Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 1. Мисията на Предприятието

Каква е целта на съществуването на предприятията? Нашият основател Коносуке Мацушита вярваше, че ролята и мисията на едно предприятие е да задоволява желанието на хората да живеят в по-голямо благополучие.

С други думи, той предполагаше, че първоначалната мисия на едно предприятие е да допринася за развитието на обществото, като предлага продукти и услуги с най-високо качество, които са полезни за живота на хората, по разумни цени и в подходящи количества. Той вярваше, че собственикът на едно предприятие с такава мисия е не самото предприятие, а обществото, и това се изразява в думите "предприятието е обществена единица на социума."

Ако смятаме, че дадено предприятие е публична единица на обществото, стигаме до извода, че управленските ресурси, необходими на това предприятие, включително персонал, капитал, земя и материали, са му поверени от обществото. Предприятието трябва да допринася за обществото, като се занимава с дейности, които използват по най-добрия начин ресурсите, поверени му от обществото, и по този начин създава добавена стойност.

По принцип, съществува мнението, че целта на едно предприятие е да преследва печалба. Панасоник Груп обаче вярва, че печалбата е нещо, което се дава на предприятието от обществото като награда за неговия принос, и колкото по-голям е приносът, толкова по-голяма е печалбата. От друга страна, ако едно предприятие не генерира печалба, то не изпълнява социалната си отговорност или не е в състояние да я изпълнява и следователно трябва да бъде своевременно реформирано.

Освен това, предприятието реализира своята дейност, като поддържа взаимоотношения с клиенти, бизнес партньори, акционери, обществото и множество акционери. Доколкото предприятието е публична единица на обществото, не е допустимо то да се развива за сметка на своите акционери. Единственият начин едно предприятие да се развива в дългосрочна перспектива е да се развива заедно с всички свои акционери.

За да може едно предприятие да изпълнява своите социални отговорности, значителна роля играят сътрудниците. В условията на едно постоянно променящо се общество е невъзможно едно предприятие да изпълни своята социална отговорност, като продължава да създава добавена стойност за обществото, ако неговите сътрудници не правят нищо повече от това просто да изпълняват възложените им задачи. Всеки работещ в едно предприятие трябва ежедневно, дори малко, но да усъвършенства собствената си работа. Това ще доведе до подобряване и развитие на начина на живот на хората и на обществото.