Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 6. Utöva den grundläggande affärsfilosofin

Vår Grundläggande affärsfilosofin kan bara internaliseras genom att tillämpa den. Vår tidigare ordförande, "Arataro Takahashi, uttryckte det så här: ”En intellektuell förståelse av den grundläggande affärsfilosofin ger inte mycket nytta. För att etablera denna filosofi som din orubbliga grund är det viktigt att omsätta den i praktiken och lära sig den utantill med din kropp.” Han tillämpade filosofin på reformarbetet och tillväxten hos många koncernbolag.

Detta avsnitt förklarar det allra viktigaste som måste förstås som ett krav för att utöva den Grundläggande affärsfilosofin.

(1) Föreställ dig vilken typ av framtid vi bör uppnå och sträva efter väsentligt kundvärde

Vårt mål är att förverkliga ett idealsamhälle med materiellt och mentalt välstånd. Detta gäller även för våra enskilda verksamheter, som var och en måste föreställa sig sin bäst tänkbara framtid och sträva efter att uppnå den.

Den idealiska framtid, som vi hänvisar till här, är inte en förlängning av den nuvarande situationen, och det är inte heller något vi enbart överväger utifrån vårt eget perspektiv. Hur ska människors liv, samhället och den globala miljön se ut i framtiden, och hur kan vi säkerställa att våra barn och barnbarn kommer att kunna leva ett rikare liv i både ett materiellt och mentalt perspektiv? Det är nödvändigt att vi föreställer oss vilken typ av framtid vi vill förverkliga, dvs. en framtid som placerar människan i centrum.

Om vi tittar bakåt från denna utgångspunkt, hur bör vår verksamhet kunna bidra? Hur borde verksamheten förändra och förbättra sin konkurrenskraft för att vinna över alla andra konkurrenter? Och vilka åtgärder måste vidtas för att uppnå detta? Dessa saker måste noggrant övervägas och omsättas grundligt i praktiken.

För att förverkliga en idealisk framtid genom vår verksamhets specifika produkter och tjänster måste vi sträva efter att ge våra kunder ett mervärde. Mervärdet för kunden är inte strävan efter överdriven prestanda eller kvalitet, och det betyder inte heller att vi bara gör det som kunden efterfrågar. Det handlar om att vi måste hålla oss nära kunderna, förstå kärnan i deras problem och frågor och hur det blir i framtiden. Och vi måste inse vad som verkligen är användbart för dem.

Vi måste lyssna noga på dagens kunder, och vi måste förbättra våra produkter ur deras synvinkel. Att vara nära kunden innebär samtidigt att ta reda på hur vi kan utveckla framtida livsstilar och samhällen till kundens fördel och modigt ta itu med denna utmaning för att uppnå detta.

Många företag i Panasonic-koncernen har utvecklats längs detta tillvägagångssätt. Titta exempelvis motorbranschen. På 1930-talet såg grundaren för sig en framtid där i genomsnitt tio motorer skulle användas i varje hushåll, och utifrån denna vision startade han en motorverksamhet. Samtidigt satte hand upp ett mål att leverera radioapparater i stor skala till halva priset jämfört med den tidens konventionella apparater, för att ge alla och envar lättare tillgång till information. Han lyckades halvera kostnaden.

Vägen till den framtid vi vill nå kommer att bli lång och mödosam. Vår motorverksamhet, som startades från grunden, var till en början ett stort misslyckande och det fanns många inom företaget som argumenterade för att fabriken borde läggas ned.

Men den tidigare ordföranden Arataro Takahashi bad för alla medarbetare involverade i motorverksamheten att omsätta den Grundläggande affärsfilosofin i praktiken – för att uppnå överlägsen kvalitet, kostnad och service. Alla medarbetare på företagets tillverknings-, konstruktions- och försäljningsavdelningar svarade med att oförtrutet göra förbättringar. Resultatet var en serie av motorer som blev så populära att affärsområdet inte kunde producera dem tillräckligt snabbt. Det tog kring 20 år att nå denna punkt, men utvecklingen av motorbranschen bidrog starkt till den efterföljande utvecklingen av verksamheten med hushållsmaskiner.

På detta sätt måste vi i var och en av våra verksamheter föreställa oss den framtid vi vill uppnå och sträva efter att skapa ett väsentligt kundvärde.

(2) Uppnå social rättvisa, samexistens och ömsesidigt välstånd

När vi bedriver vår verksamhet och använder de ledningsresurser som samhället anförtrott oss, innebär det att måste vi använda dessa resurser på ett korrekt sätt till gagn för samhället och uppfylla vårt ansvar gentemot berörda parter till fullo.

