Panasonic-gruppens grunnleggende bedriftsfilosofi 6. Utførelse av den grunnleggende bedriftsfilosofien

Den grunnleggende bedriftsfilosofien kan bare internaliseres gjennom å anvendes. Tidligere styreleder Arataro Takahashi sa at «en intellektuell forståelse av den grunnleggende bedriftsfilosofien er av liten verdi. For å befeste den som din urokkelige grunnvoll er det viktig å bruke den og å lære den med kroppen.» Han anvendte filosofien til reformering og vekst i mange gruppeselskap.

Denne delen forklarer det vesentligste som må forstås som betingelser for å anvende den grunnleggende bedriftsfilosofien.

(1) Se for deg den fremtiden vi burde oppnå, og etterstreb ekte kundeverdi

Vårt mål er å realisere et idealsamfunn med materiell og åndelig overflod. Dette gjelder også for våre individuelle foretak, som alle må forestille seg sin ideelle fremtid og strebe etter å oppnå den.

Den ideelle fremtiden vi referer til her er ikke en forlengelse av den aktuelle situasjon, og det er heller ikke noe vi overveier kun fra vårt eget ståsted. Hvordan burde folks liv, samfunn og det globale miljøet se ut i fremtiden, og hvordan kan vi garantere at våre barn og barnebarn vil kunne leve et rikere liv både materielt og åndelig? Vi må se for oss den fremtiden vi burde skape, en fremtid der folk står i sentrum.

Hvis vi regner bakover derfra, hvordan burde våre foretak bidra? Hvordan burde vi endre og finpusse vår konkurransedyktighet slik at vi er uovertrufne i forhold til konkurrentene? Og hvilke tiltak bør settes i gang for å oppnå dette? Vi må tenke gjennom disse tingene og sette dem grundig ut i livet.

For å skape den ideelle fremtiden gjennom de spesifikke produktene og tjenestene til vår virksomhet må vi etterstrebe grunnleggende verdier for våre kunder. Ekte kundeverdi er ikke å etterstrebe overdreven ytelse eller kvalitet, og det betyr heller ikke å bare gjøre akkurat det kunden ber oss om. Det handler om ekte nærhet til kunden, å se på essensen i problemene og utfordringene deres og deres fremtid, og å forstå hva som virkelig er nyttig for dem.

Vi må høre nøye etter på våre aktuelle kunder og forbedre produktene våre ut fra deres ståsted. Samtidig betyr det å ha ekte nærhet til kundene å vurdere hvordan vi kan utvikle fremtidig livsstil og samfunn til deres fordel, og å uforferdet ta utfordringen med å oppnå dette.

Mange foretak i Panasonic-gruppen har utviklet seg i samsvar med denne tilnærmingen. For eksempel bilforetaket. På 1930-tallet forestilte grunnleggeren seg en fremtid der hver husholdning ville benytte i snitt ti motorer, og basert på denne forestillingen lanserte han motorforetaket. Samtidig satte han et mål om å levere radioer i stor skala til halve prisen av vanlige modeller for å gi folk enklere tilgang til informasjon, og han lyktes i å halvere kostnadene.

Veien til fremtiden vi må oppnå kommer til å være lang og krevende. Vårt bilforetak, som ble etablert fra grunnen av, var i begynnelsen en så stor fiasko at det selv innad i selskapet fantes de som argumenterte for at fabrikken burde stenges.

Tidligere styreleder Arataro Takahashi sa likevel til alle ansatte involvert i bilforetaket at de skulle praktisere den grunnleggende bedriftsfilosofien for å oppnå uovertruffen kvalitet, kostnad og service. Alle involverte i produksjon, ingeniørarbeid og salgsavdeling responderte ved å utrettelig gjøre forbedringer. Resultatet var en gruppe biler som ble så populære at forretningsavdelingen ikke greide å produsere dem raskt nok. Det tok rundt 20 år å nå dette punktet, men utviklingen av bilforetaket var et viktig bidrag til den følgende utviklingen av hvitevareselskapet.

I alle våre selskap må vi på samme måte se for oss fremtiden vi burde oppnå og etterstrebe ekte kundeverdi.

(2) Oppnå sosial rettferdighet, sameksistens og felles velstand

I vår forretningskodeks må vi benytte de ledelsesressursene vi har blitt betrodd av samfunnet riktig, slik at de er til fordel for samfunnet. Vi må helt og fullt oppfylle vårt ansvar overfor de berørte parter.

I tillegg til å ikke bryte lover og regler såvel som sosial moral, må vi alltid ta hensyn til hva som er riktig for samfunnet, tilegne oss bevist kunnskap og sette det ut i praksis. Grunnleggeren fanget opp viktigheten av dette med uttrykket «sosial rettferdighet». Med beskyttelsen av den fysiske og mentale helsen til våre medarbeidere som en forutsetning, vil den utrettelige implementeringen av sosial rettferdighet bidra til den sanne utviklingen av samfunn, industri og våre handelspartnere.

I tillegg må vi, i de tette forholdene vi utvikler i løpet av prosessen med å handle med bedrifter som leverer materialer til oss, med underleverandører og bedrifter vi har kontrakt med og som støtter vårt foretak, og tilknyttede detaljforhandlere og salgsagenter som selger våre produkter, tilstrebe å oppnå felles velstand og utvikling.

Som partnere som jobber med samfunnsutvikling er det vesentlig at man har åpne diskusjoner og gjensidig forståelse blant disse beslektede partene såvel som felles innsats for å spre bevissthet på områdene produkter, teknologi og prosessforbedring. På denne måten kan hver part spille en større rolle i samfunnet gjennom å samarbeide samtidig som de fremdeles har selvstyre, og gjensidig støtte som får fram kollektiv styrke. Dette er Panasonic-gruppens grunnleggende syn på sameksistens og felles velstand.

(3) Bekjemp sløsing, passivitet og dobbeltarbeid

Fra vår profitts ståsted, som uttrykt i 1. Selskapets misjon, vi må se på det som en synd å gå i minus. Videre vil selv et foretak som genererer betydelig overskudd rett og slett gå glipp av muligheter til å generere høyere profitt dersom foretaket hjemsøkes av overdreven sløsing og passivitet. Konsekvensen er at vi går glipp av muligheten til å tjene penger som skulle vært delt med våre medarbeidere, aksjonærer og samfunnet, og som gjør oss i stand til å bidra til et større spekter av kunder og til fremtidens samfunn. I denne sammenhengen er slike forhold ansett som en synd.

Dermed er det opplagt at å gå i minus er en synd, men i tillegg er forekomst av sløsing, passivitet og behov for dobbeltarbeid i foretaket en synd i seg selv. Uansett hvor liten hvert individs jobb måtte være, eksisterer den til fordel for folk i samfunnet og er alltid forbundet med samfunnsutviklingen.

I denne forstand burde det ikke finnes et eneste eksempel på sløsing i våre forretningsaktiviteter. Hver dag må hver og en av oss være oppmerksom på hvert sekund og hvert eneste avfallselement og gjøre forbedringer for å eliminere det. Derfor bør vi alltid etterstrebe å gjøre det beste vi kan, og forstå at selv om vi forholder oss til en enkelt skrue eller ett ark, skal arbeidet vårt lede til samfunnsutvikling.

Selvfølgelig kan måten arbeid utføres på endre seg over tid, men i enhver tidsepoke må vi øke tempoet på jobb og forretninger, styrke konkurranseevnen til frontlinjen i våre operasjoner, og slik bidra til samfunnet ved å grundig eliminere sløsing, passivitet og dobbeltarbeid.

(4) Responder på endringer i samfunnet

Samfunnet forandrer seg hver dag, og tempoet på endringene blir høyere for hvert år. Midt i slike forandringer er det noen ting som synker og forsvinner, mens andre er nye, men alt i alt er samfunnet konstant i evolusjon og utvikling.

I de senere år har mange sosiale utfordringer dukket opp fra utviklingens negative sider, som for eksempel globale miljøutfordringer. Likevel, hvis vi ser på slike utfordringer som noe som trenger en løsning, og sikter oss inn på en bedre respons eller en ny vei, kan vi si at vårt samfunn fortsetter å utvikle seg mens det endrer seg dag for dag. Grunnleggeren trodde på at prinsippet om «vekst og utvikling» er aktivt i alle ting i verden.

I hvert av våre foretak har vi som mål å forestille oss fremtiden som må realiseres, å forutse våre kunders fremtid og å levere produkter og tjenester som faktisk bidrar til disse, for å kunne realisere et idealsamfunn med materiell såvel som åndelig overflod. I vår streben etter å gjøre dette kommer vi til å møte forandringer som representerer ikke bare muligheter, men også trusler.

I vårt møte med slike forandringer og tegn til forandringer er det viktig å ikke innta en overfladisk oppfatning, men å møte situasjonen direkte og objektivt, slik den er, og så forstå de store tendensene bak den. For å klare å takle forandring må vi til og med overveie muligheten for å kassere metoder som så langt har vist seg effektive.

Vi må ha mot til å kassere det som bør kasseres, og starte hver dag med en ny holdning og nye måter å gjøre ting på. Denne holdningen vil kreve at vi holder et øye med sosiale endringer og fortsetter å presse oss selv med engasjement.