គោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic 3. គោលការណ៍រួម

គោលបំណង និងបេសកកម្មនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic គឺផ្អែកលើគោលគំនិតវិវរណៈនៃការបង្កើតសាជីវកម្ម ហើយគោលការណ៍រួមនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសកម្មភាពទាំងនោះ។ គោលការណ៍រួម នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តលើដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់រាល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងទាំងអស់ផងដែរ។

ក្នុងនាមជាឧស្សាហករ យើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ នឹងប្តេជ្ញាដើម្បីវឌ្ឍនភាព ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងជម្រុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌នៅទូទាំងពិភពលោក។

អត្ថន័យនៃឃ្លាខាងលើនេះគឺមានន័យថា «ក្នុងនាមយើងជាឧស្សាហករ ត្រូវមានស្មារតីចូលរួមវិភាពទានដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គម ហើយត្រូវពុះពារជានិច្ចដើម្បីបន្តអនុវត្តបេសកកម្មនេះ»។

យើងត្រូវផ្តល់ផលិតផលល្អជាងគេ និងសេវាកម្មល្អជាងគេទៅកាន់សង្គម ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងកែលំអការរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងអស់ ព្រមទាំងបង្កើតនូវវប្បធម៌សង្គមដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមតាមបណ្តាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោក ហើយដើម្បីឲ្យមានវិវឌ្ឍនភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជានិច្ច។

សំណុំណែនាំសកម្មភាពសម្រាប់បុគ្គលិករាល់គ្នាដើម្បីធ្វើតាមក្នុងការចូលចិត្តដាក់បញ្ហារូបរាងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ការអនុវត្ត។