Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 6. Практикуване на Основната Бизнес Философия

Основната Бизнес Философия може да бъде усвоена само чрез нейното прилагане. Бившият Председател Аратаро Такахаши каза: "Интелектуалното познание на Основната Бизнес Философия е от малка полза. За да го утвърдите като своя непоклатима основа, е важно да го прилагате на практика и да го усвоявате с цялото си тяло." Той е прилагал тази философия при реформирането и развитието на много компании от групата.

Този раздел разяснява основните принципи, които трябва да бъдат усвоени като предпоставки за практикуване на Основната бизнес философия.

(1) Да си представим бъдещето, което трябва да постигнем, и да се стремим към създаване на съществена потребителска стойност

Нашата цел е да създадем идеално общество с материално и духовно благополучие. Това важи и за отделните ни предприятия, всяко от които трябва да си представи своето идеално бъдеще и да се стреми към него.

Идеалното бъдеще, за което говорим тук, не е продължение на настоящата ситуация, нито е нещо, което разглеждаме единствено от наша гледна точка. Как би изглеждал животът на хората, обществото и околната среда в бъдещето и как можем да сме сигурни, че нашите деца и внуци ще могат да живеят по-богат живот както в материално, така и в духовно отношение? Необходимо е да си представим бъдещето, което трябва да реализираме - бъдеще, в което хората са на централно място.

Ако мислено се върнем оттам назад, какъв трябва да бъде приносът на нашия бизнес? Как той трябва да се промени и да усъвършенства своята конкурентоспособност, за да бъде недостижим за конкурентите си? И какви мерки трябва да се предприемат, за да бъде постигната тази цел? Ние трябва да обмисляме тези неща и старателно да ги прилагаме на практика.

За да реализираме идеалното бъдеще чрез специфичните продукти и услуги на нашия бизнес, ние трябва да се стремим към създаване на съществена потребителска стойност. Съществената потребителска стойност не е стремеж към прекомерна производителност или качество, нито пък означава просто да правим това, което клиентът иска от нас. Става въпрос да сте реално близо до клиентите, да се взирате в същността на техните проблеми и въпроси, както и в тяхното бъдеще, и да осъзнаете какво е наистина от полза за тях.

Ние трябва да се вслушваме внимателно в настоящите си клиенти и да подобряваме продуктите си от тяхна гледна точка. В същото време, да бъдем реално близо до клиентите си означава да обмислим, как можем да развием техния бъдещ начин на живот и обществото в тяхна полза и смело да се справим с това предизвикателство.

Много предприятия на Панасоник Груп се развиват в съответствие с този подход. Да вземем за пример автомобилния бизнес. През 30-те години на миналия век основателят предвижда бъдеще, в което във всяко домакинство ще се използват средно по десет автомобила, и въз основа на тази визия той стартира бизнес за производството на двигатели. В същото време той си поставя за цел да доставя радиоприемници на двойно по-ниска цена от традиционните модели, за да осигури на хората по-лесен достъп до информация, и успява да намали себестойността наполовина.

Пътят към бъдещето, което трябва да постигнем, ще бъде дълъг и труден. Бизнесът ни с двигатели, който беше започнат от нулата, първоначално беше толкова неуспешен, че дори в компанията имаше хора, които твърдяха, че фабриката трябва да бъде закрита.

Въпреки това, бившият Председател Аратаро Такахаши каза на всички сътрудници, ангажирани в бизнеса с двигатели, да прилагат на практика Основната Бизнес Философия - да постигнат безподобно качество, цена и сервиз. Всички в производствения, инженерния и търговския отдели откликнаха, като непрестанно внасяха подобрения. Резултатът от това стана серия двигатели, които бяха толкова популярни, че бизнес подразделението не успяваше да ги произвежда достатъчно бързо. Необходими бяха около 20 години, за да се стигне до този момент, но развитието на бизнеса с двигатели допринесе значително за последващото развитие на бизнеса с домакински уреди.

По този начин, във всеки от нашите бизнеси трябва да си представим бъдещето, което трябва да постигнем, и да преследваме създаването на съществена потребителска стойност.

(2) Постигане на социална справедливост, съвместно съществуване и взаимен просперитет.

При осъществяването на нашата дейност, използвайки мениджърските ресурси, поверени ни от обществото, ние трябва да използваме тези ресурси правилно в полза на обществото и да изпълняваме изцяло задълженията си към всички заинтересовани страни.

Освен да не нарушаваме законите и нормите, както и обществения морал, ние винаги трябва да обмисляме какво е добро за обществото, да придобиваме проверена житейска мъдрост и да я прилагаме на практика. Основателят изрази значението на тази задача с термина "социална справедливост." С оглед на защитата на физическото и психическото здраве на нашите сътрудници, постоянното прилагане на принципа на социалната справедливост ще допринесе за реалното развитие на обществото, промишлеността и нашите бизнес партньори.

Освен това, в близките ни взаимоотношения, които развиваме в хода на дейността си с компаниите, които ни доставят материали, подизпълнителите и изпълнителите, които подпомагат дейността ни, и свързаните с нас магазини на дребно и търговски агенти, които продават нашите продукти, трябва да се стремим да постигнем взаимен просперитет и развитие.

Като партньори, стремящи се към развитие на обществото, за нас е от съществено значение да има открита дискусия и взаимно разбиране между тези взаимосвързани страни, както и взаимно повишаване на осведомеността в областта на продуктите, технологиите и усъвършенстването на процесите. По този начин, всяка от страните може да играе по-важна роля в обществото чрез сътрудничество при запазване на автономността си и взаимна подкрепа, която поражда колективна сила. Това е фундаменталното виждане на Панасоник Груп за съвместно съществуване и взаимен просперитет.

(3) Елиминиране на отпадъците, бездействието и повторната преработка.

От гледна точка на нашите печалби, както е посочено в т. 1. Мисията на предприятието е следната - ние трябва да смятаме, че да си в минус е грях. Освен това, дори ако едно предприятие генерира значителна печалба, но е обременено от прекомерно разхищение и бездействие, то просто губи възможности за генериране на по-висока печалба. Следователно, ние пропускаме възможността да спечелим пари, които могат да бъдат споделени с нашите сътрудници, акционери и обществото и които ни позволяват да допринесем за по-широк кръг клиенти и за бъдещето на обществото. В този смисъл, подобни обстоятелства също се считат за грях.

Следователно е очевидно, че да си в минус е грях, но освен това наличието на отпадъци, бездействие и необходимост от повторна употреба в бизнеса само по себе си е грях. Колкото и дребна да е работата на всеки отделен човек, тя е в полза на хората в обществото и винаги е свързана с развитието на обществото.

В този контекст, в нашите бизнес дейности не трябва да има дори и капка отпадъци. Всеки ден, всеки един от нас трябва да цени и осъзнава всяка една секунда или всеки отпадък и да прави стъпки за премахването му. Затова винаги трябва да се стремим да вършим работата си по най-добрия начин, осъзнавайки, че дори и да става дума за едно винтче или лист хартия, работата ни трябва да води до развитието на обществото.

Разбира се, методите на работа се променят с времето, но във всяка епоха трябва да увеличаваме скоростта на работа и бизнеса, да повишаваме конкурентоспособността на нашите оперативни направления и по този начин да допринасяме за обществото, като напълно премахнем отпадъците, бездействието и повторната употреба.

(4) Реакция на промените в обществото

Обществото се променя всеки ден, а скоростта на промените се ускорява с всяка година. Сред тези промени някои неща западат и изчезват, а други се раждат отново, но като цяло обществото непрекъснато еволюира и се развива.

През последните години много социални проблеми възникнаха в резултат на отрицателните последици от процеса на развитие, като например глобалните екологични проблеми. Но ако разглеждаме тези въпроси като проблеми, изискващи решение, и се стремим към по-добър подход или нови методи, можем да кажем, че нашето общество продължава да се развива, променяйки се с всеки изминал ден. Основателят ни вярва, че принципът "растеж и развитие" действа във всички сфери на света.

Във всеки от нашите бизнеси ние се стремим да си представим бъдещето, което трябва да бъде реализирано, да предвидим бъдещето на нашите клиенти и да предложим продукти и услуги, които наистина допринасят за тях, за да реализираме идеалното общество с материално и духовно благополучие. Докато се стремим към това, ние ще се сблъскаме с изменения, които представляват не само възможности, но и опасности.

Пред лицето на такива промени и признаци на промени е важно да не се подхожда повърхностно, а да се погледне ситуацията директно и обективно, такава, каквато е, и след това да се осъзнаят основните тенденции, които стоят зад нея. За да се справим с промените, трябва дори да обмислим възможността да се откажем от методите, които досега са доказвали своята ефективност.

Трябва да имаме смелостта да се отърсим от старото, което трябва да бъде отхвърлено, и да започваме всеки ден с нов подход и нов начин на действие. Този подход ще изисква от нас да следим социалните промени и да продължаваме да се стремим към тях с вдъхновение.