Triết lý kinh doanh cơ bản của Tập đoàn Panasonic 3. Mục tiêu quản trị cơ bản

Mục đích và sứ mệnh kinh doanh của Tập đoàn Panasonic không thay đổi kể từ tuyên bố “Meichi” và được thể hiện rõ trong Mục tiêu quản trị cơ bản. Mục tiêu quản trị cơ bản là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc quyết định đường lối của công ty, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh.

Với tư cách là nhà sản xuất công nghiệp, chúng tôi phải đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển của xã hội, sự phồn vinh của nhân dân thông qua các hoạt động kinh doanh, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới.

Nói cách khác, với tư cách là nhà sản xuất công nghiệp, chúng tôi nhận thức rõ về sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của xã hội, và không ngừng nỗ lực để thực hiện sứ mệnh này.

Với mong muốn cung cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn bất kỳ nơi nào để cải thiện và nâng cao đời sống của con người, từ đó xây dựng xã hội văn hóa cao hơn ở các quốc gia trên thế giới, chúng tôi phải tiếp tục phấn đấu cho sự tiến bộ đó mỗi ngày.