Panasonic-gruppens grunnleggende bedriftsfilosofi 1. Selskapets misjon

Hva er formålet med selskapers eksistens? Vår grunnlegger Konosuke Matsushita trodde på at rollen og oppgaven til et selskap er å tilfredsstille folks ønske om leve sine liv i større overflod.

Med andre ord gikk han ut fra at den opprinnelige misjonen til et selskap er å bidra til samfunnsutviklingen ved å tilby produkter og tjenester folk har bruk for, og som er av førsteklasses kvalitet, til fornuftige priser og i passende mengder. Han trodde på at eieren av et selskap med en slik misjon ikke er selskapet selv, men samfunnet, og dette kommer til uttrykk i formuleringen «en bedrift er en offentlig samfunnsenhet».

Hvis man ser på et selskap som en offentlig samfunnsenhet, konkluderer man med at ledelsesressursene som er nødvendige for dette selskapet, inkludert personale, kapital, tomt og materialer, har blitt betrodd det av samfunnet. Selskapet må bidra til samfunnet ved å engasjere seg i aktiviteter som utnytter ressurser som har blitt betrodd selskapet av samfunnet på best mulig måte, og dermed skape overskuddsverdi.

Det er en generell oppfatning at formålet med et selskap er å forsøke å oppnå profitt. Panasonic-gruppen ser imidlertid på profitt som noe som selskapet får av samfunnet som belønning for sine bidrag, og jo bedre bidragene er, jo større blir profitten. På den annen side ivaretar selskapet ikke sitt sosiale ansvar, eller det klarer ikke å ivareta ansvaret, dersom det ikke genererer profitt. Det bør i så fall reformeres øyeblikkelig.

I tillegg forvalter et selskap sine forretninger samtidig som de vedlikeholder forhold til kunder, forretningspartnere, aksjonærer, samfunnet og mange andre interessenter. Siden et selskap er en offentlig samfunnsenhet, er det uakseptabelt om selskapet utvikler seg på bekostning av sine interessenter. Den eneste måten et selskap kan utvikle seg på over lengre tid, er å gjøre det sammen med alle sine interessenter.

Medarbeiderne spiller en sentral rolle i selskapets mulighet til å klare å oppfylle sitt sosiale ansvar. Samfunnet er i konstant endring, og dersom medarbeiderne ikke gjør noe utover sine pålagte oppgaver, er det umulig for et selskap å oppfylle sitt sosiale ansvar gjennom å fortsette å skape overskuddsverdi for samfunnet. Alle enkeltmennesker som jobber i et selskap må daglig forbedre sitt eget arbeid, om så bare i liten grad. Dette vil føre til forbedring og utvikling, både av folks livsstil og av samfunnet.