Panasonic-koncernens grundläggande affärsfilosofi 1. Företagets uppdrag

För vilket syfte finns företag? Vår grundare Konosuke Matsushita menade att ett företags roll och uppdrag är att tillfredsställa människors önskan om att leva sina liv med större rikedom.

Med andra ord antog han att det ursprungliga uppdraget för ett företag är att bidra till samhällets utveckling genom att tillhandahålla produkter och tjänster av överlägsen kvalitet som är användbara i människors liv, till rimliga priser och i lämpliga mängder. Han trodde att ägaren till ett företag med ett sådant uppdrag inte är företaget självt, utan samhället, och detta uttrycks i frasen ”ett företag är en offentlig enhet i samhället”.

Om man anser att ett företag är en offentlig enhet i samhället, drar man slutsatsen att de ledningsresurser som är nödvändiga för företaget, inklusive personal, kapital, mark och material, har anförtrotts företaget av samhället. Företaget ska bidra till samhället genom att bedriva verksamhet som på bästa sätt utnyttjar de resurser som samhället anförtrott företaget och därigenom skapa mervärde.

Generellt sett finns det en uppfattning att syftet med ett företag är en strävan efter vinst. Panasonic-koncernen anser dock att vinst är något som ges till ett företag av samhället som en belöning för dess bidrag, och ju större bidrag desto större vinst. Å andra sidan, om ett företag inte genererar vinst, uppfyller det inte sitt sociala ansvar, eller saknar förmågan att göra det, och bör därför reformeras omgående.

Dessutom bedriver ett företag sin verksamhet samtidigt som det upprätthåller relationer med kunder, affärspartners, aktieägare, samhället och många andra intressenter. Eftersom ett företag är en offentlig enhet i samhället är det inte acceptabelt att det utvecklas på bekostnad av sina intressenter. Det enda sättet för ett företag att utvecklas på lång sikt är att göra det tillsammans med alla sina intressenter.

Om ett företag ska kunna uppfylla sitt sociala ansvar spelar medarbetarna en oerhört viktig roll. I ett samhälle i ständig förändring är det omöjligt för ett företag att fullgöra sitt sociala ansvar genom att fortsätta skapa mervärden för samhället om dess medarbetare inte gör något mer än att endast utföra sina tilldelade arbetsuppgifter. Alla individer som arbetar i ett företag måste dagligen förbättra sitt eget arbete, även om det bara sker i små steg. Detta kommer att leda till förbättring och utveckling av människors livsstil och av samhället.