นโยบายพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค 9. ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ผ่านภูมิปัญญาร่วม

เพื่อให้มั่นใจว่า “การบริหารรับผิดชอบแบบเอกเทศ” ได้รับการปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึง กลุ่มบริษัทพานาโซนิคได้เน้นย้ำความสำคัญของการลงมือทำตามแนวคิด
เรื่อง Employee Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการโดยตัวพนักงานเอง)
ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำงานโดยตระหนักว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้
บริหารงานของตนเอง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการโดยรวบรวมความรู้จากทุก
ปัจเจกบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การนำภูมิปัญญาร่วม
หรือความรู้สาธารณะมาใช้ในการบริหารจัดการนั่นเอง ผู้ก่อตั้งบริษัทยังทิ้งคำพูด
ไว้อีกด้วยว่า “การบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการบริการจัดการโดยใช้ภูมิ
ปัญญาร่วม”

การทำงานด้วย “ความรู้สึกรับผิดชอบแบบเอกเทศ” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
การปฏิบัติตามแนวคิดเรื่อง Employee Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการ
โดยตัวพนักงานเอง) ทุกคนต้องมุ่งมั่นสู่การทำงานที่ไม่เป็นสองรองใครและขัด
เกลาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถ
มากเพียงใด สติปัญญาของคนคนเดียวย่อมมีขีดจำกัด การบริหารจัดการและการ
ทำงานแบบยึดมั่นในตนเองว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่คิดถูกอาจใช้ได้ในชั่วขณะหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วการยึดมั่นในตัวเองจะส่งผลลบและไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป

ในทางกลับกัน การรวบรวมภูมิปัญญามากมายเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
อย่างแม่นยำและรวดเร็วจะช่วยให้เราอุทิศตนแก่สังคมได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ

เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาร่วมหรือความรู้สาธารณะ สิ่งสำคัญประการแรกคือ
ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความสามารถสูงสุดออกมา ผู้บังคับบัญชา
ต้องเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่แก่
พวกเขาให้มากที่สุด ตลอดแจ้งความต้องการของตนอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่าง
กระตือรือร้นในหน้างานของตนเอง นี่คือสิ่งผู้บังคับบัญชาพึงตระหนักถึง

ผู้บังคับบัญชาควรฟังคำแนะนำและข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
จริงจัง และพยายามนำคำแนะนำเหล่านั้นมาใช้ให้มากที่สุด หากไม่สามารถรับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ ผู้บังคับบัญชาต้องอธิบายเหตุผลให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสูญเสียแรงจูงใจและความเป็นอิสระในการทำงาน อีกทั้งสามารถ
ทำงานได้อย่างกระตือรือร้นมากขึ้น

เพื่อเป็นการปลูกฝังนโยบายของบริษัทหรือองค์กร จำเป็นต้องมี “การ
สื่อสารจากบนลงล่าง” โดยผู้บังคับบัญชาจะสื่อสารเนื้อหาเหล่านั้นกับผู้ใต้
บังคับบัญชาของตน อย่างไรก็ตาม หากผู้บังคับบัญชาเพียงแต่สั่งงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่เพียงปฏิบัติตามเท่านั้น องค์กรก็จะไม่พัฒนา นอกจากนี้
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านภูมิปัญญาร่วม สิ่งสำคัญที่ขาด
ไม่ได้คือวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบของ “การสื่อสารจากล่างขึ้นบน” กล่าวคือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารทุกสิ่งที่พวกเขาควรพูดกับผู้บังคับบัญชาได้
นั่นเอง

แม้แต่พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ทุกคนควรถือแนวคิดเรื่อง Employee
Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการโดยตัวพนักงานเอง) ที่ว่าเราเป็นตัว
ละครหลักหรือผู้บริหารขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง ผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็ต้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านการตัดสินใจของตนเอง เช่น การเสนอแนะสิ่ง
ที่จำเป็นต้องปรับปรุง ฯลฯ

นอกจากนี้ การรวบรวมความคิดเห็นและการตระหนักรู้ที่หลากหลายก็เป็น
สิ่งที่สำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับพวกเราที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าในตลาดทั่วโลก
เพื่อให้เรายังคงได้รับเลือกจากลูกค้าต่อไปในสังคมที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว เราต้องเข้าหาการทำงานด้วยมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย บุคลิกที่
หลากหลายก่อให้เกิดความคิดเห็นและการตระหนักรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นเราต้อง
ยอมรับและเคารพในความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล

การนำบุคลิกภาพที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น ช่วยให้เรา
สามารถรวบรวมภูมิปัญญาได้และองค์กรเองก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ กล่าวคือ
ความหลากหลายนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลาย ผู้บังคับบัญชาต้องกำจัดสิ่งกีด
ขวางที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกของเฉพาะตัวของแต่ละคน และสนับสนุนให้พวก
เขาได้รับโอกาสในการท้าทายตนเอง

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ “การสื่อสารจากล่างขึ้นบน” ไปในวงกว้างและใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายได้อย่างเต็มที่ในองค์กร ทุกคนในองค์กรต้อง
สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สามารถแสดงความรู้สึกอันแท้จริงของตนเอง
ได้ ว่า “เราสามารถพูดในสิ่งที่จำเป็นต้องพูดได้เสมอในองค์กร” แนวทางการ
สื่อสารจากล่างขึ้นบนจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยไม่
คำนึงถึงตำแหน่ง มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรที่ควรจะ
เป็น รวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่ควรดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ถูกต้องอยู่เสมอ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบาย
ขององค์กรอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า นี่คือแก่นของการรวบรวมภูมิปัญญาร่วม

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการรวบรวมภูมิปัญหาร่วมคือ ทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างเป็นกลางตามที่ควรจะเป็น
โดยปราศจากอคติและความรู้สึกส่วนตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำงานด้วย
“หัวใจที่ซื่อตรง” ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพื่อให้ได้คุณภาพ ต้นทุน และบริการที่ไม่เป็นสองรองใคร ตลอดจนผ่าน
การคัดเลือกโดยลูกค้าของเรา สิ่งสำคัญคือการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้วยภูมิปัญญาร่วมที่แท้จริงในทุกแผนกของกลุ่มบริษัท

ชุดของแนวทางการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนในการพยายามนำปรัชญาธุรกิจพื้นฐานมาใช้ประโยชน์