นโยบายพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค 3. วัตถุประสงค์พื้นฐานในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและพันธกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคคือแนวคิด
Meichi ในการก่อตั้งบริษัท ซึ่งวัตถุประสงค์พื้นฐานในการบริหารงานที่ว่านี้ก็คือ
สิ่งที่รวบรวมแนวคิดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนตรงประเด็นนั่นเอง วัตถุประสงค์
พื้นฐานในการบริหารงานเป็นแนวทางสำหรับกิจกรรมการบริหารจัดการทั้งหมด
ของเรา และเป็นหนึ่งในพื้นฐานในการกำหนดเส้นทางของบริษัท

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา ในฐานะที่เป็น
นักอุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนให้กับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของ
สังคมตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจ
ของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกให้ดีขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายความว่า “ในฐานะนักอุตสาหกรรม เราจะปฏิบัติ
พันธกิจนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความตระหนักรู้ว่าเราต้องอุทิศตนเพื่อการ
พัฒนาสังคม”

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุดให้กับสังคม
ตลอดจนวางแผนปรับปรุงและยกระดับการดำรงชีวิตของผู้คน เพื่อสร้างสังคมเชิง
วัฒนธรรมที่ดียิ่งขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลก เราต้องพยายามอย่างหนักทุกวันเพื่อ
ก้าวไปข้างหน้าดังที่ตั้งเป้าไว้

ชุดของแนวทางการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนในการพยายามนำปรัชญาธุรกิจพื้นฐานมาใช้ประโยชน์