för att bestämma vilken riktning företaget ska ta.

Genom att erkänna vårt ansvar som industriidkare ska vi arbeta för samhällets framåtskridande och utveckling liksom människors välbefinnande genom vår affärsverksamhet och därigenom förbättra livskvaliteten över hela världen.

Med andra ord, som industriidkare kommer vi att outtröttligt fullfölja detta uppdrag för att därmed bidra till samhällets utveckling.

Vi måste varje dag fortsätta att sträva efter framåtskridande genom att förse samhället med överlägsna produkter och tjänster, som förbättrar välbefinnandet och livskvaliteten för alla och envar runt om i världen.