Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 10. Развитие на Персонала и Максимално Използване на Неговия Потенциал

​(1) Как в Панасоник Груп ценим хората

Цялостната мощ на една компания е съвкупност от силата на нейните служители. Ето защо, за да увеличим общите силни страни на компанията, всеки от нас трябва да определи какво е необходимо в работата ни и самостоятелно да използва пълния си капацитет, за да направи промени.

Само когато целите на служителите и целите на компанията са съгласувани, а целите на компанията са продължение на целите на всеки служител, усилията на всеки служител могат да бъдат съчетани така, че организацията да извърши несравнима работа, която да бъде избрана от клиентите.

За да се постигне това, ръководителите трябва добре да познават уникалните възможности на всеки подчинен и да се стремят да направят така, че индивидуалните му силни страни да се проявят, за да може той да упражнява способностите си с чувство на удовлетворение. В същото време от подчинените се очаква да вярват в собствения си потенциал и да продължават да се усъвършенстват.

Всеки от нас носи отговорност за растежа на Панасоник Груп. Способността на Групата да продължи да допринася за развитието на обществото зависи от начина на мислене и поведение на всеки един от нас.

В този контекст основата на нашето управление е да развиваме и използваме ценните човешки ресурси, поверени ни от обществото. Както заяви основателят, "Бизнесът - това са хората."

"Бизнесът - това са хората": Във всяко предприятие подборът на подходящите хора е първата стъпка към развитието. Независимо от историята или традициите на една компания, невъзможността да се намерят хора, способни да продължат тези традиции, в крайна сметка ще доведе до нейния упадък. Разбира се, организациите и методите за управление са много важни, но хората са тези, които им вдъхват живот.. Така че управлението на бизнеса е повече от всичко друго свързано с култивирането на силни човешки ресурси и насърчаването им да реализират своя потенциал.

(2) Усъвършенстване на собствените си способности.

Като членове на Панасоник Груп ние трябва винаги да правим правилни преценки за ценностите със сунао (свободен) ум в съответствие с Основната Бизнес философия и да подобряваме способностите си чрез строга ежедневна практика и скромно осмисляне на опита си.

В частност, Седемте принципа са ръководство за саморазвитие на члена на Панасоник Груп. Същевременно те са ориентир за по-добър живот на промишлениците, които се стремят да допринесат за социалното развитие. Бившият Председател Аратаро Такахаши обясни значението на практикуването на Седемте принципа по следния начин.

Седемте принципа са фундамента на Основната Бизнес Философия. Например съдържанието на "Принос към обществото" е въплъщение на самата Основна управленска цел, а конкретното й прилагане означава да се извършва работа, която е превъзходна по отношение на качество, цена и сервиз и която е предпочитана от клиентите. С това осъзнаване трябва постоянно да се замисляме дали продуктите, които произвеждаме, наистина допринасят за обществото и дали сегашният ни подход към производството им е подходящ. Тези размисли и анализи се повтарят всеки ден. Чрез тяхното акумулиране се генерират оригиналност и изобретателност, а Основната Бизнес Философия се отразява в нашата ежедневна работа. Ето защо, без ясна основна политика е невъзможно да се развиват личности.

Компанията е длъжна да развива своите човешки ресурси по своевременен и подходящ начин. В същото време, всеки от нас трябва да бъде амбициозен и да се стреми да постигне своите лични цели.

(3) Политика за развитие на човешките ресурси

Основателят ни посочва значението на развитието на човешките ресурси в Панасоник Груп с една фраза: "Развивайте хората, преди да създавате продукти". Той вярваше, че производството на качествени продукти трябва да бъде предшествано от съзиданието на необходимите хора.

И така, как да развиваме човешките ресурси и да се възползваме максимално от техния потенциал? Основната идея е да развиваме персонала, поверен ни от обществото, който напълно разбира Основната бизнес философия, работи усърдно въз основа на тази политика, размишлява скромно и продължава да се стреми към съвършенство всеки ден.

Най-важното в развитието на човешките ресурси е да поверявате работата на подчинените си без колебание. Това е и същността на автономното отговорно управление. Хората се обучават на работните си места, а за да развият способностите си, те трябва да се учат, като работят, мислят и предприемат действия самостоятелно.

Да поверите работа на подчинените си не означава да възлагате задачи безразборно. Като имат предвид, че носят окончателна отговорност, ръководителите трябва да насърчават подчинените си да мислят и да се усъвършенстват самостоятелно. Важно е не да учите подчинените си на всичко, а да общувате с тях, така че те да могат да обмислят, да осъзнават и да усвояват наученото.

Въпреки, че понякога е необходимо да се отнасяте сурово към подчинените си в името на собствените си интереси, най-важното е да се отнасяте към тях искрено и с привързаност, за да могат те да ви се доверяват и да работят за собственото си израстване с чувство за сигурност.

Докато изпълнявате задълженията си на ръководители, делегирайки задачи с бдителен контрол, трябва също така да ръководите подчинените си, като обмисляте задълбочено бъдещите рискове, които могат да възникнат. Има и неща, на които самите подчинени могат да ви научат, а това може да доведе до собственото ви израстване като ръководител.

Един от примерите за това е създаването на фабриката Saga. В началото на 60-те години на миналия век, за да открие завод за батерии в префектура Сага за компанията Кйушу Мацушита Електрик, бившият Председател Аратаро Такахаши избира двама млади служители на възраст около 30 години, без предишен опит в създаването на фабрики, и им поверява всичко - от построяването на новата сграда и съоръжения до стартирането на производството.

Такахаши предава само основните насоки без никакви подробни условия, но също така налага строги изисквания, като например задължава двамата служители да съкратят предложения от тях бюджет за строителство наполовина. В резултат на упоритата си работа и изобретателност те успяват да построят фабриката дори с по-малко средства от първоначалния бюджет. Като мениджъри те продължават да допринасят за създаването на фабрики в чужбина и за управлението на компании от групата.

Развитието на персонала е най-важната работа на ръководителя. Панасоник Груп има за цел да продължи да допринася за социалния прогрес, като работи за изграждането на идеално общество. Въпреки че може да си поставите мащабни идеали и цели, периодът, в който се занимавате с бизнеса си, може да се счита за мимолетен. Следователно, от гледна точка на поддържането на бизнеса като постоянно действащ процес, ръководителите трябва да обучават своите подчинени, тъй като бизнесът в крайна сметка трябва да бъде предаден на следващото поколение.

Вие, като ръководители, трябва да сте наясно, че носите отговорността да напътствате подчинените си, поверени ни от обществото, да надминат себе си. Тъй като еволюцията на обществото се ускорява, трудно е да повярваме, че традиционните подходи ще работят и при следващото поколение. Затова трябва да помагате на подчинените си, за да придобият способността да се справят леко с различни трудности, когато са на отговорна длъжност.

Нашите предшественици в Панасоник ни оставиха много безценни съвети за развитието на хората и за това как да се възползваме максимално от техните способности. Надяваме се, че ще ги приложите за развитието на човешките ресурси и за собственото си израстване.