Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 2. Panasonic-koncernens uppdrag och vad vi måste göra nu

Grundaren fortsatte att begrunda verksamhetens sanna uppdrag och den 5 maj 1932 samlade han alla sina anställda för att göra ett kraftfullt tillkännagivande. Panasonic-koncernen refererar till detta som Meichi, uppenbarelsen av vårt företagsuppdrag.

Grundaren sa: ”Vårt uppdrag som industriidkare är att övervinna fattigdom och föra rikedom till samhället. Det är endast för detta ändamål som företag ska tillåtas att nå framgång.” Precis som kranvatten i Japan på den tiden skulle rinna fritt från kranen, bör priset på varor vara så lågt som möjligt. Med andra ord, eliminering av fattigdom kommer att uppnås genom att producera ett outtömligt utbud av varor.

Men grundarens sanna avsikt, som finns i hans kranvattenfilosofi, uttrycktes med följande ord, som anger det mål han eftersträvade: ”Mänsklig lycka kan förverkligas och förbättras genom både materiellt och mentalt välstånd. Endast när mental sinnesfrid kombineras med ett obegränsat utbud på materiella varor kan sann lycka uppnås.”

För att uppnå detta uppdrag lade grundaren fram en 250-årsplan, bestående av tio på varandra följande faser om 25 år, med målet att uppnå ett ”land av fred och välstånd”, det vill säga ett idealiskt samhälle. Dessutom skulle planen inte upphöra efter de första 250 åren, utan skulle förlängas till de kommande 250 åren, i en strävan efter högre ideal på ett sätt som är lämpligt för tidsperioden.

Även om kranvattenfilosofin formulerades för cirka 90 år sedan är målet att uppnå materiellt och mentalt välstånd precis lika giltigt i dagens värld.

Faktum är att många samhällen, särskilt de i utvecklade länder, är fulla av materiella varor, men särskilt med tanke på den snabbt förvärrade miljöförstörelsen och utarmningen av energiresurser finns det stor oro för att våra barn, barnbarn och kommande generationer kanske inte kan njuta de rika liv som vi nu lever.

Hittills har vi varit engagerade i affärer främst utifrån perspektivet att öka det materiella överflödet genom att leverera varor. Detta är dock långt ifrån det ideala samhälle som vår grundare föreställde sig. Vi kan ändå inte gå tillbaka till det förflutna nu. Vi måste återigen föreställa oss ett idealsamhälle, ett med både materiellt och mentalt välmående, och gå framåt för att förverkliga det.

För att förverkliga vårt ideala samhälle måste vi ta itu med sociala problem när de uppstår och bidra till att lösa dem. Av dessa bör globala miljöfrågor ges högsta prioritet under det 21: a århundradet.

Panasonic-koncernen presenterade sin egen miljöstadga 1991 långt före andra företag, och vi har brottats med denna frågeställning i många år. För att gå framåt och agera som ett företag som leder vägen när det gäller miljöfrågor måste vi fortsätta att ta proaktiva steg ur en mängd olika perspektiv, inklusive att minimera våra produkters och tjänsters skador på miljön och att reducera mängden energi vi använder i vår produktion.