นโยบายพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค 7. ลูกค้าต้องมาก่อน

ธุรกิจทั้งหมดของเราเกิดจากการที่ลูกค้าเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายขาดหรือบริการที่ลูกค้าต้องทำสัญญาเพื่อให้
บริการเป็นประจำ ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจที่จะต้องพิจารณาจากมุมมองของ
ลูกค้าเสมอ ให้บริการด้วยความจริงใจ และตอบสนองต่อลูกค้าที่สำคัญดังกล่าว
อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น

หากเราสามารถนำทัศนคติดังกล่าวไปปฏิบัติจริงได้เป็นอย่างดีกว่าคนอื่น
เราก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและลูกค้าก็ยังคงเลือกใช้เราต่อไป
นอกจากนี้ หากลูกค้าจำนวนมากพูดว่า “ดีใจที่เลือกพานาโซนิค” แสดงว่าธุรกิจ
ของเราได้รับการยอมรับให้เติบโตและพัฒนาต่อไปได้

ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ฝากคำพูดไว้มากมายเกี่ยวกับทัศนคติที่จำเป็นต่อการทำ
ธุรกิจ ซึ่งแนวคิดที่ว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน” ถือเป็นหนึ่งในนั้น โดยเขาได้กล่าวไว้
ดังต่อไปนี้

・การมอบความสุขแก่ลูกค้าคือคุณค่าในการดำรงอยู่ของธุรกิจ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าไม่ได้หมายถึงแค่การโน้มน้าวใจลูกค้า
ให้ยอมรับเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำให้ลูกค้ารู้สึกมี
ความสุขและสบายใจอีกด้วย ความสุขที่ว่านี้มีค่ามหาศาล ดังนั้นเราต้องพิจารณา
ให้รอบคอบเกี่ยวกับวิธีสื่อสารและการให้บริการ การทำงานในลักษณะเช่นนี้จะ
ทำให้เรารับความสุขนอกเหนือจากผลกำไร

・เราต้องเป็นหัวหน้าเสมียนของลูกค้า

ในการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญคือ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เราต้องจัดการ
อย่างละเอียดถี่ถ้วน และขายผลิตภัณฑ์นั้นด้วยความมั่นใจ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ
อีกอย่างหนึ่งที่ควรใส่ใจในช่วงเวลานั้นคือ การสวมบทบาทเป็นผู้ซื้อ และ
ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนราวกับว่าเราเป็นหัวหน้าเสมียนของลูกค้า หากเรา
คิดว่าเราเป็นหัวหน้าเสมียนของลูกค้า เราจะต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยรู้ว่า
ลูกค้าต้องการอะไร ต้องการผลิตภัณฑ์ระดับใด และต้องการมากน้อยเพียงใด ช่วย
ให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อลูกค้าได้ง่ายขึ้น

*หัวหน้าเสมียน: ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลร้านทั้งหมด เช่น การขายและการบัญชี
ฯลฯ จากคนงาน (พนักงาน) ทั้งหมดในร้าน

・การเติบโตเกิดจากหัวใจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ก็คือ ความสุขเมื่อได้รับคำ
ชมจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจนั่นเอง ไม่ว่าบริษัทจะ
ใหญ่โตแค่ไหน สิ่งสำคัญคือพนักงานทุกคนต้องรับฟังความต้องการของลูกค้า
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน การทำเช่นนี้จะทำให้เราได้รับการสนับสนุนค้ำจุนจาก
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น เมื่อการสนับสนุนค้ำจุนแพร่กระจายจากลูกค้าสู่ลูกค้าบริษัทของ
เราก็จะเติบโต

・บริษัทที่ไม่ดูแลลูกค้าจะล่มสลาย

สมมติว่ามีร้านอุด้งสองร้านที่ขายในราคาเท่ากัน ร้านหนึ่งใจดีและเอาใจใส่
ลูกค้า ส่วนอีกร้านหนึ่งไม่ดูแลลูกค้าเลย หากถามว่าร้านไหนจะเรียกลูกค้าได้
มากกว่าย่อมต้องเป็นร้านที่เอาใจใส่ลูกค้า ไม่ว่าบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็คทริค จะ
ใหญ่โตเพียงใด ตัวตนที่แท้จริงดังกล่าว ต้องไม่เปลี่ยนไปจากทัศนคติของร้านอุด้ง
ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า หากทุกคนประมาทโดยใส่ใจแค่เรื่องจำนวนลูกค้าหรือ
ยอดขาย และไม่ดูแลลูกค้า บริษัทย่อมล่มสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่ว่าบริษัทจะเติบโต และมีผังองค์กรที่ซับซ้อนมากเพียงใด เราทุกคนต้อง
ทำงานในแต่ละวันด้วยการเตรียมพร้อมที่จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ หาก
ธุรกิจแต่ละอย่างของเราไม่เติบโต เราต้องไตร่ตรองดูว่าเราไม่สามารถดำเนิน
ธุรกิจภายใต้แนวคิดที่ว่าลูกค้าต้องมาก่อนได้อย่างแท้จริง หรือมีข้อบกพร่อง
บางอย่างที่ทำให้เราไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างเต็มที่ ในกรณีนี้เราต้อง
ตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ชุดของแนวทางการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนในการพยายามนำปรัชญาธุรกิจพื้นฐานมาใช้ประโยชน์