Förutom att inte bryta mot lagar, regleringar och samhällsmoraler måste vi alltid överväga vad som är rätt för samhället, inhämta bevisad visdom och omsätta detta i praktiken. Grundaren fångade betydelsen av detta med termen ”social rättvisa”. Skyddet av våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa är en förutsättning och det outtröttliga genomförandet av social rättvisa kommer att bidra till samhällets, industrins och våra affärspartners verkliga utveckling.

I de nära relationer vi dessutom utvecklar när vi gör affärer med företag som levererar material till oss, underleverantörer och entreprenadföretag som stödjer vår verksamhet och närstående butiker samt försäljningsrepresentanter som säljer våra produkter, måste vi dessutom sträva efter att förverkliga ömsesidigt välstånd och gemensam utveckling.

Som partners som strävar efter att utveckla samhället är det viktigt att ha en öppen diskussion och ömsesidig förståelse mellan dessa närstående parter, såväl som ömsesidig medvetenhetshöjning inom områden som produkter, teknik och processförbättringar. På så sätt kan varje part ta på sig en större roll i samhället, genom samarbete med bibehållen autonomi, och ömsesidigt stöd som ger upphov till kollektiva styrkor. Detta är Panasonic-koncernens grundläggande syn på samexistens och ömsesidigt välstånd.

(3) Eliminera slöseri, passivitet och merarbete

Från vår vinstsynpunkt, såsom anges i 1. Företagets uppdrag, måste vi se det som en synd att vara skuldsatt. Och även om ett företag går med betydande vinst, förlorar det företaget helt enkelt uteblivna möjligheter att generera högre vinst om det plågas av överdrivet slöseri och passivitet. Som en följd av detta missar vi chansen att tjäna pengar, som borde delats med våra medarbetare, aktieägare och samhället – vinster som gör det möjligt för oss att bygga upp en större kundkrets och framtidens samhälle. I detta avseende betraktas sådana förhållanden också som en synd.

Sett ur detta perspektiv är det uppenbart att det är en synd att vara skuldsatt, men dessutom är förekomsten av slöseri, passivitet och behovet av merarbete i verksamheten också en synd. Hur lite varje individ än utför i sitt arbete så är arbetet till gagn för människors bästa i samhället, och det är alltid kopplat till samhällets utveckling.

I det sammanhanget bör det inte förekomma något som helst slöseri inom våra affärsaktiviteter. Var och en av oss måste varje dag vara medveten om varje spilld sekund eller varje slöseri, och vi måste implementera förbättringar för att eliminera detta. Vi ska därför alltid sträva efter att göra vårt bästa, och förstå att även om det bara handlar om en enda skruv eller ett enkelt pappersark så ska vårt arbete leda till utveckling av samhället.

Hur arbetet utförs förändras naturligtvis med tiden, men under alla tidsperioder måste vi höja effektiviteten i vårt arbetet och vår verksamhet, stärka konkurrenskraften i våra operativa frontlinjer och på så sätt bidra till samhället i stort genom att helt och hållet eliminera slöseri, passivitet och merarbete.

(4) Reagera på förändringar i samhället

Samhället förändras varje dag, och förändringshastigheten ökar för varje år. Mitt i dessa förändringar avtar och försvinner vissa saker, medan andra föds på nytt, men totalt sett utvecklas och förbättras samhället konstant.

Under de senaste åren har många sociala problem uppstått till följd av negativa sidor av utvecklingen, till exempel globala miljöfrågor. Men om vi tittat på sådana frågeställningar som att de behöver en lösning och siktar på ett bättre svar eller en ny riktning kan vi med fog säga att vårt samhälle fortsätter att utvecklas samtidigt som det förändras dag för dag. Grundaren menade att principen om ”tillväxt och utveckling” kan tillämpas på allt i världen.

I alla våra verksamhetsgrenar strävar vi efter att föreställa oss en framtid som behöver förverkligas, förutse våra kunders framtid och leverera produkter och tjänster som de uppskattar, för att förverkliga ett idealsamhälle med såväl materiellt som mentalt välstånd. När vi strävar efter att nå detta kommer vi att konfronteras med förändringar som inte bara innebär möjligheter, utan också hot.

Inför sådana förändringar och tecken på förändringar är det viktigt att inte bara värdera det allmänna intrycket, utan att möta situationen rakt på sak och objektivt, och sedan förstå de stora trenderna som ligger bakom. För att kunna hantera förändringar måste vi även överväga möjligheten att göra oss av med metoder som hittills varit effektiva.

Vi måste våga att överge det som bör kasseras och börja varje dag med en ny attityd och nya sätt att utföra saker och ting på. Denna attityd kommer att kräva att vi övervakar sociala förändringar och fortsätter att pressa oss själva med entusiasm.