Panasonic-gruppens grunnleggende bedriftsfilosofi 9. Deltagende styring gjennom kollektiv kunnskap

For å trygge at selvstyrt ansvarlig ledelse blir grundig innført, understreker Panasonic-gruppen viktigheten av å praktisere medarbeiderentreprenørskap. Gjennom dette utvikler medarbeiderne ansvarsfølelse i styringen av eget arbeid, i tillegg til viktigheten av å utføre ledelse gjennom å samle kunnskap fra hver enkelt. Grunnleggeren uttrykte en gang at «den beste ledelsen er ledelse basert på kollektiv kunnskap».

Hver og en av oss må ha tankegangen med selvstyrt ansvar på jobb, og vi må alle fortsette å forbedre oss selv for å utføre enestående arbeid. Uansett hvor dyktig en person måtte være, er det likevel grenser for hvor mye kunnskap en person innehar. Selvtilfreds ledelse kan fungere for en stund, men vil før eller senere føre til de negative virkningene av selvrettferdighet og kan derfor ikke vare.

I stedet vil det hjelpe oss å samle omfattende kunnskap og ta raske avgjørelser av høy kvalitet når vi skal bidra til samfunnet fortere enn andre bedrifter.

For å samle kollektiv kunnskap, er det viktig at de overordnede samarbeider med de underordnede for å gjøre best mulig bruk av hver enkelts sterke sider. For å få mest mulig ut av alles talenter, må overordnede stole på sine underordnede, delegere ansvar og autoritet så mye som mulig, gi passende rettledning når det trengs og oppfordre underordnede til å være proaktive og oppfinnsomme.

Overordnede bør vurdere sine underordnedes forslag med åpent sinn og ærlighet, og anstrenge seg for å inkludere disse i så stor grad som mulig. Hvis et forslag ikke kan innføres, må de overordnede forklare på en ordentlig måte, slik at de underordnede ikke mister motivasjon og initiativ, og blir i stand til å jobbe mer aktivt.

For å formidle bedriftens og organisasjonens prinsipper må overordnede meddele dem tydelig til sine underordnede, fra toppen og ned. Samtidig vil ikke organisasjonen gå fremover hvis de overordnede bare gir instruksjoner og de underordnede bare følger dem. I tillegg er det vesentlig å ha en bedriftskultur med åpen diskusjon der underordnede kan kommunisere alt de trenger å si til sin overordnede fra bunnen og opp.

Selv de nyansatte bør se på seg selv som sin egen leder i en uavhengig bedriftsenhet, og det forventes at de tar til seg tenkemåten med medarbeiderentreprenørskap og deltar proaktivt i styringen, for eksempel ved å foreslå nødvendige forbedringer.

Det er også viktig å samle ulike synspunkt og innblikk. Panasonic-gruppen har henvendt seg til kunder over hele verden. Så for at vi skal fortsette å bli valgt av kunder i et globalt marked som vokser og utvikler seg i økende tempo, må vi innlemme ulike syn og perspektiver i vårt arbeid. Vårt personlige mangfold fremkaller ulike meninger og innsikt, og det er vesentlig at vi aksepterer og respekterer hver enkelts egenart.

Ved å dra fordel av personlig mangfold kan kunnskap samles og organisasjonen kan fortsette å vokse. Med andre ord: Mangfold leder til økt konkurransedyktighet. For å få mest mulig ut av mangfoldet, bør overordnede bryte ned barrierer som står i veien for ulike personligheter og gi støtte til disse personene slik at de kan ha mulighet til å utfordre seg selv.

For at nedenfra og opp-kommunikasjon og mangfold skal blomstre i en organisasjon, må enkeltmennesker føle at de alltid kan si det som må sies. I stedet for å bare innføre styringsforskrifter selv gjennom å holde tilbake det som trenger å bli sagt, vil denne nedenfra og opp-metoden oppmuntre medarbeiderne til å dele problemer på arbeidsplassen fritt uansett rang, til å åpent diskutere hva organisasjonen burde bli og til å utveksle ideer om hvilken retning man bør ta framover. Dette er kjernen i det å samle kollektiv kunnskap.

Forutsetningen for å nyttiggjøre seg av kollektiv kunnskap er at både overordnede og underordnede nærmer seg situasjoner på en saklig måte, slik de er, uten å sette seg fast i personlige følelser eller antagelser. Det innebærer at det er viktig å tilnærme seg jobben med et sunao (åpent) sinn.

For å alltid bli valgt av kunder, la oss ta hverandre i hendene for å oppnå kvalitet, kostnader og service uten sidestykke ved å innføre deltagende styring basert på ekte kollektiv kunnskap i alle avdelinger i Panasonic-gruppen